Ktl-icon-tai-lieu

kết nối truyền thông

Được đăng lên bởi tongtienbk
Số trang: 42 trang   |   Lượt xem: 1970 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 9:
TRUYỀN THÔNG VỚI AVR
9.1.Truyền thông nối tiếp không đồng bộ
Thuật ngữ USART trong tiếng anh là viết tắt của cụm từ: Universal Synchronous &
Asynchronous serial Reveiver and Transmitter, nghĩa là bộ truyền nhận nối tiếp đồng bộ và
không đồng bộ. Cần chú ý rằng khái niệm USART (hay UART nếu chỉ nói đến bộ truyền nhận
không đồng bộ) thường để chỉ thiết bị phần cứng (device, hardware), không phải chỉ một chuẩn
giao tiếp. USART hay UART cần phải kết hợp với một thiết bị chuyển đổi mức điện áp để tạo ra
một chuẩn giao tiếp nào đó. Ví dụ, chuẩn RS232 (hay COM) trên các máy tính cá nhân là sự kết
hợp của chip UART và chip chuyển đổi mức điện áp. Tín hiệu từ chip UART thường theo mức
TTL (Transistor -Transistor Logic- mức logic high là 5, mức low là 0V). Trong khi đó, tín hiệu
theo chuẩn RS232 trên máy tính cá nhân thường là -12V cho mức logic high và +12 cho mức
low (tham khảo hình 9.1).

Hình 9.1: Tín hiệu theo chuẩn RS232 và UART
Giả sử bạn đang xây dựng một ứng dụng phức tạp cần sử dụng nhiều vi điều khiển (hoặc vi điều
khiển và máy tính) kết nối với nhau. Trong quá trình làm việc các vi điều khiển cần trao đổi dữ
liệu cho nhau, ví dụ tình huống Master truyền lệnh cho Slaver hoặc Slaver gởi tín hiệu thu thập
được về Master xử lí…Giả sử dữ liệu cần trao đổi là các mã có chiều dài 8 bits, bạn có thể sẽ
nghĩ đến cách kết nối đơn giản nhất là kết nối 1 PORT (8 bit) của mỗi vi điều khiển với nhau,

mỗi line trên PORT sẽ chịu trách nhiệm truyền/nhận 1 bit dữ liệu. Đây gọi là cách giao tiếp song
song, cách này là cách đơn giản nhất vì dữ liệu được xuất và nhận trực tiếp không thông qua bất
kỳ một giải thuật biến đổi nào và vì thế tốc độ truyền cũng rất nhanh. Tuy nhiên, như bạn thấy,
nhược điểm của cách truyền này là số đường truyền quá nhiều, bạn hãy tưởng tượng nếu dữ liệu
của bạn có giá trị càng lớn thì số đường truyền cũng sẽ nhiều thêm. Hệ thống truyền thông song
song thường rất cồng kềnh và vì thế kém hiệu quả. Truyền thông nối tiếp sẽ giải quyết vần đề
này, trong tuyền thông nối tiếp dữ liệu được truyền từng bit trên 1 (hoặc một ít) đường truyền. Vì
lý do này, cho dù dữ liệu của bạn có lớn đến đâu bạn cũng chỉ dùng rất ít đường truyền. Hình 9.2
mô tả sự so sánh giữa 2 cách truyền song song và nối tiếp trong việc truyền con số 187 thập phân
(tức 10111011 nhị phân).

Hình 9.2: Truyền 8 bit theo phương pháp song song và nối tiếp.
Một hạn chế rất dễ nhận thấy khi truyền nối tiếp so với song song là tốc độ truyền và độ
chính xác của dữ liệu khi truyền và...
Chương 9:
TRUYN THÔNG VI AVR
9.1.Truyn thông ni tiếp không đồng b
Thut ng USART trong tiếng anh là viết tt ca cm t: Universal Synchronous &
Asynchronous serial Reveiver and Transmitter, nghĩa là b truyn nhn ni tiếp đồng b
không đồng b. Cn chú ý rng khái nim USART (hay UART nếu ch nói đến b truyn nhn
không đồng b) thường để ch thiết b phn cng (device, hardware), không phi ch mt chun
giao tiếp. USART hay UART cn phi kết hp vi mt thiết b chuyn đổi mc đin áp để to ra
mt chun giao tiếp nào đó. Ví d, chun RS232 (hay COM) trên các máy tính cá nhân là s kết
hp ca chip UART và chip chuyn đổi mc đin áp. Tín hiu t chip UART thường theo mc
TTL (Transistor -Transistor Logic- mc logic high là 5, mc low là 0V). Trong khi đó, tín hiu
theo chun RS232 trên máy tính cá nhân thường là -12V cho mc logic high và +12 cho mc
low (tham kho hình 9.1).
Hình 9.1: Tín hiu theo chun RS232 và UART
Gi s bn đang xây dng mt ng dng phc tp cn s dng nhiu vi điu khin (hoc vi điu
khin và máy tính) kết ni vi nhau. Trong quá trình làm vic các vi điu khin cn trao đổi d
liu cho nhau, ví d tình hung Master truyn lnh cho Slaver hoc Slaver gi tín hiu thu thp
được v Master x lí…Gi s d liu cn trao đổi là các mã có chiu dài 8 bits, bn có th s
nghĩ đến cách kết ni đơn gin nht là kết ni 1 PORT (8 bit) ca mi vi điu khin vi nhau,
kết nối truyền thông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kết nối truyền thông - Người đăng: tongtienbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
42 Vietnamese
kết nối truyền thông 9 10 841