Ktl-icon-tai-lieu

kết cấu nhà nhiều tâng

Được đăng lên bởi quanglanvnn
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 1345 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Keát caáu nhaø nhieàu taàng

CHÖÔNG 1

GIÔÙI THIEÄU CHUNG
I.

Khaùi nieäm veà nhaø nhieàu taàng 1

Nhaø nhieàu taàng, ñöôïc phaân loaïi theo nhieàu tieâu chí khaùc nhau, tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän
kinh teá xaõ hoäi cuûa töøng nöôùc.
Theo Uûy ban Quoác teà veà nhaø nhieàu taàng: Nhaø nhieàu taàng laø nhaø maø chieàu cao
cuûa noù aûnh höôûng ñeán yù ñoà vaø caùch thöùc thieát keá. Hay noùi caùch khaùc, moät coâng
trình xaây döïng ñöôïc xem laø nhieàu taàng taïi moät vuøng vaøo moät thôøi ñieåm naøo ñoù, neáu
chieàu cao cuûa noù quyeát ñònh caùc ñieàu kieän thieát keá, thi coâng hoaëc söû duïng khaùc vôùi
nhaø thoâng thöôøng;
Theo Taranath: Nhaø nhieàu taàng laø nhaø maø khi tính toaùn baét ñaàu chuyeån töø phaân
tích cô hoïc sang phaân tích ñoäng löïc hoïc.
Phaân tích cô hoïc bao goàm: phaân phoái löïc hôïp lyù;
Phaân tích ñoäng hoïc: phaân tích chuyeån vò, dao ñoäng, oån ñònh.
Trong cuoäc hoäi thaûo quoác teá veà Nhaø nhieàu taàng, ngöôøi ta ñaõ phaân loaïi nhö sau:
-

Nhaø nhieàu taàng, laø nhaø coù soá taàng:

n = 10

12 taàng;

-

Nhaø cao taàng:

n = 25

30 taàng;

-

Nhaø choïc trôøi:

n > 30 taàng.

Hình 1. 1 Phaân loaïi nhaø nhieàu taàng

1

Ñoä cao nhaø ñöôïc tính töø maët ñaát ngoaøi nhaø ñeán dieàm maùi coâng trình, khoâng keå ñoä cao caùc boä phaän nhoâ leân
khoûi maùi: beå nöôùc, buoàng thang maùy.
Giaûng vieân: Th.S Leâ Ñöùc Hieån
Trang 1/43

Keát caáu nhaø nhieàu taàng
Tuy nhieân, caùc ñònh nghóa treân cuõng chæ laø qui öôùc, thay ñoåi theo ñieàu kieän kinh teá xaõ
hoäi cuûa töøng quoác gia. Ví duï:
Lieân xoâ cuõ: Nhaø ôû 10 taàng trôû leân, caùc nhaø khaùc 7 taàng;
Hoa kyø: Nhaø treân 7 taàng hoaëc cao hôn 22m;
Coäng hoøa Phaùp: Nhaø ôû cao treân 50m, loaïi nhaø khaùc treân 28m;
Vöông quoác Anh: Nhaø coù chieàu cao töø 24.3 trôû leân;
Nhaät Baûn: Nhaø 11 taàng vaø cao töø 31m trôû leân,…
II.

Moät soá coâng trình nhieàu taàng tieâu bieåu:

2.1 Treân theá giôùi:

Hình 1. 2 Petronas Twin Tower

Giaûng vieân: Th.S Leâ Ñöùc Hieån

Trang 2/43

Keát caáu nhaø nhieàu taàng
2.2 ÔÛ Vieät Nam

Hình 1. 3 Saigon Trade Center –33taàng

Giaûng vieân: Th.S Leâ Ñöùc Hieån

Trang 3/43

Keát caáu nhaø nhieàu taàng
CHÖÔNG 2

TAÛI TROÏNG TAÙC ÑOÄNG LEÂN
NHAØ NHIEÀU TAÀNG

Taûi troïng taùc duïng leân nhaø nhieàu taàng coù nguoàn goác ñòa vaät lyù (troïng löïc, khí haäu vaø ñòa
chaán) hoaëc nhaân taïo (taûi troïng söû duïng)
I.

Taûi troïng thaúng ñöùng

Taûi troïng thaúng ñöùng taùc duïng leân coâng trình nhaø thöôøng goàm hai loaïi: tónh taûi (troïng
löôïng...
Keát caáu nhaø nhieàu taàng
CHÖÔNG 1
GIÔÙI THIEÄU CHUNG
I. Khaùi nieäm veà nhaø nhieàu taàng
1
Nhaø nhieàu taàng, ñöôïc phaân loaïi theo nhieàu tieâu chí khaùc nhau, tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän
kinh teá xaõ hoäi cuûa töøng nöôùc.
Theo Uûy ban Quoác teà veà nhaø nhieàu taàng: Nhaø nhieàu taàng laø nhaø maø chieàu cao
cuûa noù aûnh höôûng ñeán yù ñoà vaø caùch thöùc thieát keá. Hay noùi caùch khaùc, moät coâng
trình xaây döïng ñöôïc xem laø nhieàu taàng taïi moät vuøng vaøo moät thôøi ñieåm naøo ñoù, neáu
chieàu cao cuûa noù quyeát ñònh caùc ñieàu kieän thieát keá, thi coâng hoaëc söû duïng khaùc vôùi
nhaø thoâng thöôøng;
Theo Taranath: Nhaø nhieàu taàng laø nhaø maø khi tính toaùn baét ñaàu chuyeån töø phaân
tích cô hoïc sang phaân tích ñoäng löïc hoïc.
Phaân tích cô hoïc bao goàm: phaân phoái löïc hôïp lyù;
Phaân tích ñoäng hoïc: phaân tích chuyeån vò, dao ñoäng, oån ñònh.
Trong cuoäc hoäi thaûo quoác teá veà Nhaø nhieàu taàng, ngöôøi ta ñaõ phaân loaïi nhö sau:
- Nhaø nhieàu taàng, laø nhaø coù soá taàng: n = 10Æ 12 taàng;
- Nhaø cao taàng: n = 25 Æ 30 taàng;
- Nhaø choïc trôøi: n > 30 taàng.
Hình 1. 1
P
haân loaïi nhaø nhieàu taàng
1
Ñoä cao nhaø ñöôïc tính töø maët ñaát ngoaøi nhaø ñeán dieàm maùi coâng trình, khoâng keå ñoä cao caùc boä phaän nhoâ leân
khoûi maùi: beå nöôùc, buoàng thang maùy.
Giaûng vieân: Th.S Leâ Ñöùc Hieån Trang 1/43
kết cấu nhà nhiều tâng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kết cấu nhà nhiều tâng - Người đăng: quanglanvnn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
kết cấu nhà nhiều tâng 9 10 746