Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 2010 - 2011

Được đăng lên bởi longpham-vk
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học THCS
PHÒNG GD-ĐT ĐAKRÔNG
TRƯỜNG TH- CS MÒ Ó

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******
Mò Ó, ngày ..... tháng 8 năm 2010

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC
NĂM HỌC 2010 – 2011
- Thực hiện theo công văn số: 889/GD-ĐT/GD-TrH ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Sở
giáo dục và đào tạo Quảng Trị về “Kế hoạch đổi mới phương pháp giảng dạy bậc giáo
dục trung học” năm học 2010 – 2011 và các năm tiếp theo
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại Trường TH- CS Mò Ó , tôi xây dựng kế hoạch “Đổi
mới phương pháp dạy học” năm học 2010 – 2011 của bản thân cụ thể như sau:
I/ Tình hình chuyên môn nhà trường:
1. Thuận lợi:
- Đa số giáo viên trẻ, khoẻ nhiệt tình trong công tác giảng dạy
- Nhà trường có thiết bị phục vụ dạy học từ khối 6 đến khối 9
- Phòng học dạy ứng dụng CNTT, máy Projector đã đáp ứng khá đầy đủ việc sử dụng
công nghệ thông tin phục vụ cho đổi mới PPDH
- Nhà trường có đầy đủ SKG cho học sinh từ khối 6 đến khối 9 (HS đến trường được
nhà trường cho mượn đầy đủ và đảm bảo 100% học sinh có SGK)
- Có khá đầy đủ các loại sách tham khảo cho giáo viên và học sinh nghiên cứu và học
hỏi
- Nhà trường tạo điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho việc giảng dạy các bộ môn
rất cần khai thác các thông tin, hình ảnh phúc vụ giảng dạy
2. Khó khăn:
- Ý thức học tập của học sinh còn hạn chế, về nhà còn ít học bài và làm bài tập (do điều
kiện nên nhiều gia đình không có góc học tập cho con em)
- Nhiều học sinh thiếu đồ dùng học tập nên gây khó khăn cho dạy học đổi mới của giáo
viên, chất lượng mũi nhọn chưa cao.
- Thiếu phòng học bộ môn (hiện nhà trường không có phòng học bộ môn nào)
- Thiết bị chứa chung một kho nên rất khó khăn trong việc mượn và trả
- Học sinh còn nghỉ học nhiều khi trời mưa rét hay mùa vụ, nên đã ảnh hưởng rất lớn
đến kết quả học tập của các em
II/ Kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học:
1. Mục tiêu:
- Thúc đẩy nhanh chóng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tích cực,
chủ động, sáng tạo của học sinh. Dạy học theo chuẩn kiến thức và kỹ năng, dạy học phù
hợp theo đối tượng học sinh

Trường THCS Mò Ó – Đakrông – Quảng Trị

1

Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học THCS
- Chuyên môn nhà trường quyết tâm thúc đẩy giáo viên; học hỏi, nâng cao kiến thức, ki
năng, đặc biệt ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học để tạo hứng thú cho học
sinh, một phần quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học
- Dạy học bám sát chuẩn kiến thức, ki năng ...
Kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học THCS



Mò Ó, ngày ..... tháng 8 năm 2010

 ! " #$%
&%'()(*'())
 !"#$%&''())*!+,-./!-0#1200(3456
!/7"+8+9:;!*<"=>?8@1ABC!/!;!,D!/
7*:!EF#1E20-0G20--"+/#1?
H#I"+JJ?*BK!H5LMNOPQ,!R?>@
1ABC!/,EF#1E20-0G20--34D;Q7SB$4:&
+,-..,-./.012-34--.56789-:;
1. Thun li:
4$%!/"T*UORUJ*! !/!;!,
+*BK!V?D<7"7,EWR%X8?R%(
M!E,I!7!HO1/,*Y*8Z8/I!R/8[,83"$\7!
 !! !7"78@1A
+*BK!V8[,835E$WR%X8?R%(]58?*BK!8B^
+*BK!1B^8[,83"+8;1D;-00_E$V5`
HVR/8[,83/$/41R;!/"T"+E$!TI:"+E
a
+*BK!8=:R"=C$6"b8S7"7"!;!,/D1 
*b[R4// !OJ;"7!;!,
2. Kh khăn:
cIE34E$M?O"=+MdED+"++1D+]8=:
RT=:!48JR !V!VE1`
=:E$?:8ef!ET!Q,RVR#,E8@1A34!/
"TObB^!1gEB44h
?:M!ED1 ]+*BK!R !VM!ED1 +`
?D<I4:!1RT*bRVR#*!"1B^"+*;
E$M!iE=:R*K1B4*j4,1f4"7OT8Z;B6!*bA
8?R?k:;E34/1
+<.=>/.6.?/.@A-BC@3D@E.8F-:E.GEH>1.I/;
)J K/6@20;
8l,4V!8@1ABC!/,EBA!/:,dO
38!O$/!34E$h,E:lR?I"+Rm#!O,Ef
^8%B^!E$
Trường THCS Mò Ó – Đakrông – Quảng Trị
-
Kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 2010 - 2011 - Trang 2
Kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 2010 - 2011 - Người đăng: longpham-vk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 2010 - 2011 9 10 655