Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 2015

Được đăng lên bởi tieuhocninhhoa@yahoo.com.vn
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 1326 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD & ĐT HOA LƯ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HÒA
Số: 13 /KH-THNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Hòa, ngày 16 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
Căn cứ Công văn số 4119/BGDĐT-GDTH, ngày 6/8/2014 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Tiểu
học năm học 2014 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND, ngày 27/6/2014 của Chủ tịch UBND
tỉnh Ninh Bình V/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015;
Căn cứ công văn số 821/SGD ĐT-GDTH, ngày 11/ 8/2014 của Sở giáo dục
và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với
giáo dục tiểu học;
Căn cứ kế hoạch triển số 539/KH-PGDĐT ngày 20/8/2014 về triển khai
thực hiện nhiệm vụ năm học của phòng giáo dục huyện Hoa Lư;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường và kết quả đạt được trong
năm học trước. Năm học 2014 - 2015 với chủ đề “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ,
thực chất công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bền
vững. Hoàn thành mục tiêu trường được công nhận cơ sở giáo dục đạt cấp độ
3”.Trường Tiểu học Ninh Hoà xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ
năm học 2014 – 2015, như sau:
A. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG

I. Đặc điểm tình hình.
Trường Tiểu học Ninh Hòa nằm trên địa bàn 1 xã miền núi, phía bắc của
huyện Hoa Lư.
Tháng 7/2000, nhà trường được Bộ GD&ĐT công nhận trường đạt chuẩn
Quốc gia giai đoạn 1996 2000 (Quyết định số 3084/QĐ-BGDĐT-TH ngày
19/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Tháng 9/2011, UBND tỉnh
tiếp tục công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định 32
(Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh
Bình). Tháng 1/2014, UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ
2 theo Thông tư 59 (Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 3/1/2014 của Chủ tịch
UBND tỉnh Ninh Bình).
Nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết định số
1521/TTg ngày 16/10/2012); được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen (Quyết định số
3220/QĐ/BGDĐT ngày 5//2010) và nhiều Bằng khen, giấy khen khác.
1. Thuận lợi, khó khăn
a. Thuận lợi

Nhà trường được sự quan tâm, chỉ đạo mọi mặt của phòng Giáo dục và
Đào tạo huyện, của Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã và sự quan tâm hỗ trợ của Ban
đại diện phụ huynh học sinh.
Cơ sở vật chất khang trang, có đầy đủ các phòng học văn hóa, phòng học
bộ môn và các phòng chức năng để phục vụ cho việc dạy và học đạt hiệu quả
cao.
Đội ngũ CBGV đã có bề dày kinh nghiệm, có tinh thần trách nhiệm với
c...
PHÒNG GD & ĐT HOA LƯ
TRƯỜNG TIỂU HỌC NINH HÒA
Số: 13 /KH-THNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Hòa, ngày 16 tháng 9 năm 2014
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015
Căn cứ Công văn số 4119/BGDĐT-GDTH, ngày 6/8/2014 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục Tiểu
học năm học 2014 - 2015;
Căn cứ Quyết đnh số 353/QĐ-UBND, ngày 27/6/2014 của Chủ tịch UBND
tỉnh Ninh Bình V/v ban hành kế hoạch thời gian năm học 2014 - 2015;
Căn cứ công văn số 821/SGD ĐT-GDTH, ngày 11/ 8/2014 của S giáo dục
đào tạo về việc ớng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 đối với
giáo dục tiểu học;
Căn cứ kế hoạch triển số 539/KH-PGDĐT ngày 20/8/2014 về triển khai
thực hiện nhiệm vụ năm học của phòng giáo dục huyện Hoa Lư;
Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường kết quả đạt được trong
năm học trước. Năm học 2014 - 2015 với chủ đề Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ,
thực chất công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện bền
vững. Hoàn thành mục tiêu trường được công nhận sở giáo dục đạt cấp độ
3”.Trường Tiểu học Ninh Hoà y dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm v
năm học 2014 – 2015, như sau:
A. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG
I. Đặc điểm tình hình.
Trường Tiểu học Ninh Hòa nằm trên địa bàn 1 miền núi, phía bắc của
huyện Hoa Lư.
Tháng 7/2000, nhà trường được Bộ GD&ĐT công nhận trường đạt chuẩn
Quốc gia giai đoạn 1996 2000 (Quyết đnh số 3084/QĐ-BGDĐT-TH ngày
19/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào to). Tháng 9/2011, UBND tỉnh
tiếp tục công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 theo Quyết định 32
(Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 16/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh
Bình). Tháng 1/2014, UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ
2 theo Thông 59 (Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 3/1/2014 của Chủ tịch
UBND tỉnh Ninh Bình).
Nhà trường đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (Quyết đnh số
1521/TTg ngày 16/10/2012); được B GD&ĐT tặng Bằng khen (Quyết định s
3220/QĐ/BGDĐT ngày 5//2010) và nhiều Bằng khen, giấy khen khác.
1. Thuận lợi, khó khăn
a. Thuận lợi
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 2015 - Người đăng: tieuhocninhhoa@yahoo.com.vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 2015 9 10 468