Ktl-icon-tai-lieu

Kê hoach tô chuyên mon về chủ dề thu dô que hương dat nuoc bác ho

Được đăng lên bởi maugiaodienquan-gmail-com
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1522 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHñ §Ò: QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, BÁC HỒ, TẾT THIẾU NHI (MGN)
Thực hiện 3 tuần, từ ngày 28/4 đến 16/5/2014
Chủ đề nhánh: - Đất nước Việt Nam diệu kỳ(1 tuần)
- Bác Hồ với các cháu thiếu nhi(1 tuần)
- Tết thiếu nhi 1/6 (1 tuần)
Lĩnh
Mục tiêu
vực
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe
- Nhận biết một số biểu hiện khi
ốm và cách phòng tránh đơn giản.
- Biết được một số món ăn đặc sản
của quê hương.
* Phát triển vận động:
- Có khả năng phối hợp các bộ
Phát
phận trên cơ thể để thực hiện các
triển
vận động cơ bản:
thể
chất

Phát
triển
nhậ
n
thức

- Trẻ biết tên nước Việt Nam, cờ
tổ quốc, biết Hà Nội là thủ đô của
nước Việt Nam.
- Biết và nhận ra một số địa danh,
danh lam nổi tiếng của quê hương,
đất nuớc Việt Nam.

Mạng nội dung

Mạng hoạt động

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe
- Một số biểu hiện khi ốm và cách
phòng tránh đơn giản.
- Một số món ăn đặc sản của quê
hương.
* Phát triển vận động:
- Tập các bài tập phát triển chung.
- Vận động cơ bản: Bật xa 35-40cm.
Trườn theo hướng thẳng. Ném xa
bằng 1 tay. Bật liên tục về phía trước.
Bật qua vật cản cao 10-15cm. Bò
bằng bàn tay và bàn chân.

* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe
- Trò chuyện về một số biểu hiện khi ốm và
cách phòng tránh đơn giản.
- Trò chuyện về một số món ăn đặc sản của
quê hương, đất nước.
* Phát triển vận động:
- Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh
hoặc theo bài hát (bài tập phát triển chung):
Yêu Hà Nội, Hòa bình cho bé...
- Vận động cơ bản:
+ Bật xa 35-40cm. Trườn theo hướng thẳng
+ Ném xa bằng 1 tay. Bật liên tục về phía
trước
+ Bật qua vật cản cao 10-15cm. Bò bằng
bàn tay và bàn chân
- TCVĐ: Ném còn; Ai nhanh hơn; Kéo co;
Cướp cờ.
- Tên nước Việt Nam, cờ tổ quốc, Hà * Khám phá xã hội
Nội là thủ đô của nước Việt Nam.
- Tìm hiểu về đất nước Việt Nam.
- Nhận ra một số địa danh, danh lam
- Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.
nổi tiếng của quê hương, đất nuớc
- Tìm hiểu về thủ đô Hà Nội.
Việt Nam qua một vài đặc điểm nổi
- Tìm hiểu về một số địa danh nổi tiếng, di
bật (tên gọi, địa điểm/công trình xây
tích lịch sử của đất nước.
đựng, di tích văn hoá…), các ngày lễ - Tết thiếu nhi 1/6.
1

Phát
triển
ngô
n
ngữ

- Biết Bác Hồ là lãnh tụ của Việt
Nam, Bác Hồ rất yêu các cháu
thiếu nhi. Biết Lăng Bác Hồ ở Hà
Nội, nơi có Hồ Gươm, Tháp Rùa.
- Phân biệt được một số đặc sản/
sản phẩm truyền thống của quê
huơng, đất nước qua những dấu
hiệu nổi bật.
- Biết so sánh phát hiện quy tắc sắp
xếp và sắp xếp theo quy tắc.
- Ôn cao nhất, thấp hơn, thấp nhất.
- Biết chắp ghép các hình hình học
để tạo thành các hình mới the...
CHñ §Ò: QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC, BÁC HỒ, TẾT THIẾU NHI (MGN)
Thực hiện 3 tuần, từ ngày 28/4 đến 16/5/2014
Chủ đề nhánh: - Đất nước Việt Nam diệu kỳ(1 tuần)
- Bác Hồ với các cháu thiếu nhi(1 tuần)
- Tết thiếu nhi 1/6 (1 tuần)
Lĩnh
vực
Mục tiêu Mạng nội dung Mạng hoạt động
Phát
triển
thể
chất
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe
- Nhận biết một số biểu hiện khi
ốm và cách phòng tránh đơn giản.
- Biết được một số món ăn đặc sản
của quê hương.
* Phát triển vận động:
- khả năng phối hợp các bộ
phận trên thể để thực hiện các
vận động cơ bản:
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe
- Một số biểu hiện khi ốm và cách
phòng tránh đơn giản.
- Một số món ăn đặc sản của quê
hương.
* Phát triển vận động:
- Tập các bài tập phát triển chung.
- Vận động bản: Bật xa 35-40cm.
Trườn theo hướng thẳng. Ném xa
bằng 1 tay. Bật liên tục v? ph@a trước.
Bật qua vật cản cao 10-15cm.
bằng bàn tay và bàn chân.
* Giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe
- Trò chuyện v? một số biểu hiện khi ốm
cách phòng tránh đơn giản.
- Trò chuyện v? một số món ăn đặc sản của
quê hương, đất nước.
* Phát triển vận động:
- Tập các bài tập thể dục theo hiệu lệnh
hoặc theo i hát (bài tập phát triển chung):
Yêu Hà Nội, Hòa bình cho bé...
- Vận động cơ bản:
+ Bật xa 35-40cm. Trườn theo hướng thẳng
+ Ném xa bằng 1 tay. Bật liên tục v? ph@a
trước
+ Bật qua vật cản cao 10-15cm. bằng
bàn tay và bàn chân
- TCVĐ: Ném còn; Ai nhanh hơn; Kéo co;
Cướp cờ.
Phát
triển
nhậ
n
thức
- Trẻ biết tên nước Việt Nam, cờ
tổ quốc, biết Hà Nội là thủ đô của
nước Việt Nam.
- Biết và nhận ra một số địa danh,
danh lam nổi tiếng của quê hương,
đất nuớc Việt Nam.
- Tên nước Việt Nam, cờ tổ quốc, Hà
Nội là thủ đô của nước Việt Nam.
- Nhận ra một số địa danh, danh lam
nổi tiếng của quê hương, đất nuớc
Việt Nam qua một vài đặc điểm nổi
bật (tên gọi, địa điểm/công trình xây
đựng, di t@ch văn hoá…), các ngày lễ
* Khám phá xã hội
- Tìm hiểu v? đất nước Việt Nam.
- Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.
- Tìm hiểu v? thủ đô Hà Nội.
- Tìm hiểu v? một số địa danh nổi tiếng, di
t@ch lịch sử của đất nước.
- Tết thiếu nhi 1/6.
1
Kê hoach tô chuyên mon về chủ dề thu dô que hương dat nuoc bác ho - Trang 2
Kê hoach tô chuyên mon về chủ dề thu dô que hương dat nuoc bác ho - Người đăng: maugiaodienquan-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kê hoach tô chuyên mon về chủ dề thu dô que hương dat nuoc bác ho 9 10 735