Ktl-icon-tai-lieu

Khái niệm về pH

Được đăng lên bởi phuong927
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 665 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khái niệm về pH
1. Khái niệm về pH :
[H+] = 10-pH M
Hay pH = -lg [H+]
- Môi trường axit : pH < 7
- Môi trường bazơ : pH > 7
-Môi trường trung tính : pH=7
Nước là chất điện li rất yếu :
H2O

‡ˆ ˆ†
ˆˆ

H+ + OH-

(1)

2.Tích số ion của nước :
-Ở 25°C
- Từ phương trình (1)
KH2O = K[H2O] = [H+][OH-]
KH2O : Tích số ion của nước
- Ở 25°C :
KH2O = 10-14 = [H+][OH-]
 KH2O được gọi là tích số ion của nước .
- Môi trường trung tính là môi trường trong đó :
[H+] = [OH-] = 10-7M
pOH = - lg[OH-]
 pH + pOH = 14
II, Cách tính pH
Ví dụ 1: Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai
dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử
CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)

ViettelStudy.vn

A. y = 100x.

B. y = 2x.

C. y = x - 2.

D. y = x + 2.

Giải
Giả sử cả HCl và CH3COOH cùng có nồng độ mol /l là 1
HCl ® H+ + Cl1

1 ® pH = 0 = x
CH3COOH <=> CH3COO- + H+

Ban đầu

1

Phân ly

0,01 ------------------------- 0,01

® PH = -lg0,01 = 2 = y
®y=x+2
® Chọn D
Ví dụ 2: Có các dung dịch riêng biệt sau:
C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua), H2N-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH,
ClH3N-CH2COOH, HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH, H2N-CH2-COONa.
Số lượng các dung dịch có pH < 7 là :
A. 2.

B. 5.

C. 4.

D. 3.

Giải:
Môi trường axit PH < 7 , Bazo PH > 7 , Trung tính PH = 7

ViettelStudy.vn

Vậy C6H5-NH3Cl , HOOC-CH2-CH2CH(NH2)-COOH , ClH3N-CH2-COOH có môi trường
axit
 Chọn D .
Ví dụ 3: Cho a mol NO2 hấp thụ hoàn toàn vào a mol NaOH tạo thành dung dịch có pH
là:
A. 7

B. 0

C. >7

D. <7

Giải:
2NO2 + 2NaOH  NaNO2 + NaNO3 + H2O
Do NaNO2 là muối tạo bởi bazo mạnh và axit yếu  có môi trường kiềm  pH >7
Đáp án C
Ví dụ 4: Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M
và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch
không đổi). Dung dịch Y có pH là
A. 1.

B. 6.

C. 7.

D. 2.

Giải:
n HCl = 0,25.1 = 0,25 mol , n H2SO4 = 0,5.0,25 = 0,125 mol , n H2 = 5,32/22,4 = 0,2375 mol
Tổng số mol H+ = 0,25 + 0,25 = 0,5 M
Số mol H+ phản ứng là : 2.n H2 = 2.0,2375 = 0,475 mol
® H+ dư = 0,5 – 0,475 = 0,025 mol ® [H+] = 0,025/0,25 = 0,1 ® pH = 1
( Do thể tích dung dịch không đổi )

ViettelStudy.vn

® Chọn A
Ví dụ 5: Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M và NaOH 0,1M) với 400 ml
dung dịch (gồm H2SO4 0,0375M và HCl 0,0125M), thu được dung dịch X. Giá trị
pH của dung dịch X là
A. 7.

B. 2.

C. 1.

D. 6.

Giải:
n Ba(OH)2 = 0,01 mol , n NaOH = 0,01 mol , n H2SO4 = 0,015 mol , n HCl = 0,025 mol
Tổng số mol OH- : 0,02 ...
Khái niệm về pH
1. Khái niệm về pH :
[H
+
] = 10
-pH
M
Hay pH = -lg [H
+
]
- Môi trường axit : pH < 7
- Môi trường bazơ : pH > 7
-Môi trường trung tính : pH=7
Nước là chất điện li rất yếu :
H
2
O
ˆ ˆ
ˆˆ
H
+
+ OH
-
(1)
2.Tích số ion của nước :
-Ở 25°C
- Từ phương trình (1)
K
H2O
= K[H
2
O] = [H
+
][OH
-
]
K
H2O
: Tích số ion của nước
- Ở 25°C :
K
H2O
= 10
-14
= [H
+
][OH
-
]
K
H2O
được gọi là tích số ion của nước .
- Môi trường trung tính là môi trường trong đó :
[H
+
] = [OH
-
] = 10
-7
M
pOH = - lg[OH
-
]
pH + pOH = 14
II, Cách tính pH
Ví dụ 1: Dung dịch HCl và dung dịch CH
3
COOH có cùng nồng độ mol/l, pH của hai
dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết, cứ 100 phân tử
CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)
ViettelStudy.vn
Khái niệm về pH - Trang 2
Khái niệm về pH - Người đăng: phuong927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Khái niệm về pH 9 10 515