Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch sử dụng thiết bị công nghệ 7

Được đăng lên bởi Việt Thanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 236 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
NĂM HỌC 2015 – 2016
Giáo Viên
: Châu Thị Việt Thanh
Tổ chuyên môn : Hóa-Sinh-KTNN-Âm nhạc
GD môn :Sinh học 6, 7, 8, Công nghệ 7
TuÇn

Công nghệ 7
PP
CT

Tên bài

Thiết bị sử dụng
Tranh H1 sơ đồ thành phần đất trồng

1

Bài 1 Vai trò, nhiệm vụ
của đất trồng

Tranh H2 sơ đồ thành phần đất trồng

2

2

Bài 2
Khái niệm về đất trồng

3

3

4

4

1

5

5

6

6

7

8

9

7

8

9

Bài 3: Một số tính chất
của đất trồng
Bài 4: Thực hành : Xác
định thành phần cơ giới
Bài 5: Thực hành : Xác
định độ pH
Bài 6: Biện pháp sử
dụng, cải tạo và bảo vệ
đất
Bài 7:Tác dụng của phân
bón trong trồng trọt
Bài 8:- Thực hành nhận
biết một số loại phân hóa
học thông thường
Bài 9:Cách sử dụng và
bảo quản các loại phân
bón thông thường
Bài 10:Vai trò của giống
và phương pháp chọn tạo
giống cây trồng
Bài 11: Sản xuất và bảo
quản giống cây trồng

Mẫu đất cát, sét, thịt

Bảng 1 , mẫu đất sét
Tranh H1, H4, H5
Sơ đồ 2, h6
Vật liệu, dụng cụ, SGK,

Tranh H7 ->H10
Tranh H11 ->H12, sưu tầm phương
pháp lai
Sơ đồ 3, H17

Ghi chú

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16
17

16
17
18

18
20

19

20

20

21

21

22
23
22

22
28

23
24
25
26

29

27

Bài 12: Sâu bệnh hại cây
trồng
Bài 13: Phòng trừ sâu
bệnh hại cây
Bài 14 : Thực hành :
Nhận biết một số loại
thuốc và nhãn hiệu thuốc
Bài 15: Làm đất và bón
phân hóa học. Gieo trồng
cây nông nghiệp
Bài 16 : Gieo trồng cây
nông nghiệp
Bài 17: Xử lí hạt giống
bằng nước ấm.
Ôn tập
Kiểm tra
Bài 19: Các biện pháp
chăm sóc cây trồng
Bài 20: Thu hoạch bảo
quản và chế biến nông
sản
Bài 21: Luân canh, xen
canh tăng vụ
Bài 22: Vai trò của rừng
và nhiệm vụ của trồng
rừng
Bài 23: Làm đất, gieo
ươm cây rừng.
24: Gieo hạt và chăm sóc
vườn gieo ươm cây rừng
Bài 26 Trồng cây rừng
Bài 27. chăm sóc rừng
sau khi trồng
Bài 28: Khai thác rừng
Bài 29:Bảo vệ và khoanh
nuôi rừng
Bài 30,31:Vtrò nhiệm vụ

H18, H19
Tranh H21-> H23
Hình 24
H21 ->H26
H27, H28 a,b
Vật liệu, dụng cụ, SGK
Sơ đồ 4 Sgk trang 52
Đề KT + Đáp án
H29
H31, kéo vật mẫu
Tranh H33
Tranh H34,35
Sơ đồ 5, H36
H37,38
H41 ->44
H44, phiếu HT
H45->47
H48,49
H.50, sơ đồ 7- H.51,52,53, bảng 3

28
30

29
30

31

31
32

32

33
34

33

35
36

34
37

phát triển chăn nuôiGiống vật nuôi
Bài 32: Sự sinh trưởng
và phát dục của vật nuôi
Bài 33:1 số PP quản lý
và CL giống vật nuôi
Bài 34: Nhân giống Vật
nuôi
Bài 36:TH: Nhận biết và
chọn 1 số giống lợn
Bài 37: Thức ăn vật nuôi
Bài 38:Vai trò của TĂ
đối với vật nuôi
Bài 39:Chế biến và dự
trữ TĂ cho vật nuôi
Bài 40:Sản xuất thức ăn
cho v...
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
NĂM HỌC 2015 – 2016
Giáo Viên : Châu Thị Việt Thanh
Tổ chuyên môn : Hóa-Sinh-KTNN-Âm nhạc
GD môn :Sinh học 6, 7, 8, Công nghệ 7
Công nghệ 7
TuÇn
PP
CT
Tên bài Thiết bị sử dụng Ghi chú
1 1
Bài 1 Vai trò, nhiệm vụ
của đất trồng
Tranh H1 sơ đồ thành phần đất trồng
2 2
Bài 2
Khái niệm về đất trồng
Tranh H2 sơ đồ thành phần đất trồng
3 3
Bài 3: Một số tính chất
của đất trồng
Mẫu đất cát, sét, thịt
4 4
Bài 4: Thực hành : Xác
định thành phần cơ giới
Bài 5: Thực hành : Xác
định độ pH
Bảng 1 , mẫu đất sét
5 5
Bài 6: Biện pháp sử
dụng, cải tạo và bảo vệ
đất
Tranh H1, H4, H5
6 6
Bài 7:Tác dụng của phân
bón trong trồng trọt
Sơ đồ 2, h6
7 7
Bài 8:- Thực hành nhận
biết một số loại phân hóa
học thông thường
Vật liệu, dụng cụ, SGK,
8 8
Bài 9:Cách sử dụng và
bảo quản các loại phân
bón thông thường
Tranh H7 ->H10
9 9
Bài 10:Vai trò của giống
và phương pháp chọn tạo
giống cây trồng
Bài 11: Sản xuất và bảo
quản giống cây trồng
Tranh H11 ->H12, sưu tầm phương
pháp lai
Sơ đồ 3, H17
Kế hoạch sử dụng thiết bị công nghệ 7 - Trang 2
Kế hoạch sử dụng thiết bị công nghệ 7 - Người đăng: Việt Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch sử dụng thiết bị công nghệ 7 9 10 457