Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch hạn chế tình trạng học sinh bỏ học

Được đăng lên bởi kimhuec2vinhphu
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS VĨNH PHÚ Độc lập - Tự do – hạnh phúc
Số: 11 / KH-HCBH  Vĩnh Phú, ngày 15 tháng 9 năm 2015
KEÁ HOAÏCH
HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG HỌC SINH BỎ HỌC
NĂM HỌC 2015-2016
 !"#$% &'()*+,"-.-/012
341 5/6758
92:1#&;< !"#=%>'()*+?"6+@A@
B/+ -.-/012341 5/675C
D -(E>F !">% '(#(*+GH-.
-/0 IG % /J/K%KL'12341 6758
Caên cöù Höôùng daãn soá 11/HD-PGDT, ngaøy 21 thaùng 8 naêm 2015 c*a M
GD&T Tho1i SNn v. vi0c hIOng dPn tQ/0/0'-R/%:AR4S 5'5
(#&(#=8
+"<4IG FTUVWK92:112341 675I+SX
I. Đặc điểm tình hình :
1/ Thuaän lôïi :
- Ñöôïc söï quan taâm saâu saùt cuûa caáp uûy, chính quyeàn ñòa phöông vaø laõnh ñaïo ngaønh
trong vieäc chæ ñaïo, hoã trôï caùc hoaït ñoäng giaùo duïc cuûa tröôøng .
- Hoäi CMHS !"! hoã trôï tích cöïc cho nhaø tröôøng trong coâng taùc xaõ hoäi hoaù giaùo
duïc.
- Löïc löôïng caùn boä, giaùo vieân cuûa tröôøng ngaøy caøng oån ñònh veà chuyeân moân nghieäp
vuï.
- Cô sôû vaät chaát tröôøng hoïc ñöôïc quan taâm tu söûa vaø boå sung.
- Hoaït ñoäng cuûa toå chöùc Ñoaøn thanh nieân, Ñoäi thieáu nieân ngaøy caøng coù hieäu quaû vaø
thieát thöïc hôn.
- Neà neáp hoïc taäp, kyû luaät cuûa hoïc sinh coù chuyeån bieán theo höôùng tích cöïc.
- Hoïc sinh ña soá ngoan, leã pheùp, chaáp haønh toát noäi quy.
2/. Khoù Khaên :
- Moät boä phaän hoïc sinh coù nhaø xa tröôøng, ñieàu kieän hoïc taäp, ñi laïi coù nhieàu haïn cheá
khoù khaên. Moät soá ít caùc em chöa coù ñoäng cô, thaùi ñoä hoïc taäp ñuùng ñaén.
- Moät boä phaän PHHS phaûi ñi laøm ôû xa, thöôøng cho con em ñi theo neân vieäc duy trì, vaän
ñoäng hoïc sinh gaëp nhieàu khoù khaên.
- Tuï ñieåm vui chôi beân ngoaøi gaàn tröôøng ñaõ vaø ñang taùc ñoäng 9D t ñeán hoïc sinh.
- MYt s PHHS chIa ZS+@'/.S[2-/0 h5c c*a con em mình.
II. Thực trạng bỏ học trong năm học 2014-2015:
* Học sinh giảm:
- /J'$% X 18\4: []XS"^[/X(\S"^+ 5KX$\675X>C
/J'4: _X(E\4: []XS"^[/X>\675X#&`(\))abC
*Bỏ học:
- <75$% : c >\V0#CEa
-B75#(% : c ((\V0E\((a
kế hoạch hạn chế tình trạng học sinh bỏ học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế hoạch hạn chế tình trạng học sinh bỏ học - Người đăng: kimhuec2vinhphu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
kế hoạch hạn chế tình trạng học sinh bỏ học 9 10 692