Ktl-icon-tai-lieu

kết hợp công thức nghiệm

Được đăng lên bởi nhungleo15
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
II. KẾT HỢP CÔNG THỨC NGHIỆM:
Kết hợp công thức nghiệm trong các PTLG
chẳng những giúp cho ta có thể loại được nghiệm
ngoại lai mà còn có thể có được một công thức
nghiệm đơn giản hơn, từ đó việc giải quyết bài
toán trở nên đơn giản hơn (giống như bài toán mà
ta vừa xét ở trên). Đôi lúc việc kết hợp công thức
nghiệm cũng tương tự như việc giải một hệ
phương trình lượng giác cơ bản bằng phương pháp
thế. Ở đây ta không đề cặp đến phương pháp này
mà ta chỉ nói đến hai phương pháp chủ yếu sau:
A. ĐƯỜNG TRÒN LƯỢNG GIÁC:
1.Các khái niệm cơ bản:
a) Đường tròn lượng giác: là đường tròn có bán
kính đơn vị R = 1 và trên đó ta đã chọn một chiều
dương  +  (thông thường chiều dương là chiều
ngược chiều kim đồng hồ)
b) Cung lượng giác: »AB (với A, B là 2 điểm trên
đường tròn lượng giác) là cung vạch bởi điểm M di
chuyển trên đường tròn lượng giác theo một chiều
nhất định từ A đến B.
c) Góc lượng giác: khác với góc bình thường góc
lượng giác có một chiều nhất định
2. Phương pháp biểu diễn góc và cung
lượng giác:
a) Biểu diễn các điểm ngọn của cung lượng giác
biết số đo có dạng α + k :
Ta đưa số đo về dạng α  k

2
.
m

Bài toán có m ngọn cung phân biệt tương ứng với
k từ 0 đến  m 1 .

Ví dụ 1: Trên đường tròn lượng giác, ta lấy
điểm A làm gốc.
Định những điểm M biết sđ
»AB    k 
4
2

Giải.
Ta có sđ »AB 


 
2
k  k
.Suy ra có 4
4
2 4
4

điểm ngọn cung phân biệt ứng với:



4

 +  k  1: ¼AM 

3
4

 +  k  2 : ¼AM 

5
4

 +  k  3 : ¼AM 

7
4

 +  k  0 : ¼AM

Đề ý ta thấy rằng trên đường tròng lượng giác các
điểm ngọn cung là đỉnh của hình vuông
M 0 M 1M 2 M 3 .

Nhận xét: Trên đường tròn lượng giác các điểm
ngọn cung là đỉnh của một đa giác đều m cạnh.
b) Biểu diễn góc (cung) dưới dạng công thức tổng
quát:
Ta biểu diễn từng góc (cung) trên đường tròn
lượng giác. Từ đó suy ra công thức tổng quát.
Ví dụ 2: Biểu diễn góc lượng giác có số đo sau
dưới dạng một công thức tổng quát:
 x  k



 x   3  k

Giải.
Ta biểu diễn các điểm ngọn cung của x  k  k

2
2

k  0: x  0
k  1: x  


3

Ta biểu diển các điểm ngọn cung của x    k
k  0: x  


3

k  1: x  

4
3

Trên đường tròn lượng giác, ta nhận thấy có 6
điểm ngọn cung phân biệt,...


 
!" #
$%$&'(%)*+,!
-.$%$/0 ,!!
('12-.345(6
7 $8 (%#
 $9 $,%,: $
4;<+6=> $!+
!? $@+*A*B
A. ĐƯNG TRN LƯNG GIC:

35 C" B! C",
6D$(E
FGH
(!.IJ#=*
K $
L
/ C=*K $!=*
 =*6MM3
,3N* B
»
AB
/(OP&Q!R.
 C" 3!*(,-SK
*+. C" T#=*
UE'PQ4
3 B6(O,9 C
 #=*UE
 !!"#$% &'(# 
)*  
3Q*KVJ@* 
,A0K
WL6
B
 A0(=K
R
W k
m
4
Q!J*<, $(O
6'X
H
4
kết hợp công thức nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kết hợp công thức nghiệm - Người đăng: nhungleo15
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
kết hợp công thức nghiệm 9 10 984