Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tổ chức ngày hội : "Thắp sáng ước mơ"

Được đăng lên bởi phat_c2nguyenhuelx
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TPLX
LIÊN ĐỘI THCS NGUYEÃN HUEÄ
Mỹ Thạnh, ngày 19 tháng 01 năm 2015
----------------------------------------------

KEÁ HOAÏCH
TOÅ CHÖÙC NGAØY HOÄI“ THAÉP SAÙNG ÖÔÙC MÔ”
Naêm hoïc: 2014 - 2015
----------------

Caên cöù vaøo chöông trình coâng taùc cuûa Lieân Ñoäi tröôøng THCS Nguyeãn
Hueä. Nay TPT Ñoäi vaø BCH Lieân Ñoäi xaây döïng keá hoaïch toå chöùc ngaøy Hoäi
“Thaép saùng öôùc mô” cho caùc em hoïc sinh cuûa tröôøng THCS Nguyeãn Hueä cụ
theå nhö sau:
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
- Nhaèm taïo moâi tröôøng giaùo duïc mang tính thöïc tieãn cao ñeå ñònh höôùng
cho hoïc sinh trong vieäc xaùc ñònh muïc tieâu, lyù töôûng soáng, xaây döïng hoaøi baõo,
öôùc mô soáng cho mình vaø cho xaõ hoäi; Tạo động lực thúc đẩy các em nhận thức rõ
vai trò trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội trong
suốt thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường.
- Toân vinh nhöõng taám göông giaøu öôùc mô, bieát vöôït qua hoaøn caûnh khoù
khaên vöôn leân trong cuoäc soáng; hoã trôï, coå vuõ, taïo nieàm tin vaø ñoàng haønh cuøng
thieáu nhi treân con ñöôøng bieán öôùc mô thaønh hieän thöïc.
- Phaùt huy vai troø cuûa toå chöùc Ñoaøn, Ñoäi tröôøng hoïc trong vieäc toå chöùc
caùc phong traøo nhaèm thu huùt ñoâng ñaûo löïc löôïng hoïc sinh tham gia.
II. THÔØI GIAN – ÑÒA ÑIEÅM – HÌNH THÖÙC - ÑOÁI TÖÔÏNG HOAÏT
ÑOÄNG:
1/ Thôøi gian: thöù hai – 9/2/2015.
2/ Ñòa ñieåm: Taïi saân côø.
3/ Hình thöùc : kinh phí trao hoïc boång töø nguoàn nuoâi heo ñaát cuûa caùc lôùp.
4/ Ñoái töôïng:
- Ñaïi dieän khaùch môøi, Ban Giaùm hieäu, caùc ñoaøn theå, BÑD Hoäi CMHS
cuûa tröôøng vaø taát caû caùc thaày coâ giaùo vaø hoïc sinh cuûa tröôøng.
III. NOÄI DUNG VAØ PHAÂN COÂNG THÖÏC HIEÄN:
1/ Veà noäi dung chöông trình:
- OÅn ñònh toå chöùc, ñoùn khaùch veà döï.
- Chöông trình vaên ngheä chaøo möøng: 02 tieát muïc
- Tuyeân boá lyù do, giôùi thieäu ñaïi bieåu.
- Phaùt bieåu cuûa Ñaïi dieän Chi Ñoaøn tröôøng.
- Giao löu vôùi caùc göông ñieån hình tieâu bieåu cuûa tröôøng .

