Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thực hiện chuyên đề môn Lịch Sử

Được đăng lên bởi c2namthaiab-kiengiang
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1002 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TRƯỜNG THCS NAM THÁI
TỔ: SỬ-ĐỊA
Số:

/2014/KH – TL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
Nam Thái, ngày 20 tháng 8 năm 2014

KẾ HOẠCH
V/v Thực hiện chuyên đề môn Lịch sử
Học kỳ I, năm học 2014 – 2015
Căn cứ Kế hoạch số 01/2014/KH-THCS ngày 18/8/2014 V/v tổ chức thực
hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của trường THCS Nam Thái;
Căn cứ kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2014 – 2015 của bộ
phận chuyên môn trường THCS Nam Thái;
Nay tổ Sử-Địa xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề “Một vài biện
pháp khai thác tranh,ảnh trong sách giáo khoa lịch sử 8 ” môn Lịch sử, lớp 8
với những nội dung như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
1.1. Mục đích:
Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên có cùng chuyên môn được nghiên cứu,
thảo luận và trao đổi kinh nghiệm với nhau trong công tác giảng dạy và từng
bước nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm hoặc năng lực áp dụng
CNTT vào giảng dạy hoặc kỹ năng thực hành, thí nghiệm.
Thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt – học tốt trong nhà trường, nhằm thực
hiện có hiệu quả phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”.
1.2. Yêu cầu:
Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ về các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí
và công tác tổ chức.
Tổ Sử-Địa chủ động tích cực trong công tác triển khai kế hoạch, phân
công cụ thể người phụ trách các nội dung để tiết chuyên đề đạt kết quả cao.
Giáo viên được phân công dạy thực nghiệm và báo cáo tham luận cần
chuẩn bị chu đáo và thực hiện theo đúng kế hoạch.
2. Nội dung và thời gian, địa điểm thực hiện:
2.1. Nội dung chuyên đề:
Tên chuyên đề: "Một vài biện pháp khai thác tranh,ảnh trong sách giáo
khoa lịch sử 8 ".
Bài dạy minh họa: ……………………………………
2.2. Thời gian, địa điểm thực hiện:
Thời gian trình bày chuyên đề: ……....... ngày 15/12/2014
Thời gian dạy minh hoạ: ……………….. ngày ...................
Thời gian thảo luận, rút kinh nghiệm: …… ngày 20/12/2014
2.3. Địa điểm thực hiện:
Địa điểm trình bày chuyên đề: Phòng họp hội đồng nhà trường
Địa điểm dạy minh hoạ: ………………………………
Địa điểm thảo luận, rút kinh nghiệm: Phòng họp hội đồng nhà trường.
3. Thành phần tham dự:

-Ban lãnh đạo nhà trường: Đồng chí Triệu Văn Út
-Các đồng chí trong tổ Sử-Địa.
4. Tổ chức thực hiện.
-Phân công xây dựng chuyên đề: Đồng chí Huỳnh Trường Hận
-Phân công soạn giáo án và dạy minh hoạ: Đồng chí Huỳnh Trường Hận
-Chủ trì thảo luận góp ý ở tổ: Tổ trưởng
-Hỗ trợ chuẩn bị đồ dùng và công tác phụ trợ cho tiết dạy: Tổ trưởng
-Chuẩn bị lắp đặt máy chiếu, đèn chiếu, loa máy tính:Đồng chí Nguyễn
Tùng Lâm
-Chủ tr...
TRƯỜNG THCS NAM THÁI
TỔ: SỬ-ĐỊA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
Số: /2014/KH – TL Nam Thái, ngày 20 tháng 8 năm 2014
KẾ HOẠCH
V/v Thực hiện chuyên đề môn Lịch sử
Học kỳ I, năm học 2014 – 2015
Căn cứ Kế hoạch số 01/2014/KH-THCS ngày 18/8/2014 V/v tổ chức thực
hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của trường THCS Nam Thái;
Căn cứ kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2014 2015 của bộ
phận chuyên môn trường THCS Nam Thái;
Nay tổ Sử-Địa xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề Một vài biện
pháp khai thác tranh,ảnh trong sách giáo khoa lịch sử 8 ” môn Lịch sử, lớp 8
với những nội dung như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
1.1. Mục đích:
Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên cùng chuyên môn được nghiên cứu,
thảo luận và trao đổi kinh nghiệm với nhau trong công c giảng dạy từng
bước nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm hoặc năng lực áp dụng
CNTT vào giảng dạy hoặc kỹ năng thực hành, thí nghiệm.
Thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt – học tốt trong nhà trường, nhằm thực
hiện hiệu quả phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”.
1.2. Yêu cầu:
Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ về các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí
và công tác tổ chức.
Tổ Sử-Địa chủ động tích cực trong công tác triển khai kế hoạch, phân
công cụ thể người phụ trách các nội dung để tiết chuyên đề đạt kết quả cao.
Giáo viên được phân công dạy thực nghiệm báo cáo tham luận cần
chuẩn bị chu đáo và thực hiện theo đúng kế hoạch.
2. Nội dung và thời gian, đa điểm thực hiện:
2.1. Nội dung chuyên đề:
Tên chuyên đề: "Một vài biện pháp khai thác tranh,ảnh trong sách giáo
khoa lịch sử 8 ".
Bài dạy minh họa: ……………………………………
2.2. Thời gian, địa điểm thực hiện:
Thời gian trình bày chuyên đề: ……....... ngày 15/12/2014
Thời gian dạy minh hoạ: ……………….. ngày ...................
Thời gian thảo luận, rút kinh nghiệm: …… ngày 20/12/2014
2.3. Địa điểm thực hiện:
Địa điểm trình bày chuyên đề: Phòng họp hội đồng nhà trường
Địa điểm dạy minh hoạ: ………………………………
Địa điểm thảo luận, rút kinh nghiệm: Phòng họp hội đồng nhà trường.
3. Thành phần tham dự:
Kế hoạch thực hiện chuyên đề môn Lịch Sử - Trang 2
Kế hoạch thực hiện chuyên đề môn Lịch Sử - Người đăng: c2namthaiab-kiengiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kế hoạch thực hiện chuyên đề môn Lịch Sử 9 10 778