Ktl-icon-tai-lieu

KẾ HOẠCH VĂN THƯ TRƯỜNG THCS

Được đăng lên bởi Khoa Van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 542 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kế họach công tác Văn thư – Lưu trữ
PHÒNG GD-ĐT TƯ NGHĨA
TRƯỜNG THCS TT LA HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /KH-LVT

Tư Nghĩa, ngày 19 tháng 8 năm 2015

KẾ HOẠCH
Công tác Văn thư, Lưu trữ năm học 2015 - 2016
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 -2016 của trường THCS Thị
trấn La Hà .
Trên cơ sở nội dung hướng dẫn và tình hình thực tế về công tác văn thư, lưu trữ
tại đơn vị. Nay trường THCS TT La Hà xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về
công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Tổng số lớp: 18 lớp.
Tổng số học sinh đầu năm học: 692 học sinh
Tổng số CBGV - NV : Trong đó có 44 cán bộ biên chế , 1 nhân viên hợp đồng.
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của BGH trường, sự
phối hợp kịp thời của các bộ phận trong nhà trường.
- Cơ sở vật chất phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ khá tốt (gồm tủ, máy vi
tính bàn, máy in).
2. Khó khăn:
- Nhân viên văn thư mới về trường nên trong quá trình thực hiện nghiệp vụ còn
hạn chế.
II. NHIỆM VỤ CHUNG, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP:
1. Nhiệm vụ chung:
- Quản lý hồ sơ học sinh : Học bạ, sổ điểm, bằng tốt nghiệp.

Trường THCS Thị trấn La Hà

1

Năm học: 2015 - 2016

Kế họach công tác Văn thư – Lưu trữ
- Quản lý, cập nhật thông tin hồ sơ công chức CBGV-NV khoa học, kịp thời,
đầy đủ.
- Lập đầy đủ sổ sách để theo dõi công văn đi - đến
- Trực, giải quyết công việc hành chính, sọan thảo các văn bản đúng nội dung và
thể thức văn bản. Tránh tình trạng sai sót khi ban hành văn bản
2. Chỉ tiêu:
- Luôn đảm bảo thông tin hai chiều giữa Nhà trường và Phòng giáo dục, giữa
Nhà trường và tổ chức các đoàn thể, giữa giáo viên và học sinh. Không để xảy ra tình
trạng chậm trễ thông tin.
- Giúp Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trong công tác sơ kết, tổng kết năm học,
đảm bảo cung cấp đầy đủ số liệu, đảm bảo tính chính xác cao.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ lưu trữ, soạn thảo văn bản, báo cáo và các công việc
khác được Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng giao.
- Quản lý, bảo quản tốt hồ sơ, sổ sách của Nhà trường, không để hồ sơ thất lạc
- Sắp xếp và lưu trữ hồ sơ khoa học.
3. Biện pháp thực hiện:
- Thường xuyên cập nhật thông tin trên trang Wed của Phòng Giáo dục để tham
mưu kịp thời cho Lãnh đạo
- Thường xuyên tự nghiên cứu những văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên
về công tác văn thư, lưu trữ để đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
- Sắp xếp, cập nhật định kì và thường xuyên công văn đi đến, hồ sơ quản lý cán
bộ công chức.
- Thường xuyên sắp xếp tủ đựng hồ sơ...
Kế họach công tác Văn thư – Lưu trữ
PHÒNG GD-ĐT TƯ NGHĨA
TRƯỜNG THCS TT LA HÀ
Số: /KH-LVT
CỘNG H XÃ HỘI CHNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tư Nghĩa, ngày 19 tháng 8 năm 2015
KẾ HOẠCH
Công tác Văn thư, Lưu trữ năm học 2015 - 2016
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 -2016 của trường THCS Thị
trấn La Hà .
Trên sở nội dung hướng dẫn tình hình thực tế về công tác văn thư, lưu trữ
tại đơn vị. Nay trường THCS TT La xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ về
công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Tổng số lớp: 18 lớp.
Tổng số học sinh đầu năm học: 692 học sinh
Tổng số CBGV - NV : Trong đó có 44 cán bộ biên chế , 1 nhân viên hợp đồng.
1. Thuận lợi:
- Được sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi của BGH trường, sự
phối hợp kịp thời của các bộ phận trong nhà trường.
- sở vật chất phục vụ cho công tác văn thư, lưu trữ khá tốt (gồm tủ, máy vi
tính bàn, máy in).
2. Khó khăn:
- Nhân viên văn thư mới về trường nên trong quá trình thực hiện nghiệp vụ còn
hạn chế.
II. NHIỆM VỤ CHUNG, CHỈ TIÊU, GIẢI PHÁP:
1. Nhiệm vụ chung:
- Quản lý hồ sơ học sinh : Học bạ, sổ điểm, bằng tốt nghiệp.
Trường THCS Thị trấn La Hà Năm học: 2015 - 2016
1
KẾ HOẠCH VĂN THƯ TRƯỜNG THCS - Trang 2
KẾ HOẠCH VĂN THƯ TRƯỜNG THCS - Người đăng: Khoa Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KẾ HOẠCH VĂN THƯ TRƯỜNG THCS 9 10 168