Ktl-icon-tai-lieu

Kênh phân phối trong marketing

Được đăng lên bởi Đại Đậu Đỏ
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1656 lần   |   Lượt tải: 10 lần
LOGO

Chương 9

Kênh phân phối
Ths. Đinh Vân Oanh
Khoa Marketing
ĐH Kinh tế Quốc dân
Cell: 09456.02345
Email: dinhoanh.neu@gmail.com
FB: Dinh Oanh Marketing

Designed by Dinh Oanh

Khái niệm kênh phân phối

phối
n
â
h
p
h
Kên
h thế
n
à
h
n
ậ
v
nào?

Hoạt động phụ thuộc hoặc độc lập với nhau

Kênh
Kênh
phân
phân
phối
phối

Doanh
nghiệp&
Cá nhân

Đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến tiêu
dùng
Sản phẩm/dịch vụ ở trạng thái sẵn sàng để
KH mua và sử dụng một cách thuận tiện

Dòng chảy
chảy của
của hàng
hàng hóa
hóa từ
từ sản
sản xuất
xuất đến
đến tiêu
tiêu dùng
dùng
Dòng

Designed by Dinh Oanh

Các dòng vận động của kênh phân phối

gia vào
m
a
h
t
i
A
ân
k ê nh ph
phối?

Quyền sở hữu hàng hóa
Vận động vật chất

Sản
Sản
xuất
xuất

Thanh toán
Thông tin

Tiêu
Tiêu
dùng
dùng

Xúc tiến

Designed by Dinh Oanh

cụ
c
ệ
i
v
Công a các
ủ
thể c gian?
g
Trun

Trung gian thương mại

Đại lý và mô giới

Bán buôn

Bán lẻ

 Bán sản phẩm/dịch vụ

 Bán sản phẩm/dịch vụ

 Có quyền hợp pháp

cho người tiêu dùng
cuối cùng

thay mặt cho DN trong
giao dịch và tìm kiếm KH

cho trung gian khác

Designed by Dinh Oanh

Vai trò của Trung gian thương mại
Kết nối giữa SẢN XUẤT & TIÊU DÙNG
 Số lượng lớn
 Tập trung

Sản
xuất

 Số lượng ít
 Phân tán

Thời gian

Tiêu
dùng

Không gian

Designed by Dinh Oanh

TGTM làm gì?

Để kết nối giữa SX và TD
họ phải làm gì?

Designed by Dinh Oanh

Chức năng của Trung gian thương
mại
Nghiên cứu thị trường
Khuyếch trương sản phẩm
Đàm phán

Sản
xuất

Hoàn thiện hàng hóa

Dự trữ, bảo quản, vận chuyển hàng hóa

Tiêu
dùng

Tài trợ
Chia sẻ rủi ro
Thanh toán

Designed by Dinh Oanh

Cấu trúc kênh phân phối
Cấu trúc kênh bao gồm một nhóm các thành viên được phân chia
Cấu trúc kênh bao gồm một nhóm các thành viên được phân chia
công
côngviệc
việccụ
cụthể
thể

Chiều
Chiềudài
dàikênh
kênh

Các
Cácloại
loạitrung
trung
gian
giantrong
trongkênh
kênh

 Số cấp độ trung gian

Chiều
Chiềurộng
rộngkênh
kênh
 Số trung gian tại mỗi
cấp độ trung gian kênh

có trong kênh
• Kênh trực tiếp (0)

• Đại lý bán buôn

• Phân phối ồ ạt

• Kênh ngắn

• Bán buôn

• Phân phối đặc quyền

• Kênh trung

• Bán lẻ

• Phân phối chọn lọc

• Kênh dài
Designed by Dinh Oanh

Chiều dài kênh
Kênh trực tiếp

Kênh rút gọn

Nhà
Nhà
sản
xuất

Kênh trung

Đại lý
lý bán
bán
Đại
buôn
buôn

Bán lẻ
lẻ
Bán

Bán buôn
buôn
Bán

Bán lẻ
lẻ
Bán

Bán buôn
buôn
Bán

Bán lẻ
lẻ
Bán

Người
Người
tiêu
dùng
dùng

Kênh dài
Designed by Dinh Oanh

Kênh trực tiếp (kênh 0)
 Đặc điểm

 Điều kiện áp dụng

 Tiếp xúc...
Designed by Dinh Oanh
LOGO
Chương 9
Kênh phân phối
Ths. Đinh Vân Oanh
Khoa Marketing
ĐH Kinh tế Quốc dân
Cell: 09456.02345
Email: dinhoanh.neu@gmail.com
FB: Dinh Oanh Marketing
Kênh phân phối trong marketing - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kênh phân phối trong marketing - Người đăng: Đại Đậu Đỏ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Kênh phân phối trong marketing 9 10 119