Ktl-icon-tai-lieu

KH triển khai theo chuân

Được đăng lên bởi Quốc phạm
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 278 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PGD&ĐT CHÂU THÀNH A
TRƯỜNG MG SEN HỒNG

Số:

/KH-MGSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do –Hạnh phú
Thạnh Xuân, ngày 15 tháng 9 năm 2014

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG,
PHÓ HIỆU TRƯỞNG, CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
NĂM HỌC: 2014 – 2015
Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-PGD&ĐT ngày 06 tháng 01 năm 2014 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo Triển khai tập huấn đánh giá theo Chuẩn hiệu trưởng,
Phó Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp mầm non, tiểu học, trung
học cơ sở;
Thực hiện kế hoạch số 05/KH-PGD&ĐT ngày 06 tháng 02 năm 2014 của
Phòng GD&ĐT về việc triển khai hướng dẫn công tác tổ chức thực hiện đánh giá,
xếp loại theo Chuẩn Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
các cấp mầm non, Tiểu học, trung học cơ sở;
Căn cứ kê hoạch số 40/KH-PGD&ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2014 về việc
triển khai hướng dẫn công tác tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại theo Chuẩn Hiệu
trưởng, phó hiệu trưởng, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học mầm non, tiểu
học, trung học cơ sở, trung học cơ sở năm học 2014-2015
Căn cứ kế hoạch số 06/KH-MGSH ngày 13 tháng 5 năm 2014 của trường
MG Sen Hồng về kế hoạch bồi dữong của đội ngũ CBQL-GV năm học 2014-2015;
Trường Mẫu giáo Sen Hồng xây dựng kế hoạch triển khai đánh giá, xếp loại
theo Chuẩn hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, năm
học 2014-2015 như sau:
I.MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Giúp hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; giáo viên tự đánh giá phẩm chất chính
trị, nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực lãnh đạo quản
lý nhà trường để có kế hoạch tự bồi dưỡng, tự hoàn thiện nhằm nâng cao năng lực
lãnh đạo, quản lý, giáo dục của bản thân.
- Là căn cứ để cấp quản lý nhà trường xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi
dưỡng, sử dụng đội ngũ, đổi mới chương trình đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng
nhà giáo và đội ngũ cán bộ quản lý.
1

- Là căn cứ để vận dụng xếp loại, đánh giá công chức, viên chức; là cơ sở
để đánh giá thi đua đối với cán bộ, giáo viên hàng năm.
2. Yêu cầu:
- Việc đánh giá phải thực hiện nghiêm túc, khách quan, trung thực, công
khai, bám sát các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định; thu thập và lưu trữ đầy đủ các hồ
sơ, tài liệu minh chứng có liên quan; không nể nang, cào bằng, đồng thời không để
xảy ra sai sót, khiếu kiện làm mất đoàn kết nội bộ.
- Việc thu thập, chuẩn bị các hồ sơ, minh chứng của mỗi cá nhân được
đánh giá phải tiến hành tr...
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG SEN HỒNG Độc lập – Tự do –Hạnh phú
 Thạnh Xuân, ngày 15 tháng 9 năm 2014
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAIĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI THEO CHUẨN HIỆU TRƯỞNG,
PHÓ HIỆU TRƯỞNG, CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN
NĂM HỌC: 2014 – 2015
 !"#$%&!'( )*+
,!-&./0""%1-23+-%45678&!-&%96:-;6%1<=!>
?-;6%1<=!>6:!@!-;5!-&0-A&75'B'>%-26C>%16!
CD=E
F-;3G!"#$%&!('( )*+
,!0@0-;%1-23+-<H!.IJ!%&%K%F-;8&!-&>
L5M-%96:-;6%1<=!>5?-;6%1<=!>6:!@!-;5!-&0-A
&75'B'>-26C>%16!CD=E
3A)!"# %&!N'( )0@0-;
%1-23+-<H!.IJ!%&%K%F-;8&!-&>L5M-%96:-;6
%1<=!>5?-;6%1<=!>6:!@!-;5!-&0-A&75C'B'>%-26
C>%16!CD=>%16!CD='C( )( G
3$!"# O%&!G'( )*+%1<P!
9Q!0@3RQ-.S!*+8T-!UVWXY'C( )( GE
1<P!I6!-&9Q!LZ#.F!3%1-23+-8&!-&>L5M-
%96:-;6%1<=!>?-;6%1<=!>%96:!@!-;5!-&0-A>'
C( )( G<+6
I.MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
1. Mục đích:
-[5-;6%1<=!>5?-;6%1<=!E!-&0-A%F8&!-&5:'7%\
%1]>!@!-;5>!MF6#A'J>!-;50/<5'>!MFM^8_6`
Ma"%1<P!82?3%FRQ-.<b!>%F"%-;c'Z!+!MF
M^8>_6`Ma>!-&./*+R`%Zd
X"8275_6`Ma"%1<P!LZ#.F!_6#>8"%>RQ-
.<b!>e./!8T-!U>8K-'H-<D!%1f8"%>c'Z!+7%M<g!
"!-&0"8T-!U&RT_6`Mad
KH triển khai theo chuân - Trang 2
KH triển khai theo chuân - Người đăng: Quốc phạm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
KH triển khai theo chuân 9 10 93