Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015

Được đăng lên bởi babydemen95
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 948 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO QUẬN 9
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH MỸ
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 16/KH-LTM

Long Thạnh Mỹ, ngày 29 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Năm học 2014 -2015
Căn cứ Quyết định số 3020/BGDĐT-GDTH, ngày 18 tháng 6 năm 2014 cuả
Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành khung thời gian năm học 2014-2015 đối
với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn
thành phố;
Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của Phòng Giáo dục Tiểu học của Sở Giáo dục –
Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học
2014-2015 đối với giáo dục Tiểu học;
Theo kế hoạch số 721/KH-GDĐT, ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo Quận 9 về kế hoạch hoạt động giáo dục Tiểu học năm học 20142015.
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nay Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ
xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015 với các nội dung trọng tâm như sau:
I. Tình hình nhà trường:
A/Giới thiệu chung:
-Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ tọa lạc tại số 35, đường 20, khu phố 1,
phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục công
lập.
- Website: thlongthanhmy.hcm.edu.vn
- Email: da09_longthanhmy@hcm.edu.vn
- Điện thoại (08) 38961684 - 37331245.
-Trải qua nhiều năm hoạt động và phát triển, trường đã đạt được một số thành
tích như sau: 10 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động Tiên tiến; 6 năm liền đạt
danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; cờ thi đua UBND Thành phố; bằng khen Bộ GD
&ĐT; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và được công nhận Trường đạt chuẩn
Quốc gia mức độ 1 (Quyết định số 2346/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 5 năm 2007).
- Danh hiệu đạt được năm học 2013-2014: Tập thể Lao đông Tiên tiến và Tập
thể Lao động Xuất sắc.
Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ

1

Kế hoạch măm học 2014-2015

B/Phân tích tình hình:
1/Thống kê số liệu:
1.1.Cán bộ, Giáo viên ,Nhân viên:
Tổng số

Nhân sự

SL

Cán bộ quản lý
GV dạy nhiều môn và
chủ nhiệm lớp
GV dạy bộ môn
+Tiếng Anh
+Âm nhạc
+Tin học
+Thể dục (Không CT)
+ Mỹ thuật (Không CT)
+ Kỹ thuật (Không CT)
GV TPT
GV PCGD
Nhân viên

Đảng
Viên

Thuộc diện

Nữ

BC

TS

HĐLĐ

0
2

0
0

1

01
1

3
26

2
22

3
4

3
24

10
4
1
1
2
1
1
1
1
7

8
4
1
1
1

0

07
2
1
1
2
1
1
1
1
2

1
1
6

1

Trình độ
Sư phạm
TH CĐ ĐH

4

3

2

3
3
1

3
19

1
1

1
1
0

0

0

7

4
1

0
1
0

0

7

7

1
1

1

(NĐ68:
2,
Khoán:
3, Thời
vụ:2)

Tổng cộng

48

38

9

38

2

8

27

1.2.Học sinh:
Khối
lớp

số
lớp

Số HS

TCTA

Bán trú

Lớp linh hoạt

SL

Nữ

S/lớp

Học
sinh

S/Lớp

Học
sinh...
Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ Kế hoạch măm học 2014-2015
1
PHÒNG GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO QUẬN 9 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG THẠNH MỸ Độc lập T do – Hạnh phúc
S: 16/KH-LTM Long Thạnh Mỹ, ngày 29 tháng 9 năm 2014
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Năm học 2014 -2015
Căn cứ Quyết định số 3020/BGDĐT-GDTH, ngày 18 tháng 6 năm 2014 cu
Ủy ban nhân dân Thành ph v ban hành khung thời gian năm học 2014-2015 đối
với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn
thành phố;
Căn cứ hướng dẫn chỉ đạo của Phòng Giáo dục Tiểu học của Sở Giáo dục
Đào tạo Thành phHồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học
2014-2015 đối với giáo dục Tiểu học;
Theo kế hoạch số 721/KH-GDĐT, ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo Quận 9 về kế hoạch hoạt động giáo dục Tiểu học năm học 2014-
2015.
Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, nay Trường Tiểu học Long Thạnh M
xây dựng kế hoạch năm học 2014-2015 với các nội dung trọng tâm như sau:
I. Tình hình nhà trường:
A/Giới thiệu chung:
-Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ tọa lạc tại số 35, đường 20, khu phố 1,
phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phHồ Chí Minh là sgiáo dục công
lập.
- Website: thlongthanhmy.hcm.edu.vn
- Email: da09_longthanhmy@hcm.edu.vn
- Điện thoại (08) 38961684 - 37331245.
-Trải qua nhiều năm hoạt động và phát triển, trường đã đạt được một số thành
tích như sau: 10 năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động Tiên tiến; 6 năm liền đạt
danh hiệu Tập thể lao động Xuất sắc; cờ thi đua UBND Thành phố; bằng khen Bộ GD
&ĐT; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được công nhận Trường đạt chuẩn
Quốc gia mức độ 1 (Quyết định số 2346/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 5 năm 2007).
- Danh hiệu đạt được năm học 2013-2014: Tập thLao đông Tiên tiến và Tập
thể Lao động Xuất sắc.
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 - Người đăng: babydemen95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 9 10 780