Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2013 - 2014

Được đăng lên bởi bichhanheawy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014
Họ và tên : BÙI VĂ HỢP
Chức vụ : Giáo viên
Môn: Toán
Tổ :

TOÁN - LÝ

Trường : THCS Tô Hiệu
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi:
- Nhà trường trang bị tương đối đầy đủ, kịp thời SGK, SGV, cơ sở vật chất cho dạy và học.
- Về phương tiện dạy học nhà trường đáp ứng nhu cầu dạy học của giáo viên bộ môn.
- Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy học sinh đặc biệt là các lớp học sinh dân tộc và được
sự yêu thương, tín nhiệm của đồng nghiệp.
- Đa số học sinh dân tộc nên các em ngoan- hiền, có ý thức học tập tốt. Phụ huynh quan tâm
trong việc giáo dục các em .
2. Khó khăn:
- Học sinh lực học chưa đều, khoảng cách giữa HS khá, giỏi với HS yếu rất xa.
- Một số học sinh ở xa trường nên việc đi học chưa chuyên cần, hơn 80% là đồng bào dân
tộc, dẫn đến bất đồng ngôn ngữ, còn rụt rè, ngại giao lưu và trò chuyện cùng giáo viên giảng
dạy.
- Phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm tới con em mình.
- Một số em chưa chú ý đến việc học tập nên kết quả học tập còn chưa cao.
II. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:
- Bồi dưỡng tập trung
- Tự học
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1. Nội dung bồi dưỡng theo chuẩn KTKN: (30 tiết)

Thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo: các nội dung bồi
dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học cơ sở, chương trình, sách giáo
khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học cơ
sở.
Phương pháp
Thời gian
bồi dưỡng

STT

Nội dung bồi dưỡng

1

-Học tập chỉ thị 03-CT/TW của bộ chính trị
về cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Tập trung

1 ngày

2

-Tập huấn “Bồi dưỡng: Đáp ứng yêu cầu
của chuẩn nghề nghiệp giáo viên”do PGD
tổ chức:
+ Tổng quan về lập KHGD.
+ KHGD.
+ KHGD của GVCN.
+ KHGD của tổ bộ môn.

Tập trung

1 ngày

- Tập huấn “Lồng ghép GD kỹ năng sống
cho học sinh vào trong bài học”

Tập trung

1 buổi

4

- Tập huấn về “Đổi mới sinh hoạt tổ CM
qua nghiên cứu bài học”

Tập trung

1 ngày

10

3
4

Số tiết
8

8

2. Nội dung bồi dưỡng theo đối tượng vùng miền: (30 tiết)
Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học
Số tiết
Phương pháp bồi Thời
STT
Nội dung cần bồi dưỡng
dưỡng
gian
1

- Học tập về nhiệm vụ năm học 2013-2014
của PGD Eah’leo và của nhà trường.
Tập trung + tự hoc 2 ngày
-Chuyên đề về “Dạy học cho HS vùng khó
khăn”.

15

2

- Tập...

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014
 BÙI VĂ HỢP
 
! 
"#$%&
'()*+!,-
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Thuận lợi:
$'()*'.*/0(1*23245267809)+:7+71;<=> ?@5A
$B9(1*,?@5'()*29*-4-?@56.* /CD!A
$E8*,D' *,*F*?@5;2G/,HHI9;?JC2(K
;L5-(1*7M,D6.2N**,9A
$O.;3;?JCPD* .$B7EQ=93AR-5S-.JD
' *,* ?PDA
2. Khó khăn:
$;HL(.2B-78 F**T.+87*UI+5V-'>W.A
$C;3;<W.'()*,2(.-5471XYZH2N*/ ?J
C7?[2V/>2N**!*T7\'']7*@*. H(-'\-5,^** *F*
?@5A
$R-5;(.L;LS-.JDI PDD_A
$C;3 PD(.`Q2V,=98VS-F=9\(.. A
II. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG:
- aN?(b*=9'-*
- L
III. NỘI DUNG BỒI DƯỠNG
1. Nội dung bồi dưỡng theo chuẩn KTKNcdYVe
Kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2013 - 2014 - Trang 2
Kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2013 - 2014 - Người đăng: bichhanheawy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2013 - 2014 9 10 232