Ktl-icon-tai-lieu

Khả vi và Vi phân

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 8174 lần   |   Lượt tải: 1 lần
§2 : Khả vi và Vi phân
Vi phân cấp 2 là vi phân của vi phân cấp 1

d 2f = d (df ) = d (fx¢ + fy¢ ) = d (fx¢ ) + d (fy¢ )
dx
dy
dx
dy

= (d (fx¢)dx + fx¢ (dx )) + (d (fy¢)dy + fy¢ (dy ))
d
d
¢dx 2 + 2fxy dxdy + fyy dy 2
¢
¢
¢
¢
¢
= fxx
Hay ta viết dưới dạng
¶ 2f
¶ 2f
¶ 2f
d 2f = 2 dx 2 + 2
dxdy +
dy 2
2
¶x
¶ x¶ y
¶y
Vậy ta viết dưới dạng quy ước sau
æ
ö
¶
¶
df = ç dx +
dy ÷
f
÷
ç¶ x
÷
ç
è
¶y ø

2

æ
ö
¶
¶
d f = ç dx +
dy ÷ f
÷
ç¶ x
÷
ç
è
¶y ø
2

§2 : Khả vi và Vi phân
Tổng quát công thức trên cho hàm 3 biến và cho vi
phân cấp 3 của hàm 2 biến
Vi phân cấp 3 của hàm 2 biến f(x,y)
3

æ
ö
¶
¶
d f = ç dx +
dy ÷ f
÷
ç¶ x
÷
ç
è
¶y ø
3

¢¢dx 3 + 3fxxy dx 2dy + 3fxyy dxdy 2 + fyyy dy 3
¢
¢¢
¢
¢¢
¢
¢¢
¢
= fxxx
Vi phân cấp 2 của hàm 3 biến f(x,y,z)
2

æ
¶
¶
¶ ö
d f ( x, y , z ) = ç dx + dy + dz÷ f
÷
ç¶ x
÷
ç
è
¶y
¶z ø
2

¢
¢
¢
¢
¢
¢
= fxx¢dx 2 + fyy¢dy 2 + fzz¢dz 2 + 2fxy¢dxdy + 2fyz¢dydz + 2fzx¢dzdx

§2 : Khả vi và Vi phân
Ví dụ : Cho hàm f(x,y) = xsiny – 2ycosx. Tính df,
d2f tại (0,π/2)
Giải :
Ta đi tính các đạo hàm riêng đến cấp 2, thay vào
công thức tính vi phân

fx¢ = sin y + 2y sin x, fy¢ = x cos y - 2cos x
¢
¢
¢
¢
¢
¢
fxx = 2y cos x, fxy = cos y + 2sin x, fyy = - x sin y
Vậy ta được:

df (0, p ) = fx¢ p )dx + fy¢(0, p )dy = dx - 2dy
(0,
2
2
2

p ) = f ¢¢(0, p )dx 2 + 2f ¢¢(0, p )dxdy + f ¢¢(0, p )dx 2
d f (0,
xx
xy
yy
2
2
2
2
2

Vậy : df 0, p

(

= dx - 2dy ,và d 2f (0, p ) = pdx 2
2
2

)

§2 : Khả vi và Vi phân
Ví dụ : Cho hàm f(x,y,z) = xy2 – 2yz2 + ex+y+z. Tính
df, d2f
Giải
Tương tự ví dụ trên, ta có

df = fx¢ + fy¢ + fz¢
dx
dy
dz
df = (y2+ex+y+z)dx+(2xy–2z2+ex+y+z)dy+(-4yz + ex+y+z)dz

¢
¢
¢
¢dz
¢
¢
¢
¢dzdx
d 2f = fxx dx 2 + fyy¢dy 2 + fzz¢ 2 + 2fxy dxdy + 2fyz¢dydz + 2fzx¢
d2f=ex+y+zdx2+(2x+ex+y+z)dy2+ (-4y+ex+y+z) dz2 +
2(2y+ex+y+z)dxdy+2(-4z+ex+y+z)dydz + 2(ex+y+z)dzdx

§3 : Đạo hàm riêng và Vi phân hàm hợp
Đạo hàm riêng cấp 1 của hàm hợp
Định lý : Cho hàm z = z(x,y) khả vi trong miền D; x, y là
các hàm theo biến t: x=x(t), y=y(t) khả vi trong
khoảng (t1,t2), khi ấy hàm hợp z = z(x(t),y(t)) cũng
khả vi trong khoảng (t1,t2) và
dz ¶ z dx ¶ z dy
=
+
dt ¶ x dt ¶ y dt
dz
Ví dụ : Cho hàm z = x -3xy, x = 2t+1, y= t -3. Tính
dt
2

2

Giải: dz = ¶ z dx + ¶ z dy =(2x – 3y)2 + (-3x)2t
dt ¶ x dt ¶ y dt

§3 : Đạo hàm riêng và Vi phân hàm hợp
Tổng quát hơn:
Cho z = z(x,y) và x=x(u,v), y=y(u,v) tức là z là hàm
hợp của 2 biến u, v. Ta có công thức tương tự:
¶z ¶z ¶x ¶z ¶y
=
+
¶u ¶x ¶u ¶y ¶u
¶z ¶z ¶x ¶z ¶y
=
+
¶z
¶v ¶x ¶v ¶y ¶v
¶z z
Ta có thể tổng quát
bằng sơ đồ sa...
§2 : Khả vi và Vi phân
Vi phân cấp 2 là vi phân của vi phân cấp 1
( ) ( )
x y
d f dx d f dy
¢ ¢
= +
2
( ) ( )
x y
d f d df d f dx f dy
¢ ¢
= = +
( ( ) ( )) ( ( ) ( ))
x x y y
d f dx f d dx d f dy f d dy
¢ ¢ ¢ ¢
= + + +
2 2
2
xx xy yy
f dx f dxdy f dy
¢¢ ¢¢ ¢¢
= + +
Hay ta viết dưới dạng
2 2 2
2 2 2
2 2
2
f f f
d f dx dxdy dy
x x y y
= + +
Vậy ta viết dưới dạng quy ước sau
2
2
d f dx dy f
x y
æ ö
÷
ç
= +
÷
ç
÷
ç
è ø
df dx dy f
x y
æ ö
÷
ç
= +
÷
ç
÷
ç
è ø
Khả vi và Vi phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khả vi và Vi phân - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Khả vi và Vi phân 9 10 919