Ktl-icon-tai-lieu

kế toán lương

Được đăng lên bởi ngothikim58-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 870 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mã NV
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030

Ho
Lê Văn
Nguyễn Văn
Trần hữu
Tô thi
Trần Văn
Nguyễn Văn
Lê Văn
Nguyễn thi
Nguyễn thi
Trần thi
Đỗ văn
Lê Văn
Trần như
Phạm thanh
Đinh văn
Nguyễn thanh
Hoàng văn
Trần ngọc
Vũ ngọc
Huỳnh văn
Đỗ tiến
phan minh
Nguyễn trung
Lâm xuân
Trần hải
Nguyễn Văn
Trần văn
Nguyễn mạnh
Nguyễn Văn
Trần thi kiều

HỒ SƠ NHÂN VIÊN
Bộ phận quản lí doanh nghiệp
Tên
Đơn vi
Chức vu
Cang
BGĐ
GĐ
Ba
BGĐ
PGĐ
Dũng
BGĐ
PGĐ
Thanh
P.KT
TP
Hai
P.KT
PP
Sáu
P.KH
TP
Hoa
P.KH
PP
Hương
P.KT
NV
Hồng
P.KD
NV
Lê
P.KD
PP
Dũng
P.KD
PP
Tâm
P.KD
TP
Lan
P.KD
NV
Hải
P.Ktoán
KTT
Tuấn
P.Ktoán
NV
Nam
P.Ktoán
NV
Đinh
P.Ktoán
NV
Khanh
P.Ktoán
NV
khương
P.NS
NV
Ba
P.KD
T.Kho
Nam
P.NS
BV
Uyên
P.NS
NV
Sơn
P.KT
NV
Trường
P.Ktoán
NV
Khánh
P.Ktoán
TQ
Hà
P.KT
NV
Bảo
P.KT
NV
Nam
P.NS
BV
Dương
P.KD
T.Kho
Nhi
P.KD
NV

Năm sinh Lương CB
1952 18,000,000
1954 15,000,000
1957 14,000,000
1965
9,100,000
1969
7,800,000
1964
8,450,000
1968
7,800,000
1970
5,200,000
1967
3,900,000
1970
8,060,000
1969
7,800,000
1965
8,450,000
1964
8,450,000
1962
9,750,000
1970
7,150,000
1972
4,550,000
1973
3,640,000
1969
3,250,000
1972
2,600,000
1971
2,340,000
1971
1,560,000
1968
1,300,000
1969
2,340,000
1972
3,380,000
1975
2,080,000
1974
1,950,000
1973
1,820,000
1975
1,560,000
1976
1,820,000
1977
1,300,000

BẢNG CHẤM CÔNG
Bộ phận: Quản lý doanh nghiệp
tháng: X Năm:N
Mã NV
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030

Ho
Lê Văn
Nguyễn Văn
Trần hữu
Tô thi
Trần Văn
Nguyễn Văn
Lê Văn
Nguyễn thi
Nguyễn thi
Trần thi
Đỗ văn
Lê Văn
Trần như
Phạm thanh
Đinh văn
Nguyễn thanh
Hoàng văn
Trần ngọc
Vũ ngọc
Huỳnh văn
Đỗ tiến
phan minh
Nguyễn trung
Lâm xuân
Trần hải
Nguyễn Văn
Trần văn
Nguyễn mạnh
Nguyễn Văn
Trần thi kiều

Tên
Cang
Ba
Dũng
Thanh
Hai
Sáu
Hoa
Hương
Hồng
Lê
Dũng
Tâm
Lan
Hải
Tuấn
Nam
Đinh
Khanh
khương
Ba
Nam
Uyên
Sơn
Trường
Khánh
Hà
Bảo
Nam
Dương
Nhi

Đơn vi
BGĐ
BGĐ
BGĐ
P.KT
P.KT
P.KH
P.KH
P.KT
P.KD
P.KD
P.KD
P.KD
P.KD
P.Ktoán
P.Ktoán
P.Ktoán
P.Ktoán
P.Ktoán
P.NS
P.KD
P.NS
P.NS
P.KT
P.Ktoán
P.Ktoán
P.KT
P.KT
P.NS
P.KD
P.KD

Chức vu
GĐ
PGĐ
PGĐ
TP
PP
TP
PP
NV
NV
PP
PP
TP
NV
KTT
NV
NV
NV
NV
NV
T.Kho
BV
NV
NV
NV
TQ
NV
NV
BV
T.Kho
NV

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
...


    !"#$ %&'#( )*+ ,-"%
      
      
  !   " 
 #$%  &' ( 
  )* &' ( "
(  +, &') ( 
"  )- &') ( "
 $% )./ &' " 
 $% )0 &' (" 
 $%  &' " (
 12 ! &' ( "
  34 &' ( 
 .  &' ( 
 54$ )6* &'$-, ' ( "
 *2 7 &'$-, " "
( $ 4 &'$-,  " 
" )-82 % &'$-,  " (
 9: ' &'$-,  ( 
 !9: ;./ &+  " (
 )<2  &' &'- " 
 1$*= 4 &+  " (
 >4* ? &+  ( 
 $ +/ &' ( 
 34@3 .A &'$-,  " 
 6* ', &'$-, B " 
(  )8 &' " 
" 2 6- &' " 
 45 4 &+  " (
  ./ &' &'- "( 
 $%;*C * &' "" 
kế toán lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán lương - Người đăng: ngothikim58-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kế toán lương 9 10 720