Ktl-icon-tai-lieu

Kế toán tài chính 2

Được đăng lên bởi huongttt1
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 435 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC PHẦN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2
Câu 1:
Tại một doanh nghiệp thương mại và kinh doanh xuất nhập khẩu, trong tháng có các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Mua nợ lô sản phẩm A gồm 170 cái, đơn giá chưa thuế GTGT là 300.000đ/cái,
thuế GTGT 10%. Sau đó, DN gởi ra cảng để xuất khẩu với giá 39USD/cái/FOBHCM, thuế xuất khẩu 2%, thuế GTGT 0%. Hàng đã được kiểm nghiệm và bốc dở
lên tàu. Khách hàng chưa thanh toán. Chi phí kiểm nghiệm và bốc dở lên tàu DN
đã thanh toán bằng tiền mặt 630.000đ (đã bao gồm thuế GTGT 5%). Tỷ giá giao
dịch 20.200 VND/USD.
2. DN nhập khẩu lô hàng B gồm 1.100sp với giá 17USD/sp/CIF/HaiPhong, thuế
nhập khẩu 27%, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng.
Khi kiểm đếm và bốc dỡ xuống tàu, DN phát hiện thiếu 100sp chưa rõ nguyên
nhân. DN làm thủ tục nhập kho theo số thực nhận. Các khoản thuế DN đã thanh
toán bằng tiền mặt. Tỷ giá giao dịch 20.100 VND/USD.
3. Nhận được giấy báo Có của ngân hàng về việc đối tác nước ngoài thanh toán tiền
cho lô hàng xuất khẩu ở NV (1). Tỷ giá giao dịch 20.130 VND/USD.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Biết rằng số dư đầu kỳ của TK
1122 là 480.000 USD x 20.150 VND/USD.
Câu 2:
Tại một doanh nghiệp thương mại và kinh doanh xuất nhập khẩu, trong tháng có các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Mua 1.250kg hàng hóa X, đơn giá 120.000đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán
tiền cho người bán B. Khi kiểm nhận nhập kho, DN phát hiện thừa 50kg, chưa rõ
nguyên nhân. DN tạm nhập kho luôn hàng thừa trên. Chi phí vận chuyển thanh
toán bằng tiền mặt 1.000đ/kg theo số thực nhận.
2. DN mua 1.900kg hàng hóa X, đơn giá đã bao gồm thuế GTGT 10% là
137.500đ/kg, đã thanh toán bằng tiền gởi ngân hàng. Khi kiểm nhận nhập kho, DN
1/11

phát hiện thiếu 30kg, chưa rõ nguyên nhân. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng
tiền mặt 1.500đ/kg theo số thực tế nhập kho.
3. Xuất kho 1.000kg hàng hóa X gởi đại lý K , giá bán 320.000đ/kg, thuế GTGT
10%. Sau đó, đại lý chuyển khoản thanh toán (DN đã nhận giấy báo Có) cho
820kg hàng X được tiêu thụ sau khi trừ đi hoa hồng đại lý 2% trên giá bán chưa
thuế GTGT.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Biết rằng, DN tính giá hàng xuất
kho theo phương pháp LIFO (nhập sau xuất trước)

Câu 3:
Tại một doanh nghiệp thương mại và kinh doanh xuất nhập khẩu, trong tháng có các
nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. DN nhận được hóa đơn chính thức của lô hàng Y nhập kho kỳ trước với giá tạm
tính 150.000.000đ do Công ty A cung cấp, giá chính thức trên hóa đơn là
170.000.00...
1/11
HC PHN: K TOÁN TÀI CHÍNH 2
Câu 1:
Ti mt doanh nghiệp thương mại và kinh doanh xut nhp khu, trong tháng có các
nghip v kinh tế phát sinh sau:
1. Mua n lô sn phm A gm 170 cái, đơn giá chưa thuế GTGT là 300.000đ/cái,
thuế GTGT 10%. Sau đó, DN gi ra cảng để xut khu vi giá 39USD/cái/FOB-
HCM, thuế xut khu 2%, thuế GTGT 0%. Hàng đã được kim nghim và bc d
lên tàu. Khách hàng chưa thanh toán. Chi phí kiểm nghim và bc d lên tàu DN
đã thanh toán bằng tin mặt 630.000đ (đã bao gồm thuế GTGT 5%). T giá giao
dch 20.200 VND/USD.
2. DN nhp khu lô hàng B gm 1.100sp vi giá 17USD/sp/CIF/HaiPhong, thuế
nhp khu 27%, thuế GTGT 10%, thanh toán bng chuyn khon qua ngân hàng.
Khi kim đếm và bc d xung tàu, DN phát hin thiếu 100sp chưa nguyên
nhân. DN làm th tc nhp kho theo s thc nhn. Các khon thuế DN đã thanh
toán bng tin mt. T giá giao dch 20.100 VND/USD.
3. Nhận đưc giy báo ca ngân hàng v vic đối tác nước ngoài thanh toán tin
cho lô hàng xut khu NV (1). T giá giao dch 20.130 VND/USD.
Yêu cu: Định khon các nghip v kinh tế phát sinh. Biết rng s đu k ca TK
1122 là 480.000 USD x 20.150 VND/USD.
Câu 2:
Ti mt doanh nghip thương mi kinh doanh xut nhp khu, trong tháng các
nghip v kinh tế phát sinh sau:
1. Mua 1.250kg hàng hóa X, đơn giá 120.000đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán
tiền cho ngưi bán B. Khi kim nhn nhp kho, DN phát hin tha 50kg, chưa
nguyên nhân. DN tm nhp kho luôn hàng tha trên. Chi phí vn chuyn thanh
toán bng tin mt 1.000đ/kg theo số thc nhn.
2. DN mua 1.900kg hàng hóa X, đơn giá đã bao gồm thuế GTGT 10% là
137.500đ/kg, đã thanh toán bằng tin gi ngân hàng. Khi kim nhn nhp kho, DN
Kế toán tài chính 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kế toán tài chính 2 - Người đăng: huongttt1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Kế toán tài chính 2 9 10 429