Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hoạt động chuyên môn của GV

Được đăng lên bởi lediemquynhhuong
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG TH-THCS-THPT BÙI THỊ XUÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2015 – 2016
1. Họ và tên giáo viên: Trương Thị Loan
2. Tổ chuyên môn: Tự nhiên cấp 2
3. Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy các lớp: 6TA1, 6TA2, 6TA4, 6A7, 6A10,7TA1, 7TA2, 7TA3, 7A5, 7A6, 7A7.
4. Đăng ký thi đua năm học 2015-2016:
STT

Danh mục đăng kí

1

Xếp loại chuyên môn nghiệp vụ

Kết quả năm học
2014-2015
Khá

Đăng kí thi đua năm học
2015-2016
Tốt

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Những thuận lợi
- Giáo viên được phân công đúng chuyên môn dạy các lớp, thời khoá biểu được nhà trường xếp
hợp lí.
- Giáo viên luôn nhiệt tình trong giảng dạy và trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ nghiệp vụ
của bản thân.
- Nhà trường đã trang bị kịp thời mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.
- Đa số học sinh có ý thức học tập chuyên cần, tích cực suy nghĩ tìm tòi sáng tạo. Đại đa số phụ
huynh học sinh chăm lo đến việc học của học sinh.
2. Những khó khăn
- Năng lực học tập của học sinh còn hạn chế nên khó khăn trong công tác giảng dạy.
- Ở một số học sinh chưa thật sự chăm chỉ, chưa có phương pháp tự học, con ỷ lại hoặc tiếp thu
bài một cách thụ động.
- Đồ dùng cho các tiết thực hành chưa đồng bộ.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
1. Về công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống:
- Nâng cao phẩm chất chính trị,đạo đức,lối sống của bản thân.
- Thực hiện tốt đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam và chính sách pháp luật của nhà nước.
2. Về tham gia hoạt động dạy học và chuyên môn nghiệp vụ:
- Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH,
kiểm tra đánh giá. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động, nâng cao chất lượng dạy-học
và các chuyên đề dạy-học. Tuyệt đối thực hiện đúng quy chế chuyên môn - nghiệp vụ.
3. Về công tác học tập và tham gia các phong trào thi đua của ngành:
- Nâng cao chất lượng công tác soạn – giảng và từng bước nâng dần chất lượng dạy và học. Tỉ lệ
học sinh khá giỏi của môn mình phụ trách được nâng cao, tỉ lệ yếu kém giảm.
4. Về tham gia các hoạt động khác trong nhà trường:
- Tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu
đổi mới nội dung chương trình, PPDH, kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT trong dạy học.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
1. Những nội dung và biện pháp nâng cao nề nếp dạy và học
a) Nội dung:
- Đảm bảo ngày giờ công.
- Tham gia họp tổ, sinh hoạt chuyên môn, nhóm chuyên mô...
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI
TRƯỜNG TH-THCS-THPT BÙI THỊ XUÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN
NĂM HỌC 2015 – 2016
1. Họ và tên giáo viên: Trương Thị Loan
2. Tổ chuyên môn: Tự nhiên cấp 2
3. Nhiệm vụ được phân công:
- Giảng dạy các lớp: 6TA1, 6TA2, 6TA4, 6A7, 6A10,7TA1, 7TA2, 7TA3, 7A5, 7A6, 7A7.
4. Đăng ký thi đua năm học 2015-2016:
STT Danh mục đăng kí Kết quả năm học
2014-2015
Đăng kí thi đua năm học
2015-2016
1 Xếp loại chuyên môn nghiệp vụ Khá Tốt
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Những thuận lợi
- Giáo viên được phân công đúng chuyên môn dạy các lớp, thời khoá biểu được nhà trường xếp
hợp lí.
- Giáo viên luôn nhiệt tình trong giảng dạytrau dồi kiến thức để nâng cao trình độ nghiệp vụ
của bản thân.
- Nhà trường đã trang bị kịp thời mọi cơ sở vật chất khác để phục vụ cho việc dạy và học.
- Đa số học sinh ý thức học tập chuyên cần, tích cực suy nghĩ tìm tòi sáng tạo. Đại đa số phụ
huynh học sinh chăm lo đến việc học của học sinh.
2. Những khó khăn
- Năng lực học tập của học sinh còn hạn chế nên khó khăn trong công tác giảng dạy.
-một số học sinh chưa thật sự chăm chỉ, chưa phương pháp tự học, con lại hoặc tiếp thu
bài một cách thụ động.
- Đồ dùng cho các tiết thực hành chưa đồng bộ.
II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC
1. Về công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống:
- Nâng cao phẩm chất chính trị,đạo đức,lối sống của bản thân.
- Thực hiện tốt đường lối của Đảng Cộng Sản Việt Nam và chính sách pháp luật của nhà nước.
2. Về tham gia hoạt động dạy học và chuyên môn nghiệp vụ:
- Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của bản thân để đáp ứng yêu cầu đổi mới PPDH,
kiểm tra đánh giá. Nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động, nâng cao chất lượng dạy-học
và các chuyên đề dạy-học. Tuyệt đối thực hiện đúng quy chế chuyên môn - nghiệp vụ.
3. Về công tác học tập và tham gia các phong trào thi đua của ngành:
- Nâng cao chất lượng công tác soạn – giảng và từng bước nâng dần chất lượng dạy và học. Tỉ lệ
học sinh khá giỏi của môn mình phụ trách được nâng cao, tỉ lệ yếu kém giảm.
4. Về tham gia các hoạt động khác trong nhà trường:
- Tăng cường công tác bồi dưỡng tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu
đổi mới nội dung chương trình, PPDH, kiểm tra đánh giá, ứng dụng CNTT trong dạy học.
Kế hoạch hoạt động chuyên môn của GV - Trang 2
Kế hoạch hoạt động chuyên môn của GV - Người đăng: lediemquynhhuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch hoạt động chuyên môn của GV 9 10 610