Ktl-icon-tai-lieu

KH bồi dưỡng theo Chuẩn

Được đăng lên bởi Quốc phạm
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 741 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Kế hoạch tự bồi dưỡng theo Chuẩn của trường Mẫu giáo Sen Hồng năm học 2014-2015

PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH A CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGIHÃ VIỆT NAM
TRƯỜNG MG SEN HỒNG
Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Số: /KH-MGSH

Thạnh Xuân, ngày 13 tháng 5 năm 2014

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ THEO CHUẨN CỦA TRƯỜNG
MẪU GIÁO SEN HỒNG NĂM HỌC 2014-2015
Căn cứ Công văn số 3619/BGD&ĐT-NGCQLGD ngày 02 tháng 6 năm
2011của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá Hiệu trưởng trường mầm non kèm
theo Thông tư số 17/2011/TT-BGD&ĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ
GD&ĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non;
Căn cứ Công văn số 630/BGD&ĐT ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ
GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non,
phổ thông và phó giám đốc TTGDTX;
Căn cứ Thông tư số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 3 năm 2012
của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non kèm theo
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01năm 2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
Căn cứ Kế hoạch 05/KH-PGD&ĐT ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Phòng
Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành A về việc triển khai hướng dẫn công tác tổ
chức thực hiện đánh giá, xếp loại theo Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Chuẩn
nghề nghiệp của giáo viên các cấp học mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở;
Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-PGD&ĐT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Phòng
GD&ĐT Châu Thành A về việc thực hiện đánh giá xếp loại CBQL, GV theo Chuẩn
nghề nghiệp;
Căn cứ kết quả đánh giá xếp loại theo Chuẩn của trường Mẫu giáo Sen Hồng
năm học: 2013-2014 và điều kiện thực tế của trường Mẫu giáo Sen Hồng,
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện đánh giá theo Chuẩn của trường là cơ sở để xây
dựng đổi mới, mục tiêu nội dung đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường.
- Giúp CBQL, GV tiến hành tự đánh giá, xếp loại đúng quy trình, đạt kết quả
đảm bảo tính chính xác, khách quan, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn
luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp
vụ.
- Nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng trong công tác đánh giá,
xếp loại theo Chuẩn.
1

Kế hoạch tự bồi dưỡng theo Chuẩn của trường Mẫu giáo Sen Hồng năm học 2014-2015

- Làm cơ sở để đánh giá, xếp loại theo Chuẩn hàng năm theo quy chế đánh giá
xếp loại theo Chuẩn mầm non kèm theo các văn bản quy định hiện hành.
- Làm cơ sở để đề xuất chế độ, chính sách đối với CBQL, GV mầm non được
đánh giá tốt về năng lực nghề nghiệp, chuyên...
Kế hoạch tự bồi dưỡng theo Chuẩn của trường Mẫu giáo Sen Hồng năm học 2014-2015
PHÒNG GD&ĐT CHÂU THÀNH A CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGIHÃ VIỆT NAM
TRƯỜNG MG SEN HỒNG Độc lập – Tự do – hạnh phúc
Số: /KH-MGSH Thạnh Xuân, ngày 13 tháng 5 năm 2014
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ THEO CHUẨN CỦA TRƯỜNG
MẪU GIÁO SEN HỒNG NĂM HỌC 2014-2015
Căn cứ Công văn số 3619/BGD&ĐT-NGCQLGD ngày 02 tháng 6 năm
2011của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá Hiệu trưởng trường mầm non kèm
theo Thông số 17/2011/TT-BGD&ĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ
GD&ĐT về việc ban hành Quy định Chuẩn Hiệu trưởng trường Mầm non;
Căn cứ Công văn số 630/BGD&ĐT ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ
GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non,
phổ thông và phó giám đốc TTGDTX;
Căn cứ Thông số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 3 năm 2012
của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non kèm theo
Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01năm 2008 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;
Căn cứ Kế hoạch 05/KH-PGD&ĐT ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Phòng
Giáo dục Đào tạo huyện Châu Thành A về việc triển khai hướng dẫn công tác tổ
chức thực hiện đánh giá, xếp loại theo Chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng Chuẩn
nghề nghiệp của giáo viên các cấp học mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở;
Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-PGD&ĐT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Phòng
GD&ĐT Châu Thành A về việc thực hiện đánh giá xếp loại CBQL, GV theo Chuẩn
nghề nghiệp;
Căn cứ kết quả đánh giá xếp loại theo Chuẩn của trường Mẫu giáo Sen Hồng
năm học: 2013-2014 và điều kiện thực tế của trường Mẫu giáo Sen Hồng,
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Hướng dẫn tổ chức thực hiện đánh giá theo Chuẩn của trường sđể xây
dựng đổi mới, mục tiêu nội dung đào tạo, bồi dưỡng trong nhà trường.
- Giúp CBQL, GV tiến hành tự đánh giá, xếp loại đúng quy trình, đạt kết quả
đảm bảo tính chính xác, khách quan, trên sở đó xây dựng kế hoạch học tập, rèn
luyện phấn đấu nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp
vụ.
- Nhằm nâng cao trách nhiệm quản của Hiệu trưởng trong công tác đánh giá,
xếp loại theo Chuẩn.
1
KH bồi dưỡng theo Chuẩn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KH bồi dưỡng theo Chuẩn - Người đăng: Quốc phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
KH bồi dưỡng theo Chuẩn 9 10 115