Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch xây dựng trường chuẩn

Được đăng lên bởi khuongcaoquyen
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 463 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
TRƯỜNG PTDTBT-THCS CHIỀNG SƠ
Số: ……/KH-XDTCQG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chiềng Sơ, ngày 10 tháng 09 năm 2014

KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2014 - 2015
------------------------Trường PTCS Chiềng Sơ được thành lập theo Quyết định số: 207/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 3 năm 2002 của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông đến năm
2006 trường được tách ra đổi tên thành trường THCS Chiềng Sơ đến năm 2013
trường được đổi tên thành trường PTDTBT-THCS Chiềng Sơ.
Sau 12 năm thành lập đến nay, trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và
được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ
trợ tích cực của các ban ngành, đoàn thể đã giúp nhà trường ngày càng phát triển.
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia là chiến lược phát triển nhà trường
giai đoạn 2010 - 2020, nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các
giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho
các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như
toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng kế
hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia của Trường PTDTBT-THCS Chiềng Sơ là
một định hướng cho sự phát triển bền vững của nhà trường.
PHẦN I: Đặc điểm tình hình
I.Thuận lợi:
- Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa
phương, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn xã trong công tác tuyên truyền và
giáo dục.
- Nhà trường có đội ngũ cán bộ - giáo viên – công nhân viên trẻ, khỏe nhiệt tình
trong mọi hoạt động.
- Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trong mọi
hoạt động giúp nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tỷ lệ học sinh đến trường tham gia học tập ngày càng cao, tỷ lệ tuyển đầu vào
đã đạt chỉ tiêu theo kế hoạch được giao.
- Nhà trường luôn nhận được sự giúp đỡ của nhân dân các dân tộc ở địa phương,
ý thức của học sinh ngày càng có sự tiến bộ theo hướng tích cực.
- Nhà trường đã có phòng nội trú cho học sinh nên tỉ lệ học sinh đi học chuyên
cần cũng ngày được nâng lên.
- Nhận thức của nhân dân về vấn đề giáo dục ngày càng được cải thiện, đời sống
của nhân dân ngày càng được cải thiện do vậy việc huy động học sinh ra lớp cũng
được nhân dân ủng hộ.
- Phong trào xã hội hóa giáo dục tại địa phương đã và đang được đẩy mạnh. Số
lượng người dân quan tâm đến giáo dục ngày càng nhiều.
- Nhà trường đã ổn định về tổ chức quy mô trường lớp ngày càng được mở rộng,
...
PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG
TRƯỜNG PTDTBT-THCS CHIỀNG SƠ
Số: ……/KH-XDTCQG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chiềng Sơ, ngày 10 tháng 09 năm 2014
KẾ HOẠCH
XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA
NĂM HỌC: 2014 - 2015
-------------------------
Trường PTCS Chiềng được thành lập theo Quyết định số: 207/QĐ-UBND
ngày 12 tháng 3 năm 2002 của Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Đông đến năm
2006 trường được tách ra đổi tên thành trường THCS Chiềng Sơ đến năm 2013
trường được đổi tên thành trường PTDTBT-THCS Chiềng Sơ.
Sau 12 năm thành lập đến nay, trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách
được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự hỗ
trợ tích cực của các ban ngành, đoàn thể đã giúp nhà trường ngày càng phát triển.
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia chiến lược phát triển nhà trường
giai đoạn 2010 - 2020, nhm xác định định ng, mục tiêu chiến lược các
giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, cơ sở quan trọng cho
các quyết sách của Hội đồng trường hoạt động của Ban Giám hiệu cũng như
toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên học sinh nhà trường. Xây dựng kế
hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia của Trường PTDTBT-THCS Chiềng Sơ
một định hướng cho sự phát triển bền vững của nhà trường.
PHẦN I: Đặc điểm tình hình
I.Thuận lợi:
- Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đng, chính quyền địa
phương, các ban ngành đoàn thể trên địa bàn trong công tác tuyên truyền và
giáo dục.
- Nhà trường có đội ngũ cán bộ - giáo viên – công nhân viên trẻ, khỏe nhiệt tình
trong mọi hoạt động.
- Sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của phòng Giáo dục Đào tạo huyện trong mọi
hoạt động giúp nhà trường từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tỷ lệ học sinh đến trường tham gia học tập ngày càng cao, tỷ lệ tuyển đầu vào
đã đạt chỉ tiêu theo kế hoạch được giao.
- Nhà trường luôn nhận được sự giúp đỡ của nhân dân các dân tộc ở địa phương,
ý thức của học sinh ngày càng có sự tiến bộ theo hướng tích cực.
- Nhà trường đã phòng nội trú cho học sinh nên tỉ lệ học sinh đi học chuyên
cần cũng ngày được nâng lên.
- Nhận thức của nhân dân về vấn đề giáo dục ngày càng được cải thiện, đời sống
của nhân dân ngày càng được cải thiện do vậy việc huy động học sinh ra lớp cũng
được nhân dân ủng hộ.
- Phong trào hội hóa giáo dục tại địa phương đã đang được đẩy mạnh. Số
lượng người dân quan tâm đến giáo dục ngày càng nhiều.
- Nhà trường đã ổn định về tổ chức quy mô trường lớp ngày càng được mở rộng,
số học sinh ngày càng tăng, tình hình học sinh đi học chuyên cần cũng được nâng
lên.
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn - Người đăng: khuongcaoquyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kế hoạch xây dựng trường chuẩn 9 10 984