Ktl-icon-tai-lieu

Key học trắc nghiệm môn chủ nghĩa MácLê Nin

Được đăng lên bởi Dương Menly
Số trang: 115 trang   |   Lượt xem: 2654 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Key học trắc nghiệm môn chủ nghĩa Mác-Lê Nin
FPT University
Source: Exported from FU-EOS
Subject: MLN
Generated Time: 2/27/2013 4:18:17 PM
MULTIPLE CHOICES QUESTIONS:
QN=1
Thc tiễn là
a.
Hot động vt chất có mc đích mang tính lch s-xã hi ca con người
b.
Hot động tinh thn nhm to ra các giá trị thm m
c.
Mt s hoạt động vt cht và mt s hoạt động tinh thn
ANSWER:
A
MARK:
2
UNIT:
Chapter 1
MIX CHOICES:
Yes
QN=2
Các mối liên h mang tính khách quan, bn cht, tất nhiên và đưc lặp đi lp li
được khái quát bng phạm t gì
a.
Thuộc tính
b.
Yếu t
c.
Quy lut
ANSWER:
C
MARK:
2
UNIT:
Chapter 1
MIX CHOICES:
Yes
QN=3
Xét đến cùng, nhân tố quan trng nht quyết định s thng li ca mt trt t xã
hi mi là
a.
Năng suất lao động
b.
Luật pháp
c.
Chính tr
ANSWER:
A
MARK:
2
UNIT:
Chapter 1
MIX CHOICES:
Yes
Key học trắc nghiệm môn chủ nghĩa MácLê Nin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Key học trắc nghiệm môn chủ nghĩa MácLê Nin - Người đăng: Dương Menly
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
115 Vietnamese
Key học trắc nghiệm môn chủ nghĩa MácLê Nin 9 10 196