Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chức cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp

Được đăng lên bởi ththcsdaton
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 327 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT ĐẠ HUOAI
TRƯỜNG TH-THCS ĐẠ TỒN

Số:

/KH-NTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đạ Tồn, ngày 5 tháng 12 năm 2014

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
NĂM HỌC: 2014-2015
Căn cứ Công văn số 400/PGD ĐT, ngày 25/11/2014 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo Đạ Huoai V/v triển khai cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
Trường TH - THCS Đạ Tồn triển khai tổ chức cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích
hợp dành cho giáo viên THCS như sau:
I. Mục đích cuộc thi:
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội
dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi
mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết
bị dạy học
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học cơ sở
trong nhà trường.
II. Nội dung của cuộc thi:
Xây dựng chủ đề dạy học có nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay
nhiều môn học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp và kỹ
thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học và học liệu để hỗ trợ hoạt động học của
người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế.
III. Đối tượng dự thi:
Giáo viên bậc THCS
IV. Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, dung lượng không quá 30MB, bao gồm:
- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động của học
sinh theo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực;
- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy
học đã thiết kế: mô tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật, video clip, âm thanh, tranh,
ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học...;
- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng
về hoạt động dạy học đã tiến hành; các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển
hình; sản phẩm của các hoạt động và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học
sinh
Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện và gửi hồ sơ dự
thi về ban tổ chức cuộc thi nhà trường.
V. Hồ sơ dự thi:
Hồ sơ dự thi bao gồm:

- Phiếu thông tin về giáo viên hoặc nhóm 02 giáo viên dự thi (Phụ lục I).
- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục II).
- Hồ sơ dạy học (dung lượng không quá 30 MB).
VI. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi:
- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu
cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của chư...
PHÒNG GD&ĐT ĐẠ HUOAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH-THCS ĐẠ TỒN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /KH-NTr Đạ Tồn, ngày 5 tháng 12 năm 2014
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP
NĂM HỌC: 2014-2015
Căn cứ Công văn số 400/PGD ĐT, ngày 25/11/2014 của Phòng Giáo dục và Đào
tạo Đạ Huoai V/v triển khai cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp.
Trường TH - THCS Đạ Tồn triển khai tổ chức cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích
hợp dành cho giáo viên THCS như sau:
I. Mục đích cuộc thi:
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểmnội
dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi
mới phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết
bị dạy học
- Tạo hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học sở
trong nhà trường.
II. Nội dung của cuộc thi:
Xây dựng chủ đề dạy học nội dung kiến thức liên quan trực tiếp đến hai hay
nhiều môn học; thiết kế tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng theo phương pháp kỹ
thuật dạy học tích cực; chuẩn bị thiết bị dạy học học liệu để htrợ hoạt động học của
người học; thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế.
III. Đối tượng dự thi:
Giáo viên bậc THCS
IV. Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, dung lượng không quá 30MB, bao gồm:
- Tiến trình dạy học chủ đề đã xây dựng được tổ chức thành các hoạt động của học
sinh theo phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực;
- Thiết bị dạy học và học liệu hỗ trợ hoạt động học của học sinh theo tiến trình dạy
học đã thiết kế: tả dụng cụ thí nghiệm, mô hình, vật thật, video clip, âm thanh, tranh,
ảnh, bản đồ, sơ đồ, biểu đồ, sách, báo, tài liệu khoa học...;
- Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế, kèm theo minh chứng
về hoạt động dạy học đã tiến hành; các đoạn video clip minh họa hoạt động dạy học điển
hình; sản phẩm của các hoạt động kết quả thực hiện c nhiệm vụ học tập của học
sinh
Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện gửi h dự
thi về ban tổ chức cuộc thi nhà trường.
V. Hồ sơ dự thi:
Hồ sơ dự thi bao gồm:
Kế hoạch tổ chức cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp - Trang 2
Kế hoạch tổ chức cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp - Người đăng: ththcsdaton
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch tổ chức cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp 9 10 895