Ktl-icon-tai-lieu

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG
CHƯƠNG 1:

KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1.1. Khái niệm về công nghệ sinh học
Có nhiều định nghĩa về công nghệ sinh học (Biotechnology), tùy theo từng
tác giả khác nhau, nhưng tất cả đều thống nhất về khái niệm cơ bản sau đây:
Công nghệ sinh học là sự sản xuất các sản phẩm trên quy mô công nghiệp,
trong đó nhân tố tham gia trực tiếp và quyết định là các tế bào sống (vi sinh vật,
thực vật, động vật). Mỗi tế bào sống của cơ thể sinh vật hoạt động trong lĩnh vực
sản xuất này được xem như một lò phản ứng nhỏ.
Vào những năm 1980, công nghệ sinh học đã chuyển sang một giai đoạn mới
là là giai đoạn công nghệ sinh học hiện đại với việc sử dụng các thành tựu của kỹ
thuật gen, là lĩnh vực công nghiệp sử dụng hoạt động sinh học của các tế bào đã
được biến đổi di truyền. Cơ sở sinh học được áp dụng ở đây bao gồm sinh học
phân tử, sinh học tế bào, hóa sinh học, di truyền học, vi sinh vật học, miễn dịch
học, cùng các nguyên lý kỹ thuật máy tính...
Có hai cách định nghĩa công nghệ sinh học một cách tổng quát nhất:
- Do UNESCO (1985) định nghĩa: Công nghệ sinh học là công nghệ sử dụng
một bộ phận hay tế bào riêng rẽ của cơ thể sinh vật vào việc khai thác sản phẩm
của chúng.
- Do Trường Luật Stanford (1995) định nghĩa: Công nghệ sinh học là công
nghệ chuyển một hay nhiều gen vào sinh vật chủ nhằm mục đích khai thác sản
phẩm và chức năng của gen đó.
Sự khác biệt rõ rệt nhất của hai định nghĩa trên thuộc về đối tượng tác động
của công nghệ sinh học: UNESCO xem cơ quan, bộ phận, tế bào và chức năng
riêng rẽ của sinh vật là đối tượng, trong khi đó Trường Luật Stanford lại coi gen là
đối tượng tác động của công nghệ.
Từ các định nghĩa trên, có thể phân biệt được hai nhóm công nghệ sinh học
là:
- Công nghệ sinh học truyền thống (Traditional Biotechnology)
Bao gồm:
+ Thực phẩm lên men truyền thống (Food of Traditional Fermentations)
+ Công nghệ lên men vi sinh vật (Microbial Fermentation Technology)
+ Sản xuất phân bón và thuốc trừ sâu vi sinh vật (Production of Microbial
Fertilizer and Pesticide)
+ Sản xuất sinh khối giàu protein (Protein-rich Biomass Production)
+ Nhân giống vô tính bằng nuôi cấy mô và tế bào thực vật (Plant
Micropropagation)
+ Thụ tinh nhân tạo (In vitro Fertilization)
- Công nghệ sinh học hiện đại (Modern Biotechnology)
Bao gồm:

+ Nghiên cứu genome (Genomics)
+ Nghiên cứu proteome (Proteomics)
+ Thực vật và động vật chuyển gen (Transgenic Animal and Plant)
+ Động vật nhân bản (Animal Cloning)
+ Chip gen (DNA chip)
+ Li...
CÔNG NGH SINH HC ĐẠI CƯƠNG
CHƯƠNG 1: KHÁI NIM CƠ BN V CÔNG NGH SINH HC
1.1. Khái nim v công ngh sinh hc
Có nhiu định nghĩa v công ngh sinh hc (Biotechnology), tùy theo tng
tác gi khác nhau, nhưng tt c đều thng nht v khái nim cơ bn sau đây:
Công ngh sinh hc là s sn xut các sn phm trên quy mô công nghip,
trong đó nhân t tham gia trc tiếp và quyết định là các tế bào sng (vi sinh vt,
thc vt, động vt). Mi tế bào sng c
a cơ th sinh vt hot động trong lĩnh vc
sn xut này được xem như mt lò phn ng nh.
Vào nhng năm 1980, công ngh sinh hc đã chuyn sang mt giai đon mi
là là giai đon công ngh sinh hc hin đại vi vic s dng các thành tu ca k
thut gen, là lĩnh vc công nghip s dng hot động sinh hc ca các t
ế bào đã
được biến đổi di truyn. Cơ s sinh hc được áp dng đây bao gm sinh hc
phân t, sinh hc tế bào, hóa sinh hc, di truyn hc, vi sinh vt hc, min dch
hc, cùng các nguyên lý k thut máy tính...
Có hai cách định nghĩa công ngh sinh hc mt cách tng quát nht:
- Do UNESCO (1985) định nghĩa: Công ngh sinh hc là công ngh s dng
mt b phn hay tế bào riêng r ca c
ơ th sinh vt vào vic khai thác sn phm
ca chúng.
- Do Trường Lut Stanford (1995) định nghĩa: Công ngh sinh hc là công
ngh chuyn mt hay nhiu gen vào sinh vt ch nhm mc đích khai thác sn
phm và chc năng ca gen đó.
S khác bit rõ rt nht ca hai định nghĩa trên thuc v đối tượng tác động
ca công ngh sinh hc: UNESCO xem cơ quan, b phn, tế bào và ch
c năng
riêng r ca sinh vt là đối tượng, trong khi đó Trường Lut Stanford li coi gen là
đối tượng tác động ca công ngh.
T các định nghĩa trên, có th phân bit được hai nhóm công ngh sinh hc
là:
- Công ngh sinh hc truyn thng (Traditional Biotechnology)
Bao gm:
+ Thc phm lên men truyn thng (Food of Traditional Fermentations)
+ Công ngh lên men vi sinh vt (Microbial Fermentation Technology)
+ Sn xut phân bón và thuc tr sâu vi sinh vt (Production of Microbial
Fertilizer and Pesticide)
+ Sn xut sinh khi giàu protein (Protein-rich Biomass Production)
+ Nhân ging vô tính b
ng nuôi cy mô và tế bào thc vt (Plant
Micropropagation)
+ Th tinh nhân to (In vitro Fertilization)
- Công ngh sinh hc hin đại (Modern Biotechnology)
Bao gm:
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC 9 10 391