Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch về việc tiết sinh hoạt dưới cờ và tổ chức hoạt động giờ ra chơi

Được đăng lên bởi Lam Pham Thanh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỘI ĐỒNG ĐỘI TX TÂN CHÂU
LIÊN ĐỘI THCS LONG PHÚ

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
.................................

Số: …/KH-SHDC
Long Phú, ngày 19 tháng 02 năm 2015
KẾ HOẠCH
(Về việc tiết sinh hoạt dưới cờ và tổ chức hoạt động giờ ra chơi )
......................................
Tiếp tục tuyên truyền hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh”; Các phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực”.
Giáo dục hiệu quả kỹ năng sống, văn hoá giao tiếp, ứng xử cho học sinh. Nâng cao
hiệu quả giáo dục truyền thống, đạo đức cho học sinh thông qua các buổi hoạt động trong
giờ ra chơi.
Căn cứ chương trình kế hoạch công tác đội trường năm học 2014 - 2015. Nay
BCHLĐ trường THCS Long Phú xây dựng kế hoạch về việc tổ chức buổi sinh hoạt dưới cờ
đầu tuần như sau.
A. MỤC ĐÍCH:
- Hình thành các kỹ năng và tạo động lực thúc đẩy mạnh các phong trào trong nhà
trường cũng như trong học tập, đặc biệt là tạo phong trào thu hút các em yêu thích đến
trường.
- Nhằm phát huy tích tích cực chủ động của học sinh và rèn luyện thân thể cho các
em trong học tập vui chơi và giải trí.
- Giúp nhà trường hưởng ứng tốt phong trào thi đua do Bộ GD-ĐT nói chung và
phòng GD thị xã Tân Châu nói riêng phát động.
- Tuyên truyền giáo dục cho học sinh nâng cao hiểu biết sâu sắc về hoạt động của
phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Từ đó xây dựng
lòng tin, ý chí quyết tâm của tuổi trẻ học đường trong việc học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.
- Đẩy mạnh phong trào VHVN, TDTT, giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu lịch
sử quê hương, đất nước và giữ gìn sức khỏe trong đoàn viên và học sinh.
B. NỘI DUNG - HÌNH THỨC TỔ CHỨC.
I. Hoạt động 1: Hoạt động tiết sinh hoạt dưới cờ.
1. Nội dung.
Tiết SHDC tập trung vào những nội dung cần giáo dục: rèn luyện kỹ năng sống;
tuyên truyền giáo dục đạo đức học sinh, thực hiện nề nếp, nội quy học sinh. Ý thức thực
hiện pháp luật; tham gia có hiệu quả các hoạt động: bảo vệ môi trường, đảm bảo tuyên
truyền ATGT, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tuyên truyền nạn mua bán
người…
2. Hình thức: Mỗi tuần một lớp trực theo hình thức xoay vòng.
+ Khối sáng: phục vụ cho khối sáng.

+ Khối chiều: phục vụ cho khối chiều.
- Mỗi lớp chuẩn bị hai tiết mục để phục vụ dưới cờ.
- Thể loại: Các chi đội có thể chọn trong các thể loại sau.
+ Văn nghệ: chủ đề trường học, thầy cô, quê hương, đất nước, tình bạn.
+ Kể chuyện: cổ tích, cười, xã hội. ( kể chuyện phải rút ra được bài học kinh
nghiệm)
...

LIÊN ĐỘI THCS LONG PHÚ


ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
 
Long Phú, ngày 19 tháng 02 năm 2015
KẾ HOẠCH
Về việc tiết sinh hoạt dưới cờ và tổ chức hoạt động giờ ra chơi

 !"# $"%&'()*+",)"-./+*0102%3452-67"-,84
,9:%;<"%=>?%4"-#04%,@.A BC"-#6D"-%/%A"%&"E%/F"%;%
C=
?4B%&'(GH"I"-F"-E*I"%4?-@4E9"-JK%4%/F"%A"-@4
%&'(-?4B# $"%"-E,84,9%4%/F"%%L"-'@?MN%48,)"-#4"-
-D#@%7
I"9%67"-#O"%G%48%L"-?,)#6D"-"I2%/PQRSPQRT@ 
UV#6D"-V4"-W%XJA BC"-G%48%*$*&N%9MNF"%%48B6YD
,ZZ""%6F@
A. MỤC ĐÍCH:
O"%%0"%?GH"I"-*084,)"-1C%X,[ 28"%?%4"-#04#4"-"%0
#6D"-\"-"%6#4"-%/+E,]M&1084%4"-#04%%X?32 !%;%,"
#6D"-
%^2%?% ;%;%C%_,)"-_@%/F"%*0#`"1 &"%A"%a%4?
32#4"-%/+*%7*0-(#;
X"%0#6D"-%6b"-9"-%4"-#04%,@B4U)"c%"-*0
%d"-%eJfA"%A"c#!"-%?,)"-
 !"# $"-?4B%4%/F"%"A"-@4%aMFAFg*$%48,)"-_@
%4"-#04%,@.JA BC"-#6D"-%/%A"%&"E%/F"%;%C=h,cJA BC"-
1d"-"Ei%;' A2_@N#j%/,6D"-#4"-*&%/+EJA BC"-*0M(4*&N
'
[ 28"%%4"-#04kkEE-@416%/%lG"%"-%&2EO2%a1e%
FK'!%67"-E,5"6Y*0-m-O"F9G%l3#4"-,40"*!"*0%/F"%
B. NỘI DUNG - HÌNH THỨC TỔ CHỨC.
I. Hoạt động 1: Hoạt động tiết sinh hoạt dưới cờ.
1. Nội dung.
+#"-*04"%m"-")B"-Z"-?4B#`"1 &"GH"I"-F"->
 !"# $"-?4B,84,9%/F"%E%C%&""$"E")' %/F"%n%9%C
%&"%?1+>%@2-@c%&'(?%48,)"-M(4*&2L#6D"-E,(2M(4 !"
# $"oE%d"-%"-)%82*0?&"8"Jf%)E !"# $""8"2@M?"
"-6D
2. Hình thức: Mỗi tuần một lớp trực theo hình thức xoay vòng.
p%F?"-%*%4G%F?"-
Kế hoạch về việc tiết sinh hoạt dưới cờ và tổ chức hoạt động giờ ra chơi - Trang 2
Kế hoạch về việc tiết sinh hoạt dưới cờ và tổ chức hoạt động giờ ra chơi - Người đăng: Lam Pham Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch về việc tiết sinh hoạt dưới cờ và tổ chức hoạt động giờ ra chơi 9 10 257