Ktl-icon-tai-lieu

kế hoạch năm học mầm non

Được đăng lên bởi NGUYENNHUNG
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 508 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHOØNG GD – ÑT HUYEÄN BUØ ÑAÊNG
TRÖÔØNG MG HÖÔÙNG DÖÔNG

KEÁ HOAÏCH CỦA Y TẾ
NAÊM HOÏC 2014 -2015
 Caên cöù vaøo coâng vaên veà vieäc höôùng daãn phöông höôùng nhieäm vuï naêm hoïc
2014 – 2015 cuûa phoøng GD- ÑT baäc hoïc Maàn Non huyeän Buø Ñaêng
 Thông tư liên tịch 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT quy định đánh giá công tác y tế
tại cơ sở giáo dục và đào tạo – Bộ y tế ban hành.
 Căn cử vào Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT về việc hướng
dẫn thực hiện công tác y tế trường học.
 Căn cứ vào quyết định số 58/2008/QĐ-GD&ĐT Ban hành quy định về hoạt động
của y tế học đường trong các trường Mầm non.
 Caên cöù vaøo tình hình thöïc teá cuûa ñòa phöông .Ñöôïc caùc caáp uûy ñaûng chính
quyeàn ñòa phöông quan taâm saâu saùt .
 Caên cöù vaøo CSVC ; phoøng hoïc , baøn gheá ,hoïc sinh .ÑDDH- ÑDÑC cuøng caùc
trang thieát bò phuïc vuï cho hoïc sinh cuûa nhaø tröôøng hieän coù .
 Caên cöù vaøo thaønh tích ñaït ñöôïc cuûa naêm hoïc 2013 - 2014 nay Y tế học đường
xaây döïng keá hoaïch naêm hoïc nhö sau ;
I.

ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH ;
1. Thuaän lôïi :
- Ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc hoäi cha meï hoïc sinh .
- Được sự chỉ đạo và quan tâm của Ban lãnh đạo nhà trường .
- Ñoäi nguõ giáo viên, nhân viên nhieät tìn, coù năng löïc, coù tinh thaàn traùch nhieäm
.
2. Khoù khaên :
- Chưa có phồng y tế để thuận tiện cho công tác sơ cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ
ban đầu.
- Chưa có tủ đựng thuốc, giá hoặc tủ lưu chữ hồ sơ sức khoẻ của trẻ, bàn làm
việc của nhân viên y tế.
- Nhân viên y tế chua được tập huấn về các hệ thống phts đồ và cứu chữa một
số bệnh và tai nạn thường gặp ở rẻ Mâm non.
- Nhân viên y tế chưa đúng chuyên môn, chưa được tập huấn sử lý những
trường hợp đột xuất xãy ra như : ngộ độc thức ăn,...
- Nguồn kinh phí thực hện công tác y tế còn thiếu thôn nhiều.

II.

NHIEÄM VUÏ CUÏ THEÅ ;
1. Theo dõi , quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ.
a. Yeâu caàu:
- Quản lý, lưu hồ sơ theo dõi sức khoẻ của trẻ .
- Phối hợp theo dõi tình hính sức khoẻ hàng ngày của trẻ.
- Tổ chức ân – đo trẻ hàng tháng đối với trẻ SDD, theo dõi sự phát triển của trẻ.
1

-

Tổ hức khám sức khoẻ cho trẻ 3 tháng một lần.
Theo dõi, phối hợp với cha mẹ học sinh trong việc tiêm chủng, uống vắc – xin
phồng bệnh.
- Thông báo định kỳ về tình hình sức khoẻ của trẻ về cho cha mẹ học sinh.
- Thực hiện sơ, cấp cứu , chăm sóc sức khẻ ban đầu theo quy định. Chuyển trẻ
bị tai nạn và đau ốm đột xuất dến cơ sở y tế trong trường hộp cần thiết.
- Tham gia giáo dục vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi tường cho trẻ.
- Tham gia việc...
PHOØNG GD – ÑT HUYEÄN BUØ ÑAÊNG
TRÖÔØNG MG HÖÔÙNG DÖÔNG
KEÁ HOAÏCH CỦA Y T
NAÊM HOÏC 2014 -2015
Caên cöù vaøo coâng vaên veà vieäc höôùng daãn phöông höôùng nhieäm vuï naêm hoïc
2014 – 2015 cuûa phoøng GD- ÑT baäc hoïc Maàn Non huyeän Buø Ñaêng
Thông liên tịch 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT quy định đánh giá công c y tế
tại cơ sở giáo dục và đào tạo – Bộ y tế ban hành.
Căn cử vào Thông liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT về việc ớng
dẫn thực hiện công tác y tế trường học.
Căn cứ vào quyết định số 58/2008/QĐ-GD&ĐT Ban hành quy định về hoạt động
của y tế học đường trong các trường Mầm non.
Caên cöù vaøo tình hình thöïc teá cuûa ñòa phöông öôïc caùc caáp uûy ñaûng chính
quyeàn ñòa phöông quan taâm saâu saùt .
Caên cöù vaøo CSVC ; phoøng hoïc , baøn gheá ,hoïc sinh .ÑDDH- ÑDÑC cuøng caùc
trang thieát bò phuïc vuï cho hoïc sinh cuûa nhaø tröôøng hieän coù .
Caên cöù vaøo thaønh tích ñaït ñöôïc cuûa naêm hoïc 2013 - 2014 nay Y tế học đường
xaây döïng keá hoaïch naêm hoïc nhö sau ;
I. ÑAËC ÑIEÅM TÌNH HÌNH ;
1. Thuaän lôïi :
- Ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc hoäi cha meï hoïc sinh .
- Được sự chỉ đạo và quan tâm của Ban lãnh đạo nhà trường .
- Ñoäi nguõ giáo viên, nhân viên nhieät tìn, coù năng löïc, coù tinh thaàn traùch nhieäm
.
2. Khoù khaên :
- Chưaphồng y tế để thuận tiện cho công tác sơ cấp cứu, chăm sóc sức khoẻ
ban đầu.
- Chưa tủ đựng thuốc, giá hoặc tủ u chữ hồ sức khoẻ của trẻ, bàn làm
việc của nhân viên y tế.
- Nhân viên y tế chua được tập huấn về c hệ thống phts đồ và cứu chữa một
số bệnh và tai nạn thường gặp ở rẻ Mâm non.
- Nhân viên y tế chưa đúng chuyên môn, chưa được tập huấn sử những
trường hợp đột xuất xãy ra như : ngộ độc thức ăn,...
- Nguồn kinh phí thực hện công tác y tế còn thiếu thôn nhiều.
II. NHIEÄM VUÏ CUÏ THEÅ ;
1. Theo dõi , quản lý, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ.
a. Yeâu caàu:
- Quản lý, lưu hồ sơ theo dõi sức khoẻ của trẻ .
- Phối hợp theo dõi tình hính sức khoẻ hàng ngày của trẻ.
- Tổ chức ân – đo trẻ hàng tháng đối với trẻ SDD, theo dõi sự phát triển của trẻ.
1
kế hoạch năm học mầm non - Trang 2
kế hoạch năm học mầm non - Người đăng: NGUYENNHUNG
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
kế hoạch năm học mầm non 9 10 975