Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG HỌC

Được đăng lên bởi tranthingochuong1986
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 657 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GD&ĐT GÒ CÔNG ĐÔNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THUẬN

Số: /KH-THGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Thuận, ngày 25 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
trong trường học năm học 2014-2015
Căn cứ sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Trung tâm y tế huyện Gò Công
Đông về việc thực hiện phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm ở trường học
Để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh bệnh, đảm bảo an
toàn sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong phạm vi nhà trường quản lý,
biết và thực hiện nghiêm túc kế hoạch hành động phòng, chống bệnh dịch trong
trường tiểu học Gia Thuận
Trường tiểu học Gia Thuận xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh dịch bệnh
truyền nhiễm năm học 2014-2015 như sau:
I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cung cấp các thông tin truyền thông cơ bản về các bệnh dịch l bệnh
truyền nhiễm như: tiêu chảy cấp, Sởi, Rubella, Thủy đậu, Quai bị, Cúm A
H1N1, Cúm A H5N1 cho cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên trong toàn
trường, từ đó có khả năng tự giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác
phòng, chống các bệnh dịch
- Chủ động sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh kịp thời, khống
chế các bệnh dịch khi có bệnh xuất hiện trong nhà trường.
- Thông tin kịp thời đến ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch, về diễn biến
bệnh dịch trong nhà trường.
2. Yêu cầu:
- Tuyên truyền cán bộ, giáo viên, học sinh, trong nhà trường nâng cao
nhận thức được tác hại và ảnh hưởng của các bệnh dịch và cách phòng và chống
bệnh dịch khi có bệnh dịch xảy ra trong nhà trường
- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và cơ số thuốc phòng chống các bệnh
dịch có thể xảy ra trong nhà trường
- Làm tốt công tác phối hợp giữa Trạm y tế xã Gia Thuận, Phòng Giáo
dục và đào tạo, Trung tâm y tế và các đơn vị liên quan để phát hiện sớm, cách
ly và xử lý các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trườngkiểm tra công tác vệ sinh an
toàn thực phẩm tại các hàng quán trước cổng trường, giám sát các bệnh dịch
trong toàn trường.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Nội dung triển khai phòng, chống bệnh dịch
- Tuyên truyền đến Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên, trong trường
nhận biết về một số bệnh dịch và thông tin kịp thời đến Tr...
 

 !"#$%%&
 Gia Thun, ngy 25 thng 8 năm 2014
'()*
+,-$.%/,0% %,1$%2$3%4$3!5%61$%0+789$$%,:;
0+"$30+<=$3%>$?;%>@ABC@ABD
 !"#$%&'()!*+,-*.)-/ 0!
0!&1&"/*"/2 !!$34/*()-1"5,6*(78!9
:;!*(!0!*#2 !!$34/4/<=,4=
*'>?#4;<!"#&"@<9"*(!2,&"'*(78!A)=BC<
4".*&'*"/!"@,*D>.';!2 !<!4/$3*(!
*(78!*":)9")E
(78!*":)9")EF+-$!>.2!<!4/$34/
*()-1"5,,9GHIJGHIK7)
EFGHIJ
BEKLM%
)!L2#*0!*"*()-1*0!M4=&1#4/$3B4/
*()-1"5,7*"@)=-L2<6"<N)4OBB<-E)<P)"43<D,Q
II<D,QKI #4;<&"@<9"<"&"@*(!*'
*(78!<*RSS>=!*!"="A)-.*,;*&L1B"@A).0!*#
2 !<!#4/$3
;!T'!!2S&U"$"54".$34/>32*8"<>!
.#4/$3>"S4/F)L*"/*(!'*(78!V
0!*">32*8".42 !!4/$3<&1$"54".
4/$3*(!'*(78!V
@EHN7O7P
)-@*()-1#4;<!"#&"@<9"<*(!'*(78!+!
E*7W*#"&'=76!#4/$3&'#2 !&'!
4/$3>"S4/$3F=-(*(!'*(78!
)X43Y-#"1)>"/&'M*)2 !!#4/
$3S*:F=-(*(!'*(78!
Z',**0!*#2"W2!"[(,-*.F\")E< !"#
$%&''*<()!*+,-*.&'#M&3B"@A):2#*"/U,<#
B-&'F]BC#*(78!W2!"!8,^4/
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG HỌC - Trang 2
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG HỌC - Người đăng: tranthingochuong1986
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KẾ HOẠCH PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH TRONG TRƯỜNG HỌC 9 10 408