Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch rèn luyện học sinh nỗ lực học tập

Được đăng lên bởi Nguyệt Hằng
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2370 lần   |   Lượt tải: 5 lần
HỘI CTĐ TÂN PHÚ ĐÔNG
CHI HỘI TH TÂN PHÚ
Số

/KH- THTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc

Tân Phú, ngày 08 thán 12 năm 2014

KẾ HOẠCH
(Tuyên truyền học sinh nỗ lực học tập, gương mẫu tham gia thực hiện
chính sách xã hội nhân đạo)
Phát huy kết quả đạt được năm 2014- 2015, trên cơ sở tiếp tục thực hiện
động liên tịch. Nhằm giúp học sinh đạt kết quả tốt trong học tập và biết được
chính sách xã hội nhân đạo. Nay trường Tiểu học Tân Phú đề ra kế hoạch tuyên
truyền vận động học sinh nỗ lực học tập, gương mẫu tham gia thực hiện chính
sách xã hội nhân đạo năm học 2014 – 2015.
I.Mục đích, yêu cầu:
- Giáo viên có trách nhiệm gần gũi, trực tiếp giúp đỡ, dạy cho học sinh cách
học tích cực. Nhằm tạo điều kiện cho các em phát huy được khả năng học tập,
lĩnh hội các kiến thức – kĩ năng đạt chuẩn theo quy định Việc theo dõi, giúp
đỡ, phụ đạo học sinh nhận thức chậm phải trở thành một nhiệm vụ hàng ngày
của giáo viên.
- Tạo mọi điều kiện để học sinh được phát huy năng lực học tập, tích cực tư
duy sáng tạo trong các giờ lên lớp.
- Giúp học sinh nắm được Truyền thống sáng tạo, có ý chí vượt khó,
dám nghĩ, dám làm, luôn luôn đổi mới phương thức hoạt động, nắm chắc tính
đặc thù của tổ chức Hội, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác nhân
đạo, tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, hướng về cơ sở, quan tâm
đến những người khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, góp
phần xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
III. Nội dung kế hoạch.
- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần tham dự.
- Phổ biến nội dung tuyên truyền.
- Ý kiến của BGH, GV, HS.
IV. Cách tổ chức thực hiện:
1. Tuyên truyền cho học sinh biết được chỉ có con duong học mới có tương
lai, rèn luyện kỷ năng học tập giúp học sinh, phấn đấu đến hết năm học 100%
học sinh của lớp đạt chuẩn kiến thức kỹ năng các môn tại lớp đang học.
2. Xây dựng các đôi bạn cùng tiến trong lớp. Khuyến khích thành lập các
nhóm học tập tại lớp và các nhóm học tập theo địa bàn dân cư để phát huy trí tuệ
tập thể, sự hợp tác thân thiện trong học sinh.
3. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể xã hội tham
gia xã hội hoá giáo dục, động viên khuyến khích học sinh tích cực học tập.
1

4. Tuyên truyền cho học sinh biết được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoạt
động theo 7 nguyên tắc của Phong trào Chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc
tế: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện,...
HỘI CTĐ TÂN PHÚ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI HỘI TH TÂN PHÚ Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc
Số /KH- THTP Tân Phú, ngày 08 thán 12 năm 2014
KẾ HOẠCH
(Tuyên truyền học sinh nỗ lực học tập, gương mẫu tham gia thực hiện
chính sách xã hội nhân đạo)
Phát huy kết quả đạt được năm 2014- 2015, trên cơ sở tiếp tục thực hiện
động liên tịch. Nhằm giúp học sinh đạt kết quả tốt trong học tập và biết được
chính sách xã hội nhân đạo. Nay trường Tiểu học Tân Phú đề ra kế hoạch tuyên
truyền vận động học sinh nỗ lực học tập, gương mẫu tham gia thực hiện chính
sách xã hội nhân đạo năm học 2014 – 2015.
I.Mục đích, yêu cầu:
- Giáo viên có trách nhiệm gần gũi, trực tiếp giúp đỡ, dạy cho học sinh cách
học tích cực. Nhằm tạo điều kiện cho c em phát huy được khả năng học tập,
lĩnh hội các kiến thức năng đạt chuẩn theo quy định Việc theo dõi, giúp
đỡ, phụ đạo học sinh nhận thức chậm phải trở thành một nhiệm vụ hàng ngày
của giáo viên.
- Tạo mọi điều kiện để học sinh được phát huy năng lực học tập, tích cực tư
duy sáng tạo trong các giờ lên lớp.
- Giúp học sinh nắm được Truyền thống sáng tạo, ý chí vượt khó,
dám nghĩ, dám làm, luôn luôn đổi mới phương thức hoạt động, nắm chắc tính
đặc thù của tổ chức Hội, thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác nhân
đạo, tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể, hướng v sở, quan tâm
đến những người khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, góp
phần xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân
chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
III. Nội dung kế hoạch.
- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần tham dự.
- Phổ biến nội dung tuyên truyền.
- Ý kiến của BGH, GV, HS.
IV. Cách tổ chức thực hiện:
1. Tuyên truyền cho học sinh biết được chỉ con duong học mới tương
lai, rèn luyện kỷ năng học tập giúp học sinh, phấn đấu đến hết năm học 100%
học sinh của lớp đạt chuẩn kiến thức kỹ năng các môn tại lớp đang học.
2. y dựng các đôi bạn cùng tiến trong lớp. Khuyến khích thành lập các
nhóm học tập tại lớp và các nhóm học tập theo địa bàn dân cư để phát huy trí tuệ
tập thể, sự hợp tác thân thiện trong học sinh.
3. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường các đoàn thể hội tham
gia xã hội hoá giáo dục, động viên khuyến khích học sinh tích cực học tập.
1
Kế hoạch rèn luyện học sinh nỗ lực học tập - Trang 2
Kế hoạch rèn luyện học sinh nỗ lực học tập - Người đăng: Nguyệt Hằng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch rèn luyện học sinh nỗ lực học tập 9 10 363