Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chức kiểm tra các môn phụ

Được đăng lên bởi Nguyễn Kiệm Bí Thư
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 240 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC

TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU

Phước Bửu, ngày 21 tháng 09 năm 2014

Số : …../KH-THCS.PB

KẾ HOẠCH
VV Tổ chức ra đề chung và tổ chức kiểm tra theo tiết thời khóa biểu kiểm tra định kỳ từ 1
tiết trở lên các môn không kiểm tra tập trung : Sinh,Tin, CN, Sử, Địa, GDCD, Nhạc, Họa
năm học : 2014- 2015.
Căn cứ theo công văn số 13/HT-THCS.PB ngày 20 tháng 09 năm 2014 của Hiệu
trưởng Trường THCS Phước Bửu về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện ra đề chung và tổ
chức kiểm tra theo tiết thời khóa biểu kiểm tra định kỳ từ 1 tiết trở lên các môn không
kiểm tra tập trung : Sinh,Tin, CN, Sử, Địa, GDCD, Nhạc, Họa từ năm học 2014-2015.
Nay Trường THCS Phước Bửu lên kế hoạch tổ chức đổi mới công tác kiểm tra
đánh giá học sinh các môn không kiểm tra tập trung (kiểm tra theo tiết theo thời khóa biểu)
từ năm học 2014-2015 như sau:
I/. Đảm bảo các Yêu cầu :
- Đề kiểm tra phải đảm bảo theo ma trận đã được triển khai(cho GVBM và Học sinh).
- Các khâu ra đề kiểm tra phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật tuyệt đối( Phân công
nhiệm vụ theo tinh thần: trách nhiệm và chịu trách nhiệm cá nhân, cá nhân vi phạm
phải xử lý kỷ luật theo vi phạm).
- Đề được nhân bản đến từng học sinh; HS chỉ được nhận đề trước khi tính giờ làm bài
3 phút.
- Học sinh trực tiếp làm bài trên đề (có in phần bài làm) đối với các bài kiểm tra định
kỳ từ 1 tiết trở lên đối với tất cả các môn và bài kiểm tra học kỳ đối với các môn
Sinh,Tin, CN, Sử, Địa, GDCD, Nhạc, Họa.
II/. Công tác thực hiện :
- Các Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đến
từng giáo viên bộ môn ở phạm vi tổ mình quản lý.
- GVBM thống nhất ma trận trong tổ nhóm mình và thực hiện ra đề kiểm tra theo ba
phương án đề và sau đó mail đề đã được nhóm trưởng duyệt qua về cho Thầy Hoàng
Minh Tuấn phó hiệu trưởng trước một tuần so với tuần kiểm tra theo địa chỉ mail
hoangminhtuan011975@gmail.com.
- Thầy Hoàng Minh Tuấn phó hiệu trưởng tổ chức in đề bảo mật và chỉ đạo bộ phận
nhân bản đề thực hiện nhân bản đề KT; GVBM trực tiếp nhận đề vào Thứ Bảy tuần
1

trước của tuần KT hoặc vào Thứ Hai đầu tuần của tuần KT và tiến hành coi kiểm tra
theo tiết TKB.
III/. Lịch kiểm tra một tiết các môn Sinh,Tin, CN, Sử, Địa, GDCD như sau:
1/. HỌC KỲ I :
Stt
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.
6/.
7/.
8/.
9/.
10/.
11/.
12/.
13/.
14/.
15/.
16/.
17/.
18/.
19/.
20/.
21/.
22/.
23/.
24/.
25/.

Tuần
7
8

9

10

11
12
13

Tiết PPCT
7
14
8
16
18
18
9
18
9
10
19
19
10
10
20
20
20
10
10
22
22
11
2...
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS PHƯỚC BỬU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : …../KH-THCS.PB Phước Bửu, ngày 21 tháng 09 năm 2014
KẾ HOẠCH
VV Tổ chức ra đề chung và tổ chức kiểm tra theo tiết thời khóa biểu kiểm tra định kỳ từ 1
tiết trở lên các môn không kiểm tra tập trung : Sinh,Tin, CN, Sử, Địa, GDCD, Nhạc, Họa
năm học : 2014- 2015.
Căn cứ theo công văn số
13
/HT-THCS.PB ngày 20 tháng 09 năm 2014 của Hiệu
trưởng Trường THCS Phước Bửu về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện ra đề chung và tổ
chức kiểm tra theo tiết thời khóa biểu kiểm tra định kỳ từ 1 tiết trở lên các môn không
kiểm tra tập trung : Sinh,Tin, CN, Sử, Địa, GDCD, Nhạc, Họa từ năm học 2014-2015.
Nay Trường THCS Phước Bửu lên kế hoạch tổ chức đổi mới công tác kiểm tra
đánh giá học sinh các môn không kiểm tra tập trung (kiểm tra theo tiết theo thời khóa biểu)
từ năm học 2014-2015 như sau:
I/. Đảm bảo các Yêu cầu :
- Đề kiểm tra phải đảm bảo theo ma trận đã được triển khai(cho GVBM và Học sinh).
- Các khâu ra đề kiểm tra phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật tuyệt đối( Phân công
nhiệm vụ theo tinh thần: trách nhiệm và chịu trách nhiệm cá nhân, cá nhân vi phạm
phải xử lý kỷ luật theo vi phạm).
- Đề được nhân bản đến từng học sinh; HS chỉ được nhận đề trước khi tính giờ làm bài
3 phút.
- Học sinh trực tiếp làm bài trên đề (có in phần bài làm) đối với các bài kiểm tra định
kỳ từ 1 tiết trở lên đối với tất cả các môn và bài kiểm tra học kỳ đối với các môn
Sinh,Tin, CN, Sử, Địa, GDCD, Nhạc, Họa.
II/. Công tác thực hiện :
- Các Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đến
từng giáo viên bộ môn ở phạm vi tổ mình quản lý.
- GVBM thống nhất ma trận trong tổ nhóm mình và thực hiện ra đề kiểm tra theo ba
phương án đề và sau đó mail đề đã được nhóm trưởng duyệt qua về cho Thầy Hoàng
Minh Tuấn phó hiệu trưởng trước một tuần so với tuần kiểm tra theo địa chỉ mail
hoangminhtuan011975@gmail.com.
- Thầy Hoàng Minh Tuấn phó hiệu trưởng tổ chức in đề bảo mật và chỉ đạo bộ phận
nhân bản đề thực hiện nhân bản đề KT; GVBM trực tiếp nhận đề vào Thứ Bảy tuần
1
Kế hoạch tổ chức kiểm tra các môn phụ - Trang 2
Kế hoạch tổ chức kiểm tra các môn phụ - Người đăng: Nguyễn Kiệm Bí Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch tổ chức kiểm tra các môn phụ 9 10 765