Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học

Được đăng lên bởi cubao89
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 517 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO AN GIANG
THPT MỸ HÒA HƯNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
MÔN : TOÁN
KHỐI : 7 - HỌC KÌ I
NĂM HỌC : 2015 – 2016

I. KẾ HOẠCH CHUNG
1. Đặc điểm tình hình
a) Thuận lợi
+ Giáo viên có đủ đồ dùng dạy học.
b) Khó khăn
+ Một số đồ dùng dạy học chất lượng còn kém như thước đo góc.
+ Học sinh hay bị mất đồ dùng học tập, do đó không bổ sung kịp thời đồ dùng được.
2. Vai trò của đồ dùng với bộ môn
+ Đồ dùng dạy học giúp giáo viên thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học.
+ Các phương tiện hiện đại giúp tiết học thành công hơn, tạo hứng thú học tập cho học sinh
thấy yêu thích môn Toán hơn.
+ Giúp học sinh thực hành, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tế.
3. Biện pháp thực hiện
+ Lập kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học cho từng tiết học.
+ Chuẩn bị đồ dùng dạy học cho từng tiết học, bài học.
+ Cần phải cất giữ, bảo quản đồ dùng dạy học sau khi đã sử dụng xong.
+ Giáo viên thường xuyên báo cáo lãnh đạo nhà trường về các vấn đề liên quan đến đồ dùng
dạy học.
+ Làm đồ dùng dạy học.
II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ
TUẦN
NGÀY
1
24/8-29/8

2
31/8-05/9

3
07/9-12/9

TIẾT

PHÂN
MÔN

1

ĐẠI SÔ

2

ĐẠI SÔ

BÀI DẠY

NỘI DUNG ĐIỀU
CHỈNH, BỔ SUNG

1

HH

§1. Tập hợp Q các số
BT 2, 3, 4
hữu ti
§2. Cộng, trừ số hữu ti BT 6, 8, 9
§1. Hai góc đối đinh

2

HH

Luyện tập

3

ĐẠI SÔ

4

ĐẠI SÔ

3

HH

4

HH

5

ĐẠI SÔ

6

ĐẠI SÔ

5

HH

6

HH

§3. Nhân, chia số hữu
ti
§4.Giá trị tuyệt đối
của một số hữu ti.
Cộng, trừ, nhân, chia
số thập phân.
§2. Hai đường thẳng
vuông góc

BT 5, 6, 7, 8
BT 11, 13

THIẾT BỊ DẠY
HỌC
Thước kẻ, bảng phụ
Thước kẻ, bảng phụ
Thước kẻ, bảng phụ
Thước kẻ, thước đo
độ
MTBT
Thước kẻ, MTBT

Luyện tập

BT 16, 17, 18

Luyện tập
§5. Lũy thừa của một
số hữu ti
§3. Các góc tạo bởi
một đường thẳng cắt
hai đường thẳng
§4. Hai đường thẳng

BT 21, 22, 25

Thước kẻ, thước đo
độ, tờ giấy A4, eke.
Thước kẻ, thước đo
độ, eke
MTBT
Thước kẻ
Thước kẻ, thước đo
độ
Thước kẻ, thước đo

GHI
CHU

7

ĐẠI SÔ

8

ĐẠI SÔ

4
14/9-19/9

5
21/9-26/9

6
28/9-03/10

7
05/10-10/10

BT 38, 39, 40, 41
BT 26, 27, 28

7

HH

Luyện tập

8

HH

§5. Tiên đề Ơ clit về
đường thẳng song
song.

độ, eke, bảng phụ
Thước kẻ, MTBT

ĐẠI SÔ

§7. Ti lệ thức

10

ĐẠI SÔ

Luyện tập

BT 49, 51, 52

9

HH

Luyện tập

BT 36, 37, 38

10

HH

11

ĐẠI SÔ

12

ĐẠI SÔ

§6. Từ vuông góc đến
song song
§8. Tính chất của dãy
ti số bằng nhau
Luyện tập

BT 54, 55,...

 !"#!$%&'&(



 !
"#$%&'#$%(
)*
%)+,-./012344234
)*&+%,-.
/.0#1.2%3454678%97$:&;<
=*>&3?&@%
/ABC4678%97$:&;&DA,E-%9F%?GH%&EA&EI4#93<
/;B.%&&):=JHDA4678%9&;A K7#43?&L%9=MB+%9?J A&N.4678%94E-<
#)56.178,96-:;<3=>?.@A0B3
/678%97$:&;9.( 9.0#1.2%A&"&.O%ACA1.O4M.HI. &EP%9 &0 7$:&;<
/0 &EP%9A.O%&.O%4$.9.( A.QA&;A&R%&L%9&P%KA$#&S%9A&(&;A &#&;B.%&
A&D::2+A&T&HL%#0%&P%<
/.( &;B.%&A&"&R%&K1%7U%9%&V%9?.Q%A&S4W&;1R#A&"AQ<
C)D.E3F4GF14H,4.E3
/ ?Q&#$&BX7U%94678%97$:&;&#AY%9A.QA&;<
/&+Z%=J4678%97$:&;&#AY%9A.QA&;K=R.&;<
/[% &\.DA9.VK=\#]+\%4678%97$:&;B)+?&.4WBX7U%9^#%9<
/.0#1.2%A&EN%9^+:2%=0#0#,W%&4$#%&RA_EN%91`01D%4`,.2%]+)%4Q%4678%9
7$:&;<
/RH4678%97$:&;<
)I
*J
*J
K
K


L
L


DK
DK
M*N*
M*N*
OPDQ*
OPDQ*
DR
DR




S
S
%
abcdaecd
f
g
hf< &- i0BC
&V+Aj
kaKlKb &EI?mK=\%9 &U
a
g
ha<%9KA_YBC&V+Aj knKdKe &EI?mK=\%9 &U
%

hf<).934C.4j%& &EI?mK=\%9 &U
#

+:O%A koKnKpKd
&EI?mKA&EI4#
4
#
lfcdqoce
l
g
hl<&r%K&.)BC&V+
Aj
kffKfl k
b
g
hb<.0A_JA+:OA4C.
5)HABC&V+Aj<
%9KA_YK%&r%K&.)
BCA&  &r%<
&EI?mKk
C

ha<).4EN%9A&s%9
1+L%993
&EI?mKA&EI4#
4KAN9.D:bKt?t<
T

+:O%A kfnKfpKfd
&EI?mKA&EI4#
4Kt?t
C
qpceface
o
g
+:O%A kafKaaKao k
n
g
ho<u:A&Y)5)HA
BC&V+Aj
&EI?m
&

hl<093A$#=v.
HA4EN%9A&s%9wA
&).4EN%9A&s%9
&EI?mKA&EI4#
4
(

hb<).4EN%9A&s%9 &EI?mKA&EI4#
Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học - Trang 2
Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học - Người đăng: cubao89
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch sử dụng đồ dùng dạy học 9 10 517