- Nhaän ñònh cuûa caùc em xoay quanh caùc göông vöôït khoù hoïc toát vaø ruùt ra
nhöõng baøi hoïc kinh nghieäm gì cho baûn thaân.
- Haùi hoa daân chuû döôùi côø.
- Phaùt bieåu cuûa Ñaïi dieän BGH tröôøng.
- Phaùt hoïc boång cho hoïc sinh ngheøo.
- Ñaùp töø, keát thuùc chöông trình.
2/ Phaân coâng thöïc hieän:
a) Chuaån bò veà cô sôû vaät chaát: trang trí, aâm thanh, phoâng maøn, baøn gheá.
- Thôøi gian chuaån bò: 8/2/2015.
- Ñoái töôïng chuaån bò: Taát caû Giaùo vieân nam .
- Ñieàu chænh aâm thanh: Voõ Minh L...
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH TPLX
LIÊN ĐỘI THCS NGUYEÃN HUEÄ
Mỹ Thạnh, ngày 19 tháng 01 năm 2015
----------------------------------------------
KEÁ HOAÏCH
TOÅ CHÖÙC NGAØY HOÄI“ THAÉP SAÙNG ÖÔÙC MÔ
Naêm hoïc: 2014 - 2015
----------------
Caên cöù vaøo chöông trình coâng taùc cuûa Lieân Ñoäi tröôøng THCS Nguyeãn
Hueä. Nay TPT Ñoäi vaø BCH Lieân Ñoäi xaây döïng keá hoaïch toå chöùc ngaøy Hoäi
“Thaép saùng öôùc mô” cho caùc em hoïc sinh cuûa tröôøng THCS Nguyeãn Hueä c
theå nhö sau:
I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU:
- Nhaèm taïo moâi tröôøng giaùo duïc mang tính thöïc tieãn cao ñ ñònh höôùng
cho hoïc sinh trong vieäc xaùc ñònh muïc tieâu, l töôûng soáng, xaây döïng hoaøi baõo,
öôùc mô soáng cho mình vaø cho xaõ hoäi; Tạo động lực thúc đẩy các em nhận thức
vai trò trách nhiệm của mình đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội trong
suốt thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường.
- Toân vinh nhöõng taám göông giaøu öôùc mô, bieát vöôït qua hoaøn caûnh khoù
khaên vöôn leân trong cuoäc soáng; hoã trôï, coå vuõ, taïo nieàm tin vaø ñoàng haønh cuøng
thieáu nhi treân con ñöôøng bieán öôùc mô thaønh hieän thöïc.
- Phaùt huy vai troø cuûa t chöùc Ñoaøn, Ñoäi tröôøng hoïc trong vieäc t chöùc
caùc phong traøo nhaèm thu huùt ñoâng ñaûo löïc löôïng hoïc sinh tham gia.
II. THÔØI GIAN ÑÒA ÑIEÅM HÌNH THÖÙC - ÑOÁI TÖÔÏNG HOAÏT
ÑOÄNG:
1/ Thôøi gian: thöù hai – 9/2/2015.
2/ Ñòa ñieåm: Taïi saân côø.
3/ Hình thöùc : kinh phí trao hoïc boång töø nguoàn nuoâi heo ñaát cuûa caùc lôùp.
4/ Ñoái töôïng:
- Ñaïi dieän khaùch môøi, Ban Giaùm hieäu, caùc ñoaøn theå, BÑD Hoäi CMHS
cuûa tröôøng vaø taát caû caùc thaày coâ giaùo vaø hoïc sinh cuûa tröôøng.
III. NOÄI DUNG VAØ PHAÂN COÂNG THÖÏC HIEÄN:
1/ Veà noäi dung chöông trình:
- OÅn ñònh toå chöùc, ñoùn khaùch veà döï.
- Chöông trình vaên ngheä chaøo möøng: 02 tieát muïc
- Tuyeân boá lyù do, giôùi thieäu ñaïi bieåu.
- Phaùt bieåu cuûa Ñaïi dieän Chi Ñoaøn tröôøng.
- Giao löu vôùi caùc göông ñieån hình tieâu bieåu cuûa tröôøng .
Kế hoạch tổ chức ngày hội : "Thắp sáng ước mơ" - Trang 2
Kế hoạch tổ chức ngày hội : "Thắp sáng ước mơ" - Người đăng: phat_c2nguyenhuelx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch tổ chức ngày hội : "Thắp sáng ước mơ" 9 10 768