Ktl-icon-tai-lieu

Kh Kiểm tra theo Chuân

Được đăng lên bởi Quốc phạm
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGD&ĐT CHÂU THÀNH A
TRƯỜNG MG SEN HỒNG

Số: /KH-MGSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thạnh Xuân, ngày 15 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH
Kiểm tra việc tổ chức thực hiện đánh giá cán bộ quản lý,
giáo viên theo Chuẩn trong năm học 2014 – 2015
Căn cứ Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
mầm non; Công văn số 1700/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 26 tháng 3 năm 2012
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giáo viên mầm
non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT;
Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non;
Công văn số 3619/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 02 tháng 6 năm 2011 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non
theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT; Công văn số 3858/BGDĐTNGCBQLGD ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ
chức triển khai đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Chuẩn;
Căn cứ Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 02 năm
2012 về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại phó hiệu trưởng các trường mầm non,
phổ thông và phó giám đốc TTGDTX;
Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-PGDĐT ngày 10 tháng 10 năm 2014 của
Phòng GD&ĐT Kiểm tra việc tổ chức thực hiện đánh giá cán bộ quản lý, giáo
viên theo Chuẩn trong năm học 2014-2015;
Nhằm kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại cán
bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp trong trường năm học 2014-2015.
Nay trường MG Sen Hồng ban hành Kế hoạch kiểm tra như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Xem xét hiệu quả việc triển khai và các chỉ đạo hướng dẫn đánh giá, xếp
loại cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp.
- Đối chiếu về phương pháp, quy trình, thời gian đánh giá, xếp loại cán bộ
quản lý, giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp.
- Tăng cường trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, từng cấp quản lý trong

triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên theo Chuẩn.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát triển đội ngũ cán bộ quản lý,
giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, đạt chuẩn về chất lượng; tâm huyết và
gắn bó với nghề, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Yêu cầu:
- Đảm bảo tính trung thực, khách quan, toàn diện, khoa học, dân chủ và
công bằng, phản ánh đúng phẩm chất, năng lực, hiệu quả công tác trong đánh giá,
xếp l...

 !"#$$%

 Thạnh Xuân, ngày 15 tháng 10 năm 2014
&'()
&*+,-./0*1-2$3-$$*1#45#$6*55#789:#;<
6*5!0*=#-$>!$9?#-.!#6#@,$ABCDEBCDF
 !"#$$##%&'($$!)'#*+$##%
,-&./)0123((0405-!(! !36!7'!6'!/89'/)03/:
+;+0<='3"*>##&&?'($@!)'A+$#*$
,-&./)0123((040363/8!BC'1D)!'/)EF9G04/'/)03/:+;+
0!H0 !"#$$##%&<
!='B"*>$#**&'(*I!)'I+$#**,-
&./)0123((0405-!(! !!7!/8JBK'JBL'+;+0<
='3"A@*M&&?'(#$!)'@+$#**,-&.
/)0123((040363/8!BC'1D)!'/)!/8JBK'JBL'+;+0
!H0 !=' B " *>$#**&< =' 3 " A%N%&
&?'(*I!)'@+$#**,-&./)0123((040363/8O
!J/PQ!-/)!'/)!/8JBK'JBL'+;+0!H0!7<
='3"@A#&&?'(*@!)'#$+
$#*$363/8!BC'1D)!'/)EF9G04/9!R!/8JBK')JBL'+;+0E
9!O!='3(9!R'/)+S<
!04!"N#'(*#!)'*#+$#*I,-
!T'/P+J-3/8O!!U!/8)!'/))5.VWGXE'/)0
3/:!H0!7J0'+!Y$#*I$#*N<
!Z+Q/P+J-3/8J/PQ!-/3(O!!U!/8)!'/)EF9G04/)
5.VWGXE'/)03/:!H0!7'!6'!/89J0'JBL'+!Y$#*I$#*N[
-JBL'H\'5-!(!!04!Q/P+J-!B"-
GHI<JKLMLN
DGO4P$N
SH+F]!/8VW3/8J/PQ!-/3()!^40!BC'1D)!'/)EF9
G04/)5.VWGXE'/)03/:!H0!7'!6'!/89[
/!/369!B_'9!)9EVJ`!E!L/'/-)!'/)EF9G04/)5.
VWGXE'/)03/:!H0!7'!6'!/89[
'BL'J)!!/8+2!P,-a')!bEa'c9VWGXJ0'
Kh Kiểm tra theo Chuân - Trang 2
Kh Kiểm tra theo Chuân - Người đăng: Quốc phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Kh Kiểm tra theo Chuân 9 10 528