Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tập huấn cho GVCC Mô đun 1: Học tích cực - Thực hành dạy học tích cực (14 ngày)

Được đăng lên bởi duyet4668
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 4675 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kế hoạch tập huấn cho GVCC
Mô đun 1: Học tích cực - Thực hành dạy học tích cực
(14 ngày)
Thời gian
Sáng : 8.00 - 11.30 (210 phút)
Chiều 14.00 - 17.30 (210 phút)

Thời gian
Sáng

30'
90'

75'

Chiều

85'

60'
35'
15'

Sáng

15'
55'

45'

Ngày thứ nhất
Nội dung
Ổn định tổ chức và khai mạc
Bài mở đầu (90')
Giới thiệu mục tiêu, nội dung, phương pháp
tập huấn
Làm quen
Mong đợi
Xây dựng nội quy lớp học và bầu lớp trưởng,
lớp phó
Trắc nghiệm đầu vào
Nghỉ giữa giờ (15')
Bài 1. Học tích cực (220')
1.1. Khái niệm chính, thuật ngữ và định
nghĩa
Nghỉ trưa
1.1. Khái niệm chính, thuật ngữ và định
nghĩa (tiếp theo)
Nghỉ giữa giờ (15')
1.2. Lý do thực hành học tích cực
Bài 2. Hồ sơ học tập (90')
Đánh giá ngày thứ nhất

Ngày thứ hai
Chia sẻ kết quả học tập ngày 1
Bài 2. Hồ sơ học tập (tiếp theo)
Bài 3: Các hình thức/kiểu học tích cực
(450')
3.1. Học độc lập

Người
thực hiện

75'

Chiều

30'
90'
60'
15'

Sáng

15'
90'
60'

Chiều
90'
90'
15'

Sáng

15'
100'
80'

Chiều

25'
60'
30'
65'
15'

Nghỉ giữa giờ (15')
3.1. Học độc lập (tiếp theo)
Nghỉ trưa
3.1. Học độc lập (tiếp theo)
3.2. Học tương tác
Nghỉ giữa giờ (15')
3.2. Học tương tác (tiếp theo)
Đánh giá ngày thứ hai

Ngày thứ ba
Chia sẻ kết quả học tập ngày 2
3.3. Học hợp tác
Nghỉ giữa giờ (15')
3.3. Học hợp tác (tiếp theo)
Nghỉ trưa
Bài 4: Một số kỹ thuật học tích cực (655)
4.1. Công não
Nghỉ giữa giờ (15')
4.2. Sơ đồ tư duy
Ghi nhật ký - Đánh giá ngày thứ ba
Ngày thứ tư
Chia sẻ kết quả học tập ngày 3
4.3. Đặt câu hỏi
Nghỉ giữa giờ (15')
4.4. Các kỹ thuật giúp HS tham gia thảo luận
trong học hợp tác
Nghỉ trưa
4.4. Các kỹ thuật giúp HS tham gia thảo luận
trong học hợp tác (tiếp theo
4.5. Khăn trải bàn
Nghỉ giữa giờ (15')
4.5. Khăn trải bàn (tiếp theo)
4.6. Mảnh ghép
Ghi nhật ký - Đánh giá ngày thứ tư

75'
15'

Sáng

Ngày thứ năm
Chia sẻ kết quả học tập ngày 4
4.6. Mảnh ghép
4.7. Lắng nghe và phản hồi tích cực
Nghỉ giữa giờ (15')
4.7. Lắng nghe và phản hồi tích cực (tiếp
theo)
Bài 5: Một số phương pháp học tích cực
(740')
5.1. Học theo dự án
Nghỉ trưa
5.1. Học theo dự án (tiếp theo)
Nghỉ giữa giờ (15')
5.1. Học theo dự án (tiếp theo)
Ghi nhật ký - Đánh giá ngày thứ năm

15'
100'

Ngày thứ sáu
Chia sẻ kết quả học tập ngày 5
5.2. Học theo hợp đồng

15'
25'
60'
30'

65'
Chiều

Sáng

100'

60'
20'
Chiều

100'
40'
40'
15'

Nghỉ giữa giờ (15')
5.2. Học theo hợp đồng (tiếp theo)
5.3. Học theo góc
Nghỉ trưa
5.3. Học theo góc (tiếp theo)
Nghỉ giữa giờ (15')
5.3. Học theo góc (tiếp theo)
5.4. Phương pháp trường hợp
Ghi nhật ký - Đánh...
Kế hoạch tập huấn cho GVCC
Mô đun 1: Học tích cực - Thực hành dạy học tích cực
(14 ngày)
Thi gian
Sáng : 8.00 - 11.30 (210 phút)
Chiu 14.00 - 17.30 (210 phút)
Ngày th nht
Thi gian
Ni dung
Người
thc hin
Sáng
30'
Ổn định t chc và khai mc
90'
Bài m đầu (90')
Gii thiu mc tiêu, nội dung, phương pháp
tp hun
Làm quen
Mong đợi
Xây dng ni quy lp hc và bu lớp trưởng,
lp phó
Trc nghiệm đầu vào
Ngh gia gi (15')
Bài 1. Hc tích cc (220')
75'
1.1. Khái nim chính, thut ng định
nghĩa
Ngh trưa
Chiu
85'
1.1. Khái nim chính, thut ng định
nghĩa (tiếp theo)
Ngh gia gi (15')
60'
1.2. Lý do thc hành hc tích cc
35'
Bài 2. H sơ học tp (90')
15'
Đánh giá ngày th nht
Ngày th hai
Sáng
15'
Chia s kết qu hc tp ngày 1
55'
Bài 2. H sơ học tp (tiếp theo)
Bài 3: Các hình thc/kiu hc tích cc
(450')
45'
3.1. Hc độc lp
Kế hoạch tập huấn cho GVCC Mô đun 1: Học tích cực - Thực hành dạy học tích cực (14 ngày) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch tập huấn cho GVCC Mô đun 1: Học tích cực - Thực hành dạy học tích cực (14 ngày) - Người đăng: duyet4668
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kế hoạch tập huấn cho GVCC Mô đun 1: Học tích cực - Thực hành dạy học tích cực (14 ngày) 9 10 216