Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch hoạt động giáo duc học sinh trong nhà trường THCS

Được đăng lên bởi thuthuy05041987
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đối với modun 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học
sinh trong nhà trường THCS .
Nội dung 1: VAI TRÒ CỦA VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ.

Việc xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường là
quan trọng và cần thiết, bởi kế hoạch giúp hiện thực hóa mục tiêu giáo dục
của nhà trường là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh,
giúp cán bộ quản lý và giáo viên trong nhà trường biết được các hoạt động
giáo dục cần phải thực hiện trong năm, giúp việc kiểm tra đánh giá các hoạt
động giáo dục một cách nhanh chóng và chính xác.
+ Hoạt động giáo dục:
- Kế hoạch hoạt động giáo dục hoạc sinh.
- Các loại kế hoạch hoạt động giáo dục.
- Xây dựng kế hoạt giáo dục học sinh.
Nội dung 2: MỤC TIÊU, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ.

Hiểu và có kỹ năng thiết kế mục tiêu các nội dung và sử dụng thành thạo các
phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh là một yêu cầu quan
trọng với ban giám hiệu nhà trường. Qua các hoạt động này trước hết các kết
quả phải đạt được các công việc cần thiết, các cách thức tiến hành, các cách
thức xây dựng giáo dục phù hợp với đặc diểm tâm lý học sinh THCS.
+ Các nội dung trong kế hoạch hoạt động giáo dục:
- Xác định mục tiêu.
- Xây dựng kế hoạch.
- Lựa chọn phương thức.
- Thời gian.
- Địa điểm
- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động.
Nội dung 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH
TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục là một công việc quan
trọng, chiếm nhiều thời gian và công sức ở trường THCS. Một khi kế hoạch

đã được xây dựng, việc triển khai và tổ chức thực hiện việc cần làm tiếp
theo.
+ Nội dung cần đánh giá:
- Mục tiêu của cuộc họp.
- Phân công thực hiện, sắp xếp nhân lực,phân bổ kinh phí và các điều kiện
vật chất chi việc thực hiện kế hoạch.
- Lập chương trình kế hoạch, tức kế hoạch cụ thể cho việc thực hiện các việc
đã nêu trong kế hoạch.
-Giao kế hoạch cho các bộ phận.
- -Rà soát các kế hoạch, cần triển khai, phân công nhiệm vụ một cách hợp lý
và được ghi vào trong biên bản họp.

I – CÁCH THỨC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
- Những nội dung quy định trong 5 lĩnh vực giáo dục của chương trình được tổ chức thành các
chủ đề chính. Khi thực hiện, từ chủ đề chính giáo viên có thể phát triển, mở rộng thành các chủ
đề nhánh, hình thành mạng lưới liên kết các nội dung và các hoạt động giáo dục lại với nhau.
- Trong quá trình xây dựng...
Đối với modun 28: Kế hoạch hoạt động giáo dục học
sinh trong nhà trường THCS .
Nội dung 1: VAI TRÒ CỦA VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ.
Việcy dựng kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường là
quan trọng cần thiết, bởi kế hoạch giúp hiện thực hóa mục tiêu giáo dục
của nhà trường là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh,
giúp cán bộ quản giáo viên trong nhà trường biết được các hoạt động
giáo dục cần phải thực hiện trong năm, giúp việc kiểm tra đánh giá các hoạt
động giáo dục một cách nhanh chóng và chính xác.
+ Hoạt động giáo dục:
- Kế hoạch hoạt động giáo dục hoạc sinh.
- Các loại kế hoạch hoạt động giáo dục.
- Xây dựng kế hoạt giáo dục học sinh.
Nội dung 2: MỤC TIÊU, NI DUNG, PHƯƠNG PP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ.
Hiểu và có kỹ năng thiết kế mục tiêu các nội dung và sử dụng thành thạo các
phương pháp xây dựng kế hoạch giáo dục học sinh một yêu cầu quan
trọng với ban giám hiệu nhà trường. Qua các hoạt động này trước hết các kết
quả phải đạt được các công việc cần thiết, các cách thức tiến hành, các cách
thức xây dựng giáo dục phù hợp với đặc diểm tâm lý học sinh THCS.
+ Các nội dung trong kế hoạch hoạt động giáo dục:
- Xác định mục tiêu.
- Xây dựng kế hoạch.
- Lựa chọn phương thức.
- Thời gian.
- Địa điểm
- Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động.
Nội dung 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC HỌC SINH
TRONG NHÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
Tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động giáo dục một công việc quan
trọng, chiếm nhiều thời gian công sức ở trường THCS. Một khi kế hoạch
Kế hoạch hoạt động giáo duc học sinh trong nhà trường THCS - Trang 2
Kế hoạch hoạt động giáo duc học sinh trong nhà trường THCS - Người đăng: thuthuy05041987
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch hoạt động giáo duc học sinh trong nhà trường THCS 9 10 97