Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch sân chơi biển đảo quê hương

Được đăng lên bởi Nguyễn Kiệm Bí Thư
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC

TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU
Số : …../KH-THCS.PB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phước Bửu, ngày 01 tháng 11 năm 2014

KẾ HOẠCH
VV Tổ chức sân chơi "Em yêu biển đảo quê hương"
dành cho học sinh khối 7
năm học : 2014- 2015
- Căn cứ theo công văn số 282/PGDĐT ngày 28 tháng 10 năm 2014 của
Phòng Giáo dục&Đào tạo huyện Xuyên Mộc về việc tổ chức sân chơi "Em yêu
biển đảo quê hương" dành cho học sinh khối 7 năm học 2014-2015.
Nay Trường THCS Phước Bửu lên kế hoạch tổ chức sân chơi "Em yêu biển
đảo quê hương" dành cho học sinh khối 7 năm học 2014-2015 như sau:
I/. Thành lập Ban tồ chức sân chơi "Em yêu biển đảo quê hương" năm học 20142015 bao gồm các thầy cô sau:
1/. Thầy Hoàng Minh Tuấn – Phó HT - Trưởng ban
2/. Cô Phạm Thị Ánh Hoa - TPT - Phó Trưởng ban
3/. Cô Nguyễn Thị Vân Anh – Tổ Phó Tổ Văn - Thành viên
4/. Cô Vũ Thị Minh Hải – Tổ Phó Tổ Văn - Thành viên
5/. Cô Hoàng Thị Thanh Thúy – Tổ Phó Tổ Sử Địa – Thành viên
6/. Cô Bùi Thị Thanh Vân – GV – Thành viên.
II/. Phân công nhiệm vụ :
- Cô Hoàng Thị Thanh Thúy sẽ soạn câu trả lời câu hỏi số 01.
- Cô Bùi Thị Thanh Vân sẽ soạn câu trả lời câu hỏi số 02.
- Cô Vũ Thị Minh Hải sẽ sẽ soạn câu trả lời câu hỏi số 03 và phần cảm nghĩ.
- Cô Nguyễn Thị Vân Anh sẽ sẽ soạn câu trả lời câu hỏi số 04.
Lưu ý : Các câu trả lời mail về cho Thầy Minh Tuấn trước Thứ Tư ngày
05/11/2014.
- GV Chủ nhiệm các lớp Khối 7 yêu cầu tất cả các em HS lớp mình đều phải tham
gia. Nếu số lượng HS tham gia không quá 50% thì coi như là lớp đó không tham
gia và bị trừ điểm thi đua của lớp. Chiều Thứ Hai ngày 10/11/2014, GV chủ nhiệm
các lớp khối 7 thu bài thi và kèm theo danh sách dự thi của lớp mình cho Cô Hoa
TPT hoặc Thầy Minh Tuấn.
Trang 1

III/. Hình thức tham gia :
- Học sinh sẽ làm bài viết tay trên giấy tập học sinh, ghi rõ họ tên, lớp, trường( có
thêm hình ảnh minh họa càng tốt nhưng không quá 02 đôi giấy)
- Các bài viết có nội dung giống nhau hoàn toàn sẽ bị loại và không tính vào điểm
thi đua của giải tập thể.
IV/. Chuẩn bị Kinh phí :
Kinh phí bồi dưỡng ban tổ chức
Trên đây là kế hoạch tổ chức tổ chức sân chơi "Em yêu biển đảo quê hương"
dành cho học sinh khối 7 năm học 2014-2015 của trường THCS Phước Bửu.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:

-

GVBM, GVCN khối 7;
Tổ Tài vụ(t/h);
Dán bảng tin (thông báo);
Lưu VT.

Trang 2

Đỗ Văn Sơn (đã ký)

...
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU 
 !!"#$!% Phước Bửu, ngày 01 tháng 11 năm 2014
#&'(
))*+,-./0123456/789:54;.<0
=>,/?/@
A2>BCDE$BCDF
$A+GHI<JA,
BKB
"%L<=3BKGM<DCA2BCDENO
%P<L/MQR=G53S534JTJ/SG*+,-./012345
6/789:54;.<0=>,/?/@A2>BCDE$BCDF!
O3U;V<%;WX54?YG*+,-./0123456/7
89:54;.<0=>,/?/@A2>BCDE$BCDF;,O5
Z"!=OG[+,-./0123456/789:54;.<0A2>BCDE$
BCDF6O<[2MG\3I,O5
D"!\3=</5]%^$U;_<6O
B"!I%2`aO$%$%^U;_<6O
b"!I<53c`)-d*%^*)A$=J/4
E"!I)e`/9/*%^*)A$=J/4
F"!I=<`O3*%^*X`O=J/4
f"!Ig/`O)-L)=J/4!
ZZ"!%-I</S2JQ
$I=<`O3,h,-5GU9V/-5i/,CD!
$Ig/`O)-,h,-5GU9V/-5i/,CB!
$I)e`/9/,h,h,-5GU9V/-5i/,CbJ=\92<j!
$I<53c`)-d,h,h,-5GU9V/-5i/,CE!
k;5lM-5GU9V/2O/JT\3/5]GU;W+;<=3
CF"DD"BCDE!
$L)N/S2MW#/@345\5G]G9MH2W2m8T59/GO2
</O!Y5,;n<GO2</O?I<:5MFCoGm/;=W8^?I<GO2
</OJ=6`GUp8/72G/85ONOW!/T5+O/<=3DC"DD"BCDEqL)N/S2
MW?/@G56=/G/J=?r2GHO,MG/NOW2mIO
%s\3/5]!
UO<D
Kế hoạch sân chơi biển đảo quê hương - Trang 2
Kế hoạch sân chơi biển đảo quê hương - Người đăng: Nguyễn Kiệm Bí Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch sân chơi biển đảo quê hương 9 10 477