Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm về axit, baz

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 8532 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Khái niệm về axit, baz.
a. Thuyết cổ điển của Arrhenius
b. Thuyết proton Bronsted
c. Thuyết electron của Lewis

Thuyết cổ điển của Arrhenius
Axit: chất điện ly cho ion H3O+ trong nước
HCl(aq) +H2O(l)

H3O+(aq) + Cl-(aq)

HNO3(aq)+H2O(l)

H3O+(aq) + NO3-(aq)

Baz: chất điện ly cho ion OH- trong nước
NH3(aq) + H2O (l)

NH4+(aq) + OH-(aq)

Thuyết proton Bronsted
Axit :cho proton HA  H+ + ABaz: nhận proton:
B + H+  BH+
Các cặp axit – baz liên hợp: HA/A- , BH+ /B

HA + B



A-

+ BH+

Phản ứng giữa axit và baz là pư trao đổi proton(H+)
giữa axit của 1cặp axit- baz liên hợp này với 1baz
của 1 cặp axit-baz liên hợp khác.

Phản ứng giữa các cặp axit baz liên hợp
Cặp liên hợp
Acid

+ Base

Base

+ Acid

Cặp liên hợp
Reaction 1

HF

+

H2O

F–

Reaction 2

HCOOH

+

CN–

HCOO–

Reaction 3

NH4+

+

CO32–

NH3

Reaction 4

H2PO4–

+

OH–

HPO42–

+

H2 O

Reaction 5

H2SO4

+

N2H5+

HSO4–

+

N2H62+

Reaction 6

HPO42–

+

SO32–

PO43–

+
+

H 3O +
HCN
HCO3–

+

+

HSO3–

Dự đoán axit, baz Bronsted
Axit – là chất phải chứa H+
Phân tử trung hoà : HCl, HNO3, HF….
Cation có chứa H+ : NH4+
Anion có chứa H : HSO4- , H2PO4- ….
Cation kim loại trong nước : Fe2+(aq) ; Al3+(aq)..
Cation cấu hình khí trơ có q2/ r càng lớn → tính axit càng mạnh
Cation có điện tích và bán kính tương đương, cấu hình: 18e –
(18e +2e) – (18e> >8e ) → tính axit mạnh hơn cấu hình 8e

3+

Al(H2O)6
Al(H2O)63++H2O (l)

Al3+(aq) bị thuỷ phân

2+

Al(OH)(H2O)5 + H+
2+

Al(OH)(H2O)5 + H3O+

Baz Bronsted - chất có dư mật độ điện tích âm
Anion: Cl-, NO3-, SO42-, PO43-….
Phân tử cộng hoá trị phân cực : NH3 ..
Chất lưỡng tính- chất vừa có khả năng cho H+ vừa
có khả năng nhận H+.
Các hợp chất có chứa H thường là chất lưỡng tính
HCl + H2PO4-  Cl- + H3PO4
H2PO4- + HCO3-  HPO42- + H2CO3

pK a 2 (H 3PO 4 ) = 7,21

pK a 2 (H 2 CO 3 ) = 10,33

CƯỜNG ĐỘ AXÍT BAZ Ở TRẠNG THÁI KHÍ
B(k) + H+(k) → BH+(k)

∆H = -AP

AP – ái lực proton của baz B
AP càng dương →B là baz càng mạnh
→BH+ là axit càng yếu
AP phụ thuộc vào mật độ electron trên các trung
tâm tiếp nhận H+

ẢNH HƯỞNG CỦA BÁN KÍNH ANION ĐẾN AP
ANION

F-

Cl-

Br-

I-

AP(kJ/mol)

1554

1398

1354

1315

Bán kính anion tăng dần →mật độ electron trên
các anion giảm dần →AP giảm dần
→tính baz giảm

ẢNH HƯỞNG CỦA LIÊN KẾT ĐẾN AP
Phân tử

NH3

PH3

AsH3

AP(kJ/mol) 850

789

7

Khả năng lai hóa giảm dần → mật độ electron
giảm → AP giảm

ẢNH HƯỞNG NHÓM THẾ ĐẾN AP
Phân tử

NH3

NCl3

NF3

AP(kJ/mol)

850

795

556

Độ âm điện tăng dần →tác dụng kéo el...
Khái niệm về axit, baz
Khái niệm về axit, baz
.
.
a.
a.
Thuyết cổ điển của Arrhenius
Thuyết cổ điển của Arrhenius
b. Thuyết proton Bronsted
b. Thuyết proton Bronsted
c. Thuyết electron của Lewis
c. Thuyết electron của Lewis
Khái niệm về axit, baz - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái niệm về axit, baz - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Khái niệm về axit, baz 9 10 202