Ktl-icon-tai-lieu

Kết hợp các phương pháp giáo dục

Được đăng lên bởi danhtungk62tlh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 899 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHẨN MỞ ĐẦU

I.

Lý do chọn đề tài

Dạy học là một bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể, là một trong những con đường quan
trọng để thực hiện mục đích giáo dục. Và để đảm bảo chất lượng giáo dục, chúng ta phải quan tâm
đến nhiều yếu tố, điều kiện trong suốt quá trình giáo dục. Một trong những yếu tố tác động đến thành
quả của giáo dục hay dạy học đó chính là phương pháp giảng dạy. Theo như Muraviev đã bày tỏ “
Một người giáo viên làm việc với óc sáng tạo bao giờ cũng tiến tới chỗ phối hợp các phương pháp
đào tạo một cách tối ưu”.
Cũng đã có rất nhiều tài liệu trình bày và các chuyên gia nghiên cứu về các phương pháp dạy
học và cách phối hợp các phương pháp dạy học. Tuy nhiên, thực tiễn lại cho thấy vẫn còn nhiều giáo
viên sữ dụng chủ yếu phương pháp thuyết trình cũ “ thầy đọc- trò chép”. Vì vậy, trong giới hạn bài
viết này, tôi sẽ trình bày một số phương pháp dạy học hiện đại, hiệu quả, tích cực.
II.

Mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

2.1 Mục đích nghiên cứu
Mục đích của bài viết này là tìm ra một số phương pháp dạy học hiệu quả, tích cực. Cụ thể là
nghiên cứu quá trình dạy học là gì, đặc điểm của quá trình dạy học ra sao và cách phối hợp các
phương pháp như thế nào.
II.2Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của bài viết là phương pháp dạy học.
II.3Phạm vi nghiên cứu
Phương pháp dạy học và cách phối hợp giữa các phương pháp làm sao cho hiệu quả là một
đề tài khoa hoc rất rộng. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một bài tiểu luận, tôi chỉ nghiên cứu một số
phương pháp dạy học theo tôi là hiệu quả, tích cực và cách phối hợp giữa các phương pháp dạy học.

1

PHẦN NỘI DUNG
I.

Tổng quan về phương pháp dạy học

1.1 Khái niệm
Dạy hoc là quá trình tác động qua lại giữa người dạy và người học nhằm giúp cho người học
lĩnh hội những tri thức khoa học, kĩ năng hoạt động nhận thức và thực tiễn, phát triễn các năng lực
hoạt động sáng tạo, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan và các phẩm chất nhân cách của người
học theo mục đích giáo dục.
Quá trình dạy học là một quá trình dưới sự lãnh đạo, tổ chức, điều khiển của người giáo viên,
người học tự giác, tích cực, chủ động tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức, học tập của mình
nhằm thực hiện những nhiệm vụ dạy học.
Phương pháp được hiểu theo nghĩa chung nhất là cách thức đạt tới mục tiêu, là hoạt động
được sắp xếp theo một trình tự nhất định.
Phương pháp dạy học là cách thức hoạt động phối hợp thống nhất của giáo viên và học sinh
trong quá trình dạy học được tiến hành dưới vai trò c...
1
PHẨN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài
Dạy học là một bộ phận của quá trình sư phạm tổng thể, là một trong những con đường quan
trọng để thực hiện mục đích giáo dục. Và để đảm bảo chất lượng giáo dục, chúng ta phải quan tâm
đến nhiều yếu tố, điều kiện trong suốt quá trình giáo dục. Một trong những yếu tố tác động đến thành
quả của giáo dục hay dạy học đó chính là phương pháp giảng dạy. Theo như Muraviev đã bày tỏ “
Một người giáo viên làm việc với óc sáng tạo bao giờ cũng tiến tới chỗ phối hợp các phương pháp
đào tạo một cách tối ưu”.
Cũng đã có rất nhiều tài liệu trình bày và các chuyên gia nghiên cứu về các phương pháp dạy
học và cách phối hợp các phương pháp dạy học. Tuy nhiên, thực tiễn lại cho thấy vẫn còn nhiều giáo
viên sữ dụng chủ yếu phương pháp thuyết trình cũ “ thầy đọc- trò chép”. Vì vậy, trong giới hạn bài
viết này, tôi sẽ trình bày một số phương pháp dạy học hiện đại, hiệu quả, tích cực.
II. Mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
2.1 Mục đích nghiên cứu
Mục đích của bài viết này là tìm ra một số phương pháp dạy học hiệu quả, tích cực. Cụ thể là
nghiên cứu quá trình dạy học là gì, đặc điểm của quá trình dạy học ra sao và cách phối hợp các
phương pháp như thế nào.
II.2Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của bài viết là phương pháp dạy học.
II.3Phạm vi nghiên cứu
Phương pháp dạy học và cách phối hợp giữa các phương pháp làm sao cho hiệu quả là một
đề tài khoa hoc rất rộng. Tuy nhiên, trong khuôn khổ của một bài tiểu luận, tôi chỉ nghiên cứu một số
phương pháp dạy học theo tôi là hiệu quả, tích cực và cách phối hợp giữa các phương pháp dạy học.
Kết hợp các phương pháp giáo dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kết hợp các phương pháp giáo dục - Người đăng: danhtungk62tlh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Kết hợp các phương pháp giáo dục 9 10 293