Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm về cổng thông tin điện tử (portal)

Được đăng lên bởi traam-kookoo
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái niệm về cổng thông tin điện tử (portal)

Khái niệm về cổng thông tin
điện tử (portal)
Bởi:
Khoa công nghệ thông tin Đại học phương đông

Khái niệm về cổng điện tử (portal)
Cổng thông tin điện tử là điểm truy cập tập trung và duy nhất; tích hợp các kênh thông
tin các dịch vụ , ứng dụng; là một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển trên một
sản phẩm phần mềm cổng lõi (Portal core), thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các
hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao đổi với người sử dụng thông
qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất kỳ thời điểm nào và từ bất
kỳ đâu.
Các đặc trưng cơ bản của một Cổng thông tin (nhằm phân biệt với Trang thông tin điện
tử):
-Khả năng phân loại nội dung: Portal phải cho phép tổ chức nội dụng và ứng dụng theo
nhiều cách khác nhau để đáp ứng các yêu cầu không giống nhau của các nhóm (phân
loại theo người sử dụng, phòng ban, đơn vị) bên trong một tổ chức.
-Khả năng Tìm kiếm và chỉ mục: Portal phải cung cấp hoặc tích hợp được các hệ thống
tìm kiếm và đánh chỉ mục các văn bản, tài liệu để giúp người sử dụng có thể nhanh
chóng truy xuất đến những thông tin họ cần.
-Khả năng quản lý nội dung: Portal phải cung cấp các hệ thống kiểm soát nội dung, đây
sẽ là một tính năng hữu hiệu cho phép người sử dụng không cần hiểu biết về kỹ thuật có
thể tạo lập được nội dung. Portal cũng phải kiểm soát được các truy xuất đến từng nội
dung để đảm bảo chỉ những người có quyền mới có thể truy nhập được các văn bản mà
họ được cấp phép.
-Cá thể hóa: cho phép thiết lập các thông tin khác nhau, trình bày theo các cách khác
nhau, phục vụ cho các loại đối tượng sử dụng khác nhau theo các yêu cầu cá nhân như
sở thích, thói quen, yêu cầu nghiệp vụ. Mỗi cá nhân có thể tự chỉnh sửa, tái lập lại các
hiển thị thông tin, ứng dụng, nội dung theo sở thích hoặc để phù hợp với công việc của
mình.
1/12

Khái niệm về cổng thông tin điện tử (portal)

-Tích hợp và liên kết nhiều loại thông tin: cho phép tích hợp nội dung thông tin từ
nhiều nguồn tin khác nhau nhằm phục vụ nhiều đối tượng sử dụng theo ngữ cảnh sử
dụng dựa vào kết quả cá nhân hóa thông tin. Portal cung cấp một môi trường tích hợp
toàn bộ các ứng dụng Web đang có. Khía cạnh tích hợp này bao gồm hỗ trợ truy cập
một lần (một cổng), kể cả các tài nguyên, trang Web bên ngoài, hỗ trợ các dịch vụ Web
và có thể hiểu Portal mạng lại một ứng dụng được tích hợp.
-Xuất bản thông tin: Thu thập và bóc tách thông tin định chuẩn từ nhiều nguồn khác
nhau và có cơ chế xuất bản thôn...
Khái niệm về cổng thông tin
điện tử (portal)
Bởi:
Khoa công nghệ thông tin Đại học phương đông
Khái niệm về cổng điện tử (portal)
Cổng thông tin điện tử điểm truy cập tập trung duy nhất; tích hợp các kênh thông
tin các dịch vụ , ứng dụng; một sản phẩm hệ thống phần mềm được phát triển trên một
sản phẩm phần mềm cổng lõi (Portal core), thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các
hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp trao đổi với người sử dụng thông
qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất kỳ thời điểm nào từ bất
kỳ đâu.
Các đặc trưng cơ bản của một Cổng thông tin (nhằm phân biệt với Trang thông tin điện
tử):
-Khả năng phân loại nội dung: Portal phải cho phép tổ chức nội dụng và ứng dụng theo
nhiều cách khác nhau để đáp ứng các yêu cầu không giống nhau của các nhóm (phân
loại theo người sử dụng, phòng ban, đơn vị) bên trong một tổ chức.
-Khả năng Tìm kiếm chỉ mục: Portal phải cung cấp hoặc tích hợp được các hệ thống
tìm kiếm đánh chỉ mục các văn bản, tài liệu để giúp người sử dụng thể nhanh
chóng truy xuất đến những thông tin họ cần.
-Khả năng quản nội dung: Portal phải cung cấp các hệ thống kiểm soát nội dung, đây
sẽ là một tính năng hữu hiệu cho phép người sử dụng không cần hiểu biết về kỹ thuật
thể tạo lập được nội dung. Portal cũng phải kiểm soát được các truy xuất đến từng nội
dung để đảm bảo chỉ những người có quyền mới có thể truy nhập được các văn bản
họ được cấp phép.
-Cá thể hóa: cho phép thiết lập các thông tin khác nhau, trình bày theo các cách khác
nhau, phục vụ cho các loại đối tượng sử dụng khác nhau theo các yêu cầu nhân như
sở thích, thói quen, yêu cầu nghiệp vụ. Mỗi nhân thể tự chỉnh sửa, tái lập lại các
hiển thị thông tin, ứng dụng, nội dung theo sở thích hoặc để phù hợp với công việc của
mình.
Khái niệm về cổng thông tin điện tử (portal)
1/12
Khái niệm về cổng thông tin điện tử (portal) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khái niệm về cổng thông tin điện tử (portal) - Người đăng: traam-kookoo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Khái niệm về cổng thông tin điện tử (portal) 9 10 775