Ktl-icon-tai-lieu

KhaiThiHTTinhKhong.pdf

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khai Thị

HT.Tịnh Không
Thuyết Giảng Cho Phật Tử Dự Phật Thất Trong Niệm Phật Đường

Nguồn

Chuyển sang ebook 18-6-2009
Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com
Link Audio Tại Website 
Mục Lục
Rộng Mở Tâm Lượng.
Pháp Môn Nhị Lực.
Niệm Phật Giải Trừ Nghiệp Chướng.
Pháp Môn Tịnh Độ.
Niệm Phật Đối Trị Vọng Tưởng
Phát Tâm Bồ Đề.

Rộng Mở Tâm Lượng.
Trong việc tu hoc Phật pháp, muốn tự nâng cao cảnh giới của chính mình, có
rất nhiều phương pháp. Mở rộng tâm lượng là một trong các phương pháp,
trong đại thừa Kinh điển, chúng ta thấy các vị pháp thân đại sĩ, tức là những
người đã minh tâm kiến tánh tâm lượng của các ngài rộng lớn như hư không
bao trùm khắp pháp giới, chính vì thế cái nhìn của các ngài đối với tất cả
chúng sanh trong hư không và các pháp giới đều bình đẳng.
Thế nào là bình đẳng? Vô niệm là bình đẳng còn có niệm là không bình
đẳng. Phật trụ vô niệm, trong kinh Kim Cang có câu" Ưng vô sở trụ, sở trụ
vô trụ" vô trụ tức là Phật trụ mà vô trụ là vô niệm.
Chúng sanh trong chín pháp giới còn chổ để trụ. Ví như Bồ Tát trụ ở cảnh
giới lục độ. Duyên giác trụ ở nhân duyên, Thanh văn trụ ở Tứ đế, Ngạ quỷ ở
cảnh giới tham, địa ngục trụ nơi sân, súc sanh trụ ở cảnh si mê. Tâm của tất
cả các chúng sanh này đều còn chổ để trụ để dính mắc. Nói cách khác, tâm

của chúng ta như thế nào thì cảnh giới của chúng ta như thế đó. Phàm phu
chúng ta muốn trụ nơi cảnh giới vô trụ của Phật là điều không thể đạt được.
Tuy nhiên Phật có truyền dạy cho chúng ta một phương pháp vô cùng thù
thắng và tiện lợi để có thể dự vào cảnh giới vô trụ của các ngài, đó là pháp
môn niệm Phật. Bồ tát trụ ở lục độ, quí vị đã được nâng cao hơn đẳng cấp
của Bồ tát. Thế nhưng tiếng niệm Phật của quý vị phải tương ưng. Thế nào
gọi là tương ưng. Thế nào gọi là tương ưng? Mỗi một tiếng niệm Phật, quý
vị phải trải lòng từ bi của mình đến với tất cả chúng sanh trong hư không và
lan rộng đến khắp pháp giới. Mỗi tiếng niệm Phật đều vì lợi ích cho chúng
sanh, đều mang lòng muốn ban vui cứu khổ đến mọi loại. Có người hỏi:
tiếng niệm Phật của chúng ta, thực tế có lan rộng đến hư không các pháp
giới không? Khẳng định là được.
Trong Kinh Phật thường nói" tướng không rời tâm, tâm không rời tướng" cái
chân tâm của chúng ta nguyên gốc của nó rộng khắp hư không, trùm khắp
pháp giới. Sở dĩ tiếng niệm Phật của chúng ta không hòa nhập vào với hư
không, vì chúng ta còn nhiều vọng tưởng, phân biệt và chấp trước làm
chướng ngại bản năng tự nhiên của mình. Nếu...
Khai Thị
HT.Tịnh Không
Thuyết Giảng Cho Phật Tử Dự Phật Thất Trong Niệm Phật Đường
Nguồn
http://www.quangduc.com
Chuyển sang ebook 18-6-2009
Người thực hiện : Nam Thiên – namthien@gmail.com
Link Audio Tại Website http://www.phatphaponline.org
Mục Lục
Rộng Mở Tâm Lượng.
Pháp Môn Nhị Lực.
Niệm Phật Giải Trừ Nghiệp Chướng.
Pháp Môn Tịnh Độ.
Niệm Phật Đối Tr Vọng Tưởng
Phát Tâm Bồ Đề.
Rộng Mở Tâm Lượng.
Trong việc tu hoc Phật pháp, muốn tự nâng cao cảnh giới của chính mình, có
rất nhiu phương pháp. Mở rộng tâm lượng là một trong các phương pháp,
trong đại thừa Kinh đin, chúng ta