Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch tuần

Được đăng lên bởi mn-ttcaungang
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 142 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KEÁ HOAÏCH TUAÀN

Töø ngaøy 5/9/2011 – 10/9/2011
Thôøi gian
thöïc hieän

Noäi dung coâng vieäc

Bieän phaùp thöïc hieän

Keát quaû

Thöù tö
7/9/2011

- Toå chöùc leã, phaân coâng
- Chuaån bò leã khai giaûng
taäp theå CB, GV, NV - Hoaøn thaønh
naêm hoïc 2011 – 2012.
cuøng tham gia thöïc hieän
- Baùo caùo tình hình hoïc ,
sinh , GV, CSVC sau khai - Baùo caùo dieån giaûi
giaûng
- Hoaøn thaønh
- Laäp danh saùch cho caùc - Gôûi veà phoøng TB -XH
chaùu nhaän quaø trung thu
- Laøm vieäc taïi vaên phoøng
- Döï hoïp ban chaáp haønh môû - Caäp nhaät HSSS
- Hoaøn Thaønh
roäng .
- taïi UBNDTT

Thöù naêm
8/9/2011

- Hoäi nghò toång keát naêm hoïc
GDMN

Thöù saùu
9/9/2011
Thöù baûy
10/9/2011

- Hoäi nghò coâng taùc phoå caäp - Taïi Sôû GD Traø Vinh
treû 5 tuoåi
- Chuaån bò teát trung thu cho
- Toå chöùc leã hoäi
caùc chaùu

Thöù hai
5/9/2011

Thöù ba
6/9/2011

- Taïi Sôû GD Traø Vinh

------------------------------------------------------------------------

- Hoaøn thaønh
- Hoaøn thaønh
- Hoaøn thaønh

KEÁ HOAÏCH TUAÀN

Töø ngaøy 12/9/2011 – 17/9/2011
Thôøi gian
thöïc hieän
Thöù hai
12/9/2011
Thöù ba
13/9/2011
Thöù tö
14//2011
Thöù naêm
15/9/2011
Thöù saùu
16/9/2011
Thöù baûy
17/9/2011

Noäi dung coâng vieäc

Bieän phaùp thöïc hieän

Keát quaû

- Döï taäp huaán CBQL

- Taïi Sôû GD Traø Vinh

- Hoaøn thaønh

- Döï taäp huaán CBQL

- Taïi Sôû GD Traø Vinh

- Hoaøn thaønh

- Döï taäp huaán CBQL

- Taïi Sôû GD Traø Vinh

- Hoaøn Thaønh

- Döï taäp huaán CBQL

- Taïi Sôû GD Traø Vinh

- Hoaøn thaønh

- Döï taäp huaán CBQL

- Taïi Sôû GD Traø Vinh

- Hoaøn thaønh

- Döï taäp huaán CBQL

- Taïi Sôû GD Traø Vinh

- Hoaøn thaønh

-----------------------------------------------------------------------------------------------

KEÁ HOAÏCH TUAÀN

Töø ngaøy 19/9/2011 – 24/9/2011

Thôøi gian
thöïc hieän
Thöù hai
19/9/2011

Noäi dung coâng vieäc
- Döï taäp huaán CBQL

Bieän phaùp thöïc hieän

Keát quaû

- Taïi Sôû GD Traø Vinh

- Hoaøn thaønh

- Döï hoäi nghò toång keát - Taïi phoøng GD
naêm hoïc.
- Laøm vieäc taïi vaên phoøng - Caäp nhaät HSSS,KH

- Hoaøn thaønh

- Laøm vieäc taïi vaên phoøng

- Caäp nhaät HSSS

- Hoaøn Thaønh

- Laøm vieäc taïi vaên phoøng

- Caäp nhaät HSSS

- Hoaøn thaønh

Thöù saùu
23/9/2011

- Laøm vieäc taïi vaên phoøng
- Caäp nhaät HSSS
- Duyeät bieân cheá ñaàu
- Taïi phoøng GD
naêm

- Hoaøn thaønh

Thöù baûy
24/9/2011

- Hoïp chuyeân moân

- Hoaøn thaønh

Thöù ba
20/9/2011
Thöù tö
21/9/2011
Thöù naêm
22/9/2011

- Chuaån bò keá hoaïch

----------------------...
KEÁ HOAÏCH TUAÀN
Töø ngaøy 5/9/2011 – 10/9/2011
Thôøi gian
thöïc hieän
Noäi dung coâng vieäc Bieän phaùp thöïc hieän Keát quaû
Thöù hai
5/9/2011
- Chuaån leã khai giaûng
naêm hoïc 2011 – 2012.
- Toå chöùc leã, phaân coâng
taäp theå CB, GV, NV
cuøng tham gia thöïc hieän
- Hoaøn thaønh
Thöù ba
6/9/2011
- Baùo caùo tình hình hoïc ,
sinh , GV, CSVC sau khai
giaûng
- Laäp danh saùch cho caùc
chaùu nhaän quaø trung thu
- Baùo caùo dieån giaûi
- Gôûi veà phoøng TB -XH
- Hoaøn thaønh
Thöù tö
7/9/2011
- Laøm vieäc taïi vaên phoøng
- Döï hoïp ban chaáp haønh môû
roäng .
- Caäp nhaät HSSS
- taïi UBNDTT
- Hoaøn Thaønh
Thöù naêm
8/9/2011
- Hoäi nghò toång keát naêm hoïc
GDMN
- Taïi Sôû GD Traø Vinh
- Hoaøn thaønh
Thöù saùu
9/9/2011
- Hoäi nghò coâng taùc phoå caäp
treû 5 tuoåi
- Taïi Sôû GD Traø Vinh
- Hoaøn thaønh
Thöù baûy
10/9/2011
- Chuaån teát trung thu cho
caùc chaùu
- Toå chöùc leã hoäi - Hoaøn thaønh
------------------------------------------------------------------------
Kế hoạch tuần - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch tuần - Người đăng: mn-ttcaungang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kế hoạch tuần 9 10 84