Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hoạt động của trường

Được đăng lên bởi Cư ời
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 241 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG PT DT NT TỈNH
DỰ THẢO

Ngày

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016

Nội dung công việc
- Họp Toàn thể viên chức;

- Các VC

- Họp thống nhất nội dung sinh hoạt ngoại
khóa trong HKI;

- C.Dung; C.Trang;
C. Phương; C. Thủy

- Mua sắm vật dụng trang bị cho HS;

-Tổ GV&QLHS
- Tổ VP

- Mua vở, sách GK cho HS;

Tuần từ
08/8- 15/8

Tuần từ
16/8-21/8

Phân công thực
hiện

Ghi chú

- Hoàn thành hợp đồng với các nhà cung cấp - Tổ QT&ĐS; Kế
toán
LT,TP;
- C.Dung; A.Thạch
- Họp với TT Tổ VP và nhân viên tạp vụ để và C. Hiền
phân công nhiệm vụ;
- A.Thạch; A.Thiết
- Kiểm tra và tu sửa những dụng cụ điện,
nước bị hư;
- Văn phòng
- Trang bị một số vật dụng sinh hoạt hàng
ngày cho các tổ chuyên môn;
- Nộp danh sách công nhân ở lại trường cho
CA xã Hàm Thắng;

- A.Thạch

- Tổ chức cho nhân viên tổ QT&ĐS khám
sức khỏe

-A.Đảng

- Lập KH tập luyện VN chuẩn bị cho Lễ
KG;

- C.Dung;
C.B.Thủy; Đoàn
trường

- Lập Kế hoạch NGLL-HN và gửi cho
GVCN;

- C.Dung

- Chuẩn bị nội dung cho SHNK trong tiết
CC;

- Đoàn; Trưởng ban
VT;

- Lập KH và hướng dẫn HS tập TD sáng;

- T.Nguyên

- Lập KH trồng cây bóng mát và cây cảnh;
- T.Đạo
- Biên chế lớp học.
- Dự thảo trực đêm của Giáo viên và lịch - Thầy Đạo;
trực của BGH.
- Thầy Đạo;
- Lên KH lao động vệ sinh trường lớp;
1

Ngày

Nội dung công việc
- Đôn đốc giám sát Tổng lao động vệ sinh;
- Lên kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng;

- Thầy Đạo;

- Lập kế hoạch HS trực trường;

Thầy Đạo

- Tổ chức nấu ăn cho HS;

- Tổ QT&ĐS

- Cấp phát vật dụng trang bị cho HS;

- Tổ GV&QLHS

- Mua và phân phối vở, sách GK cho HS;

- Tổ VP

- Tập hát Quốc ca cho HS; xếp đội hình CC;

- C.B.Thủy; Đoàn
trường

- Hướng dẫn HS học nội quy trường lớp,
nhiệm vụ HS; hướng dẫn HS kỹ năng cần
thiết cho việc ăn ở tại trường;
Tuần từ
23/8- 29/8

- Bàn giao phòng học, phòng ở cho GVCN
và HS;
- Thông báo sơ đồ phòng học cho HS toàn
trương;
- Thông báo PCCM + TKB HKI cho GV và
HS;
- Gởi quy định về hồ sơ chuyên môn, KH
chuyên môn cho các tổ CM, KH thi GVDG
cấp trường;
- Tham dự tập huấn CM theo yêu cầu của
Sở.

Tuần 1
31/8- 5/9

Phân công thực
hiện
- Thầy Đạo;

- T.Hòa
- Tổ GV&QLHS
- Thầy Vũ
- Thầy Vũ
- Thầy Vũ
- Các TCM

- Tổng hợp danh sách HS xin cắt cơm dài
hạn và nộp cho BGH;

- A.Đảng

- Cho HS ký cam kết về các nội dung:
ATGT, PCCC, phòng chống ma tuý, giữ
gìn ANTT trường học;

- Đoàn trường

- Thăm và kiểm tra bữa ăn HS;

- BGH; T.Tr ND;
GVCN

- Chuẩn bị mọi điều kiện cho SHNK về
ATGT;
- Trực cao điểm
- Nghỉ Lễ 2/9
- Tổng vệ sinh chuẩn bị lễ Kh...
TRƯỜNG PT DT NT TỈNH
DỰ THẢO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2015 - 2016
Ngày Nội dung công việc Phân công thực
hiện
Ghi chú
Tuần từ
08/8- 15/8
- Họp Toàn thể viên chức;
- Họp thống nhất nội dung sinh hoạt ngoại
khóa trong HKI;
- Mua sắm vật dụng trang bị cho HS;
- Mua vở, sách GK cho HS;
- Hoàn thành hợp đồng với các nhà cung cấp
LT,TP;
- Họp với TT Tổ VP và nhân viên tạp vụ để
phân công nhiệm vụ;
- Kiểm tra và tu sửa những dụng cụ điện,
nước bị hư;
- Trang bị một số vật dụng sinh hoạt hàng
ngày cho các tổ chuyên môn;
- Nộp danh sách công nhân ở lại trường cho
CA xã Hàm Thắng;
- Tổ chức cho nhân viên tổ QT&ĐS khám
sức khỏe
- Các VC
- C.Dung; C.Trang;
C. Phương; C. Thủy
-Tổ GV&QLHS
- Tổ VP
- Tổ QT&ĐS; Kế
toán
- C.Dung; A.Thạch
và C. Hiền
- A.Thạch; A.Thiết
- Văn phòng
- A.Thạch
-A.Đảng
Tuần từ
16/8-21/8
- Lập KH tập luyện VN chuẩn bị cho Lễ
KG;
- Lập Kế hoạch NGLL-HN và gửi cho
GVCN;
- Chuẩn bị nội dung cho SHNK trong tiết
CC;
- Lập KH và hướng dẫn HS tập TD sáng;
- Lập KH trồng cây bóng mát và cây cảnh;
- Biên chế lớp học.
- Dự thảo trực đêm của Giáo viên lịch
trực của BGH.
- Lên KH lao động vệ sinh trường lớp;
- C.Dung;
C.B.Thủy; Đoàn
trường
- C.Dung
- Đoàn; Trưởng ban
VT;
- T.Nguyên
- T.Đạo
- Thầy Đạo;
- Thầy Đạo;
1
Kế hoạch hoạt động của trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch hoạt động của trường - Người đăng: Cư ời
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kế hoạch hoạt động của trường 9 10 957