Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch sinh học 8

Được đăng lên bởi Ha Hoang
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M«n sinh häc líp 8

PhÇn I : §Æc ®iÓm t×nh h×nh khèi 8
1 - §Æc ®iÓm khèi 8 :Gåm 3 líp
8A: 39 häc sinh
8B : 38 häc sinh
8C : 37 häc sinh
2 – T×nh h×nh kiÓm tra chÊt lîng ®Çu n¨m
8A
8B
8C
3 – ChØ tiªu phÊn ®Êu
8A
8B
8C

Giái

Kh¸

Trung b×nh

YÕu

Giái
14 - 35.9%
3 – 7.9%
5 – 13.5%

Kh¸
20 – 51.3%
18 – 47.4%
17 - 45.9%

Trung b×nh
5 – 12.8%
17- 44.7%
15 - 40.6%

YÕu
0
0
0

4 – Ph¬ng ph¸p d¹y häc
- Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña hs : th¶o luËn nhãm nhá , ho¹t ®éng ®éc lËp
- §Æt & gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
- Tæ chøc c¸c giê thùc hµnh
- Cã kÕ ho¹ch båi giìng häc sinh giái
- ChÊm ch÷a bµi chÝnh x¸c
PHÇn II : Cô thÓ c¸c ch¬ng

S Tªn chTT
¬ng
1

Bµi më
®Çu

LT
1

Sè tiÕt
Môc ®Ých yªu cÇu cña ch¬ng
TH KT TS
1
- Nªu râ M§ , nhiÖm vô ý nghÜa
cña m«n häc , X§ ®îc vÞ trÝ con
1

ChuÈn bÞ cña thÇy
Tranh h×nh SGK

ChuÈn bÞ
cña trß
- §äc tríc
bµi míi

Rót kinh
ngiÖm

ngêi trong giíi §éng vËt.
2

Ch¬ng 4
I : Kh¸i
qu¸t c¬
thÓ ngêi

1

5

3

Ch¬ng
II: VËn
®éng

1

6

5

- Nªu ®îc ®Æc ®iÓm c¬ thÓ ngêi.
- KÓ tªn X§ ®îc vÞ trÝ c¸c c¬
quan vµ hÖ c¬ quantrong c¬ thÓ
trªn m« h×nh. Nªu râ ®îc tÝnh
thèng nhÊt trong ho¹t ®éng cña
c¸c hÖ c¬ quan díi sù chØ ®¹o
cña hÖ thÇn kinh vµ hÖ néi tiÕt
- M« t¨ ®îc c¸c thµnh phÇn cÊu
t¹o cña tÕ bµo phï hîp víi chøc
n¨ng cña chóng. §ång thêi x¸c
®Þnh râ tÕ bµo lµ ®¬n vÞ chøca
n¨ng cña c¬ thÓ.
- Nªu ®îc ®Þnh nghÜa m«, kÓ
c¸cloaij m« chÝnh vµ chøc n¨ng
cña chóng.
- Chøng minh ph¶n x¹ lµ c¬ së
cña mäi häa ®éng cña c¬ thÓ
b»ng c¸c vÝ dô cô thÓ.
- RÌn kÜ n¨ng quan s¸t TB díi
kÝnh hiÓn vi.
- Nªu ý nghÜa cña hÖ vËn ®éng
trong ®êi sèng.
- KÓ tªn c¸c phÇn cña bé x¬ng
ngêi.
- C¸c lo¹i khíp
- M« t¶ cÊu t¹o cña mét x¬ng dµi
vµ cÊu t¹o cña mét b¾p c¬.
- nªu ®îc c¬ chÕ lín lªn vµ dµi ra
cña x¬ng
- nªu ®îc mèi liªn hÖ gi÷a c¬ vµ
x¬ng trong hÖ vËn ®éng
- So s¸nh bé x¬ng vµ hÖ c¬ cña
ngêi víi thó, qua ®ã nªu râ ®Æc
®iÓm thÝch nghi víi d¸ng ®øng
th¼ng vµ ®«i tay lao ®éng s¸ng
t¹o
- Nªu ý nghÜa cña viÖc rÌn luyÖn
vµ lao ®éng ®èi víi sù ph¸t triÓn
2

- Tranh TB , m« , TK ,
b¶ng phô
- M« h×nh cÊu t¹o c¬
thÓ ngêi

- Häc bµi
- Gi¶ng kÜ
cò
h¬n s¬ ®å
- ChuÈn bÞ h×nh 2 .3
bµi míi
- ¤n l¹i KT
TB thùc vËt
- ChÈm bÞ
Õch , x¬ng
èng cã ®Çu
sôn & x¬ng
xèp , thÞt
lîn n¹c

- Tranh h×nh 7.17.4 ;
9.1  9.4
- §èt sèng lîn & bß ca ®«i ®· kh« , x¬ng
®ïi Õch , dông cô, hãa
chÊt
- M« h×nh x¬ng ngêi
&x¬ng thó

- Häc bµi
cò
- ChuÈn bÞ
bµi míi
- «n l¹i KT
vÖ lùc ,
c«ng c¬ häc
- ChuÈn bÞ
dông cô ®Ó
TH b¨ng bã
vÕt th¬ng

- Lµm thùc
hµnh CM
thµnh phÇn
hãa häc cña
x¬ng
- Lµm thÝ
nghiÖm vÒ sù
mái c¬

4 Ch...
M«n sinh häc líp 8
PhÇn I : §Æc ®iÓm t×nh h×nh khèi 8
1 - §Æc ®iÓm khèi 8 :Gåm 3 líp
8A: 39 häc sinh
8B : 38 häc sinh
8C : 37 häc sinh
2 – T×nh h×nh kiÓm tra chÊt l îng ®Çu n¨m
Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu
8A
8B
8C
3 – ChØ tiªu phÊn ®Êu
Giái Kh¸ Trung b×nh YÕu
8A 14 - 35.9% 20 – 51.3% 5 – 12.8% 0
8B 3 – 7.9% 18 – 47.4% 17- 44.7% 0
8C
5 – 13.5% 17 - 45.9% 15 - 40.6% 0
4 – Ph¬ng ph¸p d¹y häc
- Ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña hs : th¶o luËn nhãm nhá , ho¹t ®éng ®éc lËp
- §Æt & gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
- Tæ chøc c¸c giê thùc hµnh
- Cã kÕ ho¹ch båi giìng häc sinh giái
- ChÊm ch÷a bµi chÝnh x¸c
PHÇn II : Cô thÓ c¸c ch¬ng
S
TT
Tªn ch-
¬ng
Sè tiÕt Môc ®Ých yªu cÇu cña ch¬ng ChuÈn bÞ cña thÇy ChuÈn bÞ
cña trß
Rót kinh
ngiÖm
LT TH KT TS
1 Bµi më
®Çu
1 1 - Nªu râ M§ , nhiÖm vô ý nghÜa
cña m«n häc , X§ ®îc vÞ trÝ con
Tranh h×nh SGK - §äc tríc
bµi míi
1
Kế hoạch sinh học 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch sinh học 8 - Người đăng: Ha Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Kế hoạch sinh học 8 9 10 390