Ktl-icon-tai-lieu

Kết cấu gạch đá gỗ

Được đăng lên bởi leemindjan
Số trang: 83 trang   |   Lượt xem: 3507 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Chương 2 : Khối Xây Gạch Đá

CHƯƠNG 3

TÍNH TOÁN KHỐI XÂY
KHÔNG CÓ CỐT THÉP

ß1. NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN
1. Phương pháp tính theo trạng thái giới hạn
a. Trạng thái giới hạn 1 (theo khả năng chịu lực)
- Trạng thái này ứng với lúc kết cấu không thể chịu lực được thêm nữa vì
bắt đầu bị phá hoại hay bị mất ổn định :
T ≤ Tgh

T : nội lực trong kết cấu do tải trọng tính toán gây ra
Tgh : khả năng chịu lực bé nhất của kết cấu
- Tính toán theo trạng thái giới hạn về khả năng chịu lực là cần thiết cho
mọi kết cấu
b. Trạng thái giới hạn 2 (theo điều kiện sử dụng bình thường)
- Để đảm bảo kết cấu sử dụng bình thường cần hạn chế độ biến dạng, độ
mở rộng khe nứt, độ dao động của kết cấu.
- Kiểm tra biến dạng : f ≤ f gh
f : biến dạng của kết cấu do tải trọng tiêu chuẩn gây ra
fgh : trị số biến dạng giới hạn cho phép của kết cấu
- Kiểm ra độ võng và khe nứt : Δ ≤ Δ gh
Δ : biến dạng lớn nhất ở mép chịu kéo của cấu kiện do tải trọng
tiêu chuẩn gây ra
Δ gh : biến dạng cho phép trước khi hình thành vết nứt đối với kết
cấu không cho phép nứt, với kết cấu cho phép nứt thì đó là độ
mở rộng cho phép của khe nứt
2. Tải trọng tác động
- Tải trọng thường xuyên (tĩnh tải)
- Tải trọng tạm thời (hoạt tải)
- Tải trọng đặc biệt
Æ Lấy theo TCVN 2737-1995
3. Cường độ tiêu chuẩn và cường độ tính toán của khối xây
- Cường độ tiêu chuẩn của khối xây :
n

R =
c

∑ Ri
i =1

n

- Cường độ tính toán của khối xây :
R=

Rc
k

Kết Cấu Gạch Đá Và Gạch Đá Cốt Thép

13

Chương 2 : Khối Xây Gạch Đá

k : hệ số an toàn xét đến các yếu tố làm giảm cường độ khối xây
k=2
Æ khối xây chịu nén
k = 2,25 Æ khối xây chịu kéo
Để xét ảnh hưởng của phương pháp chế tạo vật liệu, điều kiện thi công
và tình trạng làm việc của kết cấu Æ đưa vào hệ số điều kiện làm việc,
m được quy định trong tiêu chuẩn.
+ Khi kiểm tra cường độ của các trụ và mảng tường giữa hai ô cửa có
diện tích tiết diện ngang ≤ 0,3m2 Æ lấy m = 0,8
+ Khi tính cấu kiện có tiết diện tròn không có lưới thép xây bằng gạch
thường (không cong) Æ lấy m = 0,6
+ Khi kiểm tra cường độ khối xây chịu nén của những công trình chưa
xây xong Æ lấy m = 1,25
+ Khi tính các khối xây chịu nén mà tải trọng đặt vào khi khối xây đã
khô cứng một thời gian dài Æ lấy m = 1,1
+ Khi tính toán khối xây có cốt thép :
Rac
Ra =
.ma
ka

cao

ka = 1,1 ÷ 1,25 đối với thép cán nóng
ka = 1,5 ÷ 1,75 đối với thép sợi kéo nguội và thép sợi cường độ
ma = 0,5 ÷ 0,9 : hệ số điều kiện làm việc

ß2. TÍNH TOÁN KHỐI XÂY CHỊU NÉN ĐÚNG TÂM
1. Công thức cơ bản
- Cấu kiện chịu nén đúng tâm là cấu kiện c...
Chương 2 : Khi Xây Gch Đá
CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN KHI XÂY
KHÔNG CÓ CT THÉP
ß1. NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN
1. Phương pháp tính theo trng thái gii hn
a. Trng thái gii hn 1 (theo kh năng chu lc)
- Trng thái này ng vi lúc kết cu không th chu lc được thêm na vì
bt đầu b phá hoi hay b mt n định :
gh
TT
T : ni lc trong kết cu do ti trng tính toán gây ra
T
gh
: kh năng chu lc bé nht ca kết cu
- Tính toán theo trng thái gii hn v kh năng chu lc là cn thiết cho
mi kết cu
b. Trng thái gii hn 2 (theo điu kin s dng bình thường)
- Để đảm bo kết cu s dng bình thường cn hn chế độ biến dng, độ
m rng khe nt, độ dao động ca kết cu.
- Kim tra biến dng :
gh
ff
f : biến dng ca kết cu do ti trng tiêu chun gây ra
f
gh
: tr s biến dng gii hn cho phép ca kết cu
- Kim ra độ võng và khe nt :
gh
Δ
Δ
Δ : biến dng ln nht mép chu kéo ca cu kin do ti trng
tiêu chun gây ra
gh
Δ
: biến dng cho phép trước khi hình thành vết nt đối vi kết
cu không cho phép nt, vi kết cu cho phép nt thì đó là độ
m rng cho phép ca khe nt
2. Ti trng tác động
- Ti trng thường xuyên (tĩnh ti)
- Ti trng tm thi (hot ti)
- Ti trng đặc bit
Æ
Ly theo TCVN 2737-1995
3. Cường độ tiêu chun và cường độ tính toán ca khi xây
- Cường độ tiêu chun ca khi xây :
n
R
R
n
i
i
c
=
=
1
- Cường độ tính toán ca khi xây :
k
R
R
c
=
Kết Cu Gch Đá Và Gch Đá Ct Thép
13
Kết cấu gạch đá gỗ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết cấu gạch đá gỗ - Người đăng: leemindjan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
83 Vietnamese
Kết cấu gạch đá gỗ 9 10 694