Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi

Được đăng lên bởi hangntt507
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ
LỚP MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI
I/ MỤC TIÊU:
- Giúp cho trẻ hiểu được một số hiểu biết vê kỹ năng sống hàng ngày để giáo
dục trẻ.
- Kỹ năng sống của trẻ được hình thành và phát triển khi mọi người tạo nhiêu
cơ hội cho trẻ tham gia.
- Giáo viên và phụ huynh giúp trẻ có những hiểu biết ban đầu vê kỹ năng
sống của con người trong môi trường xã hội.
- Trẻ có kiến thức cơ bản vê kỹ năng sống thường ngày, kỹ năng giao tiếp xã
hội và các hành vi ứng xử cơ bản ban đầu.
II/ YÊU CẦU :
- Giáo viên nắm được nội dung giáo dục kỹ năng sống của trẻ để đưa vào kế
họach từng chủ đê và lồng ghép trong các hoạt động một cách linh hoạt .
- Giúp trẻ có được sự an toàn ở mọi lúc mọi nơi, có tính tự lực tự tin, giàu
sức sáng tạo và khỏe mạnh.
- Hướng dẫn trẻ có hiệu quả các nội dung giáo dục kỹ năng sống cho trẻ
thông qua các hoạt động lồng ghép, tích hợp.
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, thực hành vê
kỹ năng sống …phù hợp với trẻ.
III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tháng 9:
- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung vê giáo dục kỹ năng sống cho trẻ
- Hướng dẫn cho trẻ làm quen với một số kỹ năng sống đơn giản hàng ngày
- Lồng ghép nội dung tuyên truyên qua các bảng tuyên truyên tại lớp theo
từng chủ đê sao cho phù hợp.
Tháng 10:
- Hướng dẫn cho trẻ có một số thói quen tốt và các kỹ năng sống trong sinh
hoạt hàng ngày
- Chú ý lồng ghép kỹ năng sống vào giờ hoạt động học, mọi lúc mọi nơi và
các hoạt động khác
Tháng 11:
- Tiếp tục rèn cho trẻ có một số thói quen tốt và kỹ năng sống cơ bản trong
sinh hoạt như: tự rửa mặt, rửa tay, biết lắng nghe, biết tự bảo vệ sức khỏe của mình,
biết phòng tránh một số nơi nguy hiểm...

- Tập cho trẻ làm quen với các thao tác kỹ năng phòng chống các tai nạn
thông thường hàng ngày trẻ hay gặp.
Tháng 12:
-Trẻ được thực hiện hoạt động khám phá trải nghiệm đơn giản vê các kỹ
năng sống hàng ngày.
- Trẻ biết thực hiện thao tác chơi ở góc phân vai và thao tác chơi tương đối
thành thạo..
- Lồng ghép nội dung tuyên truyên qua nội dung của chủ đê trong tháng vê
các kỹ năng tình cảm xã hội.
Tháng 1 +2:
- Hướng dẫn trẻ làm sách tranh vê các hoạt động giáo dục kỹ năng sống của
trẻ.
- Trao đổi kinh nghiệm khi thực hiện giáo dục kỹ năng sống của trẻ trong
quá trình hoạt động với đồng nghiệp.
Tháng 3:
- Tiếp tục cho trẻ học và khám phá vê các kỹ năng sống qua các hoạt động
học, trò chơi ở các góc và ở mọi lúc mọi nơi.
- Trẻ...
KẾ HOẠCH
GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO TRẺ
LP MU GIÁO 5 – 6 TUỔI
I/ MỤC TIÊU:
 !
"#$
%&'(!)*+
,''$
!-# ./'0
&'*1*23$
4.5,6* 7'23
!528,6'0$
II/ YÊU CẦU :
!-9"!"#&''
)':&;<=!+!;+$
.>'?);),7.@>;>>7
5!+AB+$
CD"E.FG6!"!"#
1G'!+;<=7@$
4@>''!+6F7!!7>
HID$
III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Tháng 9:
JK ">+7LM"!"#
CD"E;GBD,6
N<=" - G'!6 - +;DB
:&'I$
Tháng 10:
CD"E..GB!
+
OP;<=*+)7);),
!+!
Tháng 11:
4#Q..GB,6
+R>8'S78'' 7;9B7>6F5AB&'(7
T!, $$$
Kế hoạch kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi - Trang 2
Kế hoạch kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi - Người đăng: hangntt507
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi 9 10 819