Ktl-icon-tai-lieu

Kế hoạch y tế và nhà trường

Được đăng lên bởi c2-cap-thp-hoabinh-edu-vn
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS THU PHONG
TRẠM Y TẾ XÃ THU PHONG

Số:…../ KHPH – YT TP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thu Phong, ngày 18 tháng 9 năm 2013

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Thực hiện công tác y tế trường học năm học 2013 – 2014
Sức khoẻ là tài sản quý giá nhất của con người. Việc bảo vệ và chăm sóc sức
khoẻ có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi một học sinh nói chung, học
sinh THCS nói riêng. Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều
kiện của các cấp và ngành giáo dục, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học
sinh của Trường THCS Thu Phong đã được thực hiện tương đối có hiệu quả góp
phần quan trọng cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.
Thực hiện công văn số 194/PGD&ĐT ngày 30/08/2013 về việc thực hiện
nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 bậc học THCS của phòng giáo dục và Đào tạo; kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của trường THCS Thu Phong; Căn
cứ công văn số 207/PGD &ĐT ngày 11/09/2013 về việc hướng dẫn công tác học
sinh, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học 2013 – 2014 của phòng
GD&ĐT Cao Phong. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, nhà trường xây dựng
kế hoạch phối hợp với trạm y tế xã Thu Phong để thực hiện công tác y tế trường
học năm học 2013 – 2014 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU:
Cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường học tập để chăm sóc bảo vệ sức khoẻ
ban đầu cho và học sinh; đảm bảo cho các em được phát triển tốt về thể chất, tinh
thần, trí tuệ, có lối sống lành mạnh.
Từng bước nâng cao hoạt động của y tế trường học, điều tra tình hình sức
khoẻ và bệnh tật của học sinh trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thích hợp làm
giảm các yếu tố gây bệnh trong học đường.
Thực hiện khám và quản lý sức khoẻ cho học sinh trong trường.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Công tác khám, quản lý sức khoẻ:
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khoẻ cho học sinh:
2 đợt /1 năm học ( đợt 1 vào đầu năm học mới và đợt 2 vào học kỳ 2 của năm học ).
Khám đánh giá tỉ lệ các bệnh học đường ( thị lực, cong vẹo cột sống…) tỉ lệ thể lực
của học sinh, thông báo cho phụ huynh biết tình hình sức khoẻ của con em mình để
có hướng điều trị sớm.
2. Thực hiện các kỹ thuật y tế trong nhà trường:
- Trang bị những dụng cụ y tế cơ bản, tối thiểu cần thiết cho việc sơ cấp cứu.

- Sơ cứu, cấp cứu các bệnh tật, tai nạn trong quá trình học tập và sinh hoạt
trong nhà trường.
3. Tuyên truyền giáo dục sức khoẻ:
Thực hiện công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ tại trường bằng các hình th...
TRƯỜNG THCS THU PHONG
TRẠM Y TẾ XÃ THU PHONG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:…../ KHPH – YT TP Thu Phong, ngày 18 tháng 9 năm 2013
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP
Thực hiện công tác y tế trường học năm học 2013 – 2014
Sức khoẻ là tài sản quý giá nhất của con người. Việc bảo vệ chăm sóc sức
khoẻ một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi một học sinh nói chung, học
sinh THCS nói riêng. Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo tạo điều
kiện của các cấp và ngành giáo dục, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học
sinh của Trường THCS Thu Phong đã được thực hiện tương đối hiệu quả góp
phần quan trọng cùng nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.
Thực hiện công văn s 194/PGD&ĐT ngày 30/08/2013 v việc thực hiện
nhiệm vụ năm học 2013 2014 bậc học THCS của phòng giáo dục Đào tạo; kế
hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của trường THCS Thu Phong; Căn
cứ công văn số 207/PGD &ĐT ngày 11/09/2013 về việc hướng dẫn công tác học
sinh, hoạt động ngoại khóa y tế trường học năm học 2013 2014 của phòng
GD&ĐT Cao Phong. Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, nhà trường xây dựng
kế hoạch phối hợp với trạm y tế Thu Phong để thực hiện công tác y tế trường
học năm học 2013 – 2014 với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC TIÊU:
Cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường học tập để chăm sóc bảo vệ sức khoẻ
ban đầu cho học sinh; đảm bảo cho các em được phát triển tốt về thể chất, tinh
thần, trí tuệ, có lối sống lành mạnh.
Từng bước nâng cao hoạt động của y tế trường học, điều tra tình nh sức
khoẻ và bệnh tật của học sinh trên sở đó đề xuất các giải pháp thích hợp làm
giảm các yếu tố gây bệnh trong học đường.
Thực hiện khám và quản lý sức khoẻ cho học sinh trong trường.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
1. Công tác khám, quản lý sức khoẻ:
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, lập hồ theo dõi sức khoẻ cho học sinh:
2 đợt /1 năm học ( đợt 1 vào đầu năm học mới và đợt 2 vào học kỳ 2 của năm học ).
Khám đánh giá tỉ lệ các bệnh học đường ( thị lực, cong vẹo cột sống…) tỉ lệ thể lực
của học sinh, thông báo cho phụ huynh biết tình hình sức khoẻ của con em mình để
có hướng điều trị sớm.
2. Thực hiện các kỹ thuật y tế trong nhà trường:
- Trang bị những dụng cụ y tế cơ bản, tối thiểu cần thiết cho việc sơ cấp cứu.
Kế hoạch y tế và nhà trường - Trang 2
Kế hoạch y tế và nhà trường - Người đăng: c2-cap-thp-hoabinh-edu-vn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kế hoạch y tế và nhà trường 9 10 673