Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HÀNH ĐIỀU TRA RỪNG

Được đăng lên bởi lansong15
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1202 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CĐ. KT-KT QUẢNG NAM
KHOA NN, TN&MT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HÀNH ĐIỀU TRA RỪNG
(Cho lớp TRUNG CẤP LN K37A)
Tổng số ĐVHT: 04 (3;1)
Số tiết thực hiện: 30 tiết (3 ngày)
I. Mục tiêu:
- Giúp học sinh làm quen với thực tế thông qua tham gia thực hiện một số nội dung về
thực hành môn học Điều tra rừng.
- Vận dụng kiến thức lý thuyết môn Điều tra rừng vào thực tiễn, rèn kĩ năng nghề
nghiệp.
II. Mục đích, yêu cầu:
- Thông qua đợt thực hành, học sinh thực hiện được một số nội dung liên quan đến nội
dung môn học Điều tra rừng.
- Học sinh thực hiện đầy đủ các yêu cầu của địa phương, Khoa và Nhà trường; có ý thức
tổ chức kỷ luật cao.
- Cuối đợt thực hành, học sinh nộp bài thu hoạch và đảm bảo thời gian theo quy định.
III. Thời gian:Từ ngày 14/9 đến ngày 16/9
- Sáng ngày 14 / 09 /2013 : Giáo viên hướng dẫn tại trường (05 tiết)
- Chiều ngày 14 / 09 /2013 đến sáng ngày 16 /09 /2013: Học sinh tham gia thực hành tại
thực địa (1,5 ngày).
- Chiều ngày 16/ 09 /2013:Học sinh thảo luận và viết báo cáo sau khi đi thực hành (05 tiết).
IV. Số lượng học sinh và địa điểm và tổ chức thực hiện:
1/ Số lượng: 46 học sinh.
2/ Địa điểm thực hiện:
+ Hướng dẫn ban đầu và thảo luận, viết bài báo cáo: Tại trường.
+ Thực hành: Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam
3/ Giáo viên hướng dẫn:
- Phan Thị Thu Thanh
- Nguyễn Thị Lãnh

4. Nội dung, địa điểm, biện pháp thực hiện và phương pháp đánh giá.
Số
tiết

STT

Nội dung

1.

Hướng dẫn chung nội dung
thực hành, chuẩn bị dụng
cụ, vật tư …

5

Đo tính thể tích thân cây
đứng
2.

Địa
điểm
Phòng
học

Vở, bút,
Thước kẻ.

Tại thực
địa (XN
7

Lâm
Nghiệp
Quảng
Nam)

Đo tính trữ lượng lâm
phần.
3.

Dụng cụ,
Vật tư

5

Sổ
tay,
phiếu điều
tra, bút, giấy
A4,
thước
dây,
dây
nilon...

Tổ chức
thực hiện

Phương
pháp đánh
giá

Hướng dẫn chung
toàn lớp.
- Chia lớp thành 35 nhóm, phân
nhóm trưởng quản
lý. Giáo viên quản
lý chung toàn lớp.
- Phối hợp cùng
XN Lâm Nghiệp
Quảng Nam, để
thu thập số liệu để
tính toán và viết
báo cáo.

GV
đánh
giá thao tác
tại
hiện
trường và
thông qua
bài báo cáo

Tại nhà
5
5
Viết bài thu hoạch
3. Kinh phí thực hiện:
* Đối với học sinh: Kinh phí ăn, ở: tự túc.
* Đối với giảng viên: Theo chế độ công tác phí của Nhà trường.
-------------LÃNH ĐẠO DUYỆT

KHOA NN, TN&MT

Đỗ Thị Tập

TỔ LÂM NGHIỆP

GIẢNG VIÊN

Phan Xuân Khương Phan T.Thu Thanh

...
TRƯỜNG CĐ. KT-KT QUẢNG NAM
KHOA NN, TN&MT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HÀNH ĐIỀU TRA RỪNG
(Cho lớp TRUNG CẤP LN K37A)
Tổng số ĐVHT: 04 (3;1)
Số tiết thực hiện: 30 tiết (3 ngày)
I. Mục tiêu:
- Giúp học sinh làm quen với thực tế thông qua tham gia thực hiện một số nội dung về
thực hành môn học Điều tra rừng.
- Vận dụng kiến thức thuyết môn Điều tra rừng vào thực tiễn, rèn năng nghề
nghiệp.
II. Mục đích, yêu cầu:
- Thông qua đợt thực hành, học sinh thực hiện được một số nội dung liên quan đến nội
dung môn học Điều tra rừng.
- Học sinh thực hiện đầy đcác yêu cầu của địa phương, Khoa và Nhà trường; có ý thức
tổ chức kỷ luật cao.
- Cuối đợt thực hành, học sinh nộp bài thu hoạch và đảm bảo thời gian theo quy định.
III. Thời gian:Từ ngày 14/9 đến ngày 16/9
- Sáng ngày 14 / 09 /2013 : Giáo viên hướng dẫn tại trường (05 tiết)
- Chiều ngày 14 / 09 /2013 đến sáng ngày 16 /09 /2013: Học sinh tham gia thực hành tại
thực địa (1,5 ngày).
- Chiều ngày 16/ 09 /2013:Học sinh thảo luận và viết báo cáo sau khi đi thực hành (05 tiết).
IV. Số lượng học sinh và địa điểm và tổ chức thực hiện:
1/ Số lượng: 46 học sinh.
2/ Địa điểm thực hiện:
+ Hướng dẫn ban đầu và thảo luận, viết bài báo cáo: Tại trường.
+ Thực hành: Xí nghiệp Lâm nghiệp Quảng Nam
3/ Giáo viên hướng dẫn:
- Phan Thị Thu Thanh
- Nguyễn Thị Lãnh
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HÀNH ĐIỀU TRA RỪNG - Trang 2
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HÀNH ĐIỀU TRA RỪNG - Người đăng: lansong15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HÀNH ĐIỀU TRA RỪNG 9 10 389