Ktl-icon-tai-lieu

kế toán tài chính 2

Được đăng lên bởi vanthoaihn2
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Bài tập số 01
Tại công ty TNHH Hoàng Gia Phát, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường
xuyên, sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế GTGT, tính thuế theo phương pháp kháu trừ, có
các số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận
trong các tài liệu sau :
Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :
_ Tài khoản 152 :

127.800.000 đồng

. Tài khoản 1521 (5.250 kg)

105.000.000 đồng

. Tài khoản 1522 (2.280 kg)

22.800.000 đồng

_ Tài khoản 154 :
. Vật liệu chính :

2.050.000.000 đồng

. Vật liệu phụ :

1.700.000 đồng

Tài liệu 2 : Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ :
1. Xuất kho 5.100 kg nguyên vật liệu chính trực tiếp sản xuất sản phẩm
2. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 60.000.000 đồng, cho
bộ phận phục vụ sản xuất 4.000.000 đồng, và bộ phận quản lý phân xưởng 16.000.000
đồng.
3. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ
lệ quy định tính vào chi phí có liên quan là 22% kể cả phần trừ lương là 8.5%
4. Xuất kho 1.200 kg vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm và 40 kg dùng ở bộ phận
quản ý quản lý phân xưởng
5. Khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp sản xuất sản phẩm là 7.200.000 đồng, các phương
tiện quản lý tại phân xưởng là 2.200.000 đồng
6. Các chi phí khác phát sinh tại phân xưởng chưa thanh toán cho người bán bao gồm 10%
thuế GTGT là 13.200.000 đồng
7. Chi phí điện, nước phát sinh tại phân xưởng sản xuất thanh toán bằng tiền mặt theo hoá
đơn là 8.000.000 đồng, thuế GTGT 10%
8. Phân xưởng sản xuất được 5.000 sản phẩm nhập kho thành phẩm. Cuối kỳ còn 800 sản
phẩm dở dang, doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực

tiếp, vật liệu phụ bỏ dần vào quá trình sản xuất, mức độ hoàn thành là 60%, doanh nghiệp
xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối kỳ. Phế liệu thu hồi nhập kho là
2.105.000 đồng. Nguyên vật liệu chính để tại phân xưởng là 200 kg
Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Tính giá thành đơn vị sản phẩm và
lập phiếu tính giá thành sản phẩm.
Lời giải
Xuất kho vật liệu chính :
1) Nợ 621
Có 1521

102.000.000
102.000.000

Tiền lương phải trả :
2) Nợ 622
Nợ 627
Có 334

60.000.000
20.000.000
80.000.000

Các khoản trích theo lương phải trả :
3) Nợ 622

13.200.000

Nợ 627

4.400.000

Nợ 334

6.800.000

Có 338

24.400.000

Xuất kho vật liệu phụ :
4) Nợ 621
NỢ 627
Có

12.000.000
400.000
12.400.000

Trích khấu hao tài sản cố địn...
Bài tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm
Bài tập số 01
Tại công ty TNHH Hoàng Gia Phát, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường
xuyên, sản xuất kinh doanh hàng chịu thuế GTGT, tính thuế theo phương pháp kháu trừ, có
các số liệu liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ được kế toán ghi nhận
trong các tài liệu sau :
Tài liệu 1 : Số dư đầu kỳ của một số tài khoản :
_ Tài khoản 152 : 127.800.000 đồng
. Tài khoản 1521 (5.250 kg) 105.000.000 đồng
. Tài khoản 1522 (2.280 kg) 22.800.000 đồng
_ Tài khoản 154 :
. Vật liệu chính : 2.050.000.000 đồng
. Vật liệu phụ : 1.700.000 đồng
Tài liệu 2 : Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ :
1. Xuất kho 5.100 kg nguyên vật liệu chính trực tiếp sản xuất sản phẩm
2. Tiền lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 60.000.000 đồng, cho
bộ phận phục vụ sản xuất 4.000.000 đồng, và bộ phận quản lý phân xưởng 16.000.000
đồng.
3. Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn theo tỷ
lệ quy định tính vào chi phí có liên quan là 22% kể cả phần trừ lương là 8.5%
4. Xuất kho 1.200 kg vật liệu phụ dùng trực tiếp sản xuất sản phẩm và 40 kg dùng ở bộ phận
quản ý quản lý phân xưởng
5. Khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp sản xuất sản phẩm là 7.200.000 đồng, các phương
tiện quản lý tại phân xưởng là 2.200.000 đồng
6. Các chi phí khác phát sinh tại phân xưởng chưa thanh toán cho người bán bao gồm 10%
thuế GTGT là 13.200.000 đồng
7. Chi phí điện, nước phát sinh tại phân xưởng sản xuất thanh toán bằng tiền mặt theo hoá
đơn là 8.000.000 đồng, thuế GTGT 10%
8. Phân xưởng sản xuất được 5.000 sản phẩm nhập kho thành phẩm. Cuối kỳ còn 800 sản
phẩm dở dang, doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực
kế toán tài chính 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kế toán tài chính 2 - Người đăng: vanthoaihn2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
kế toán tài chính 2 9 10 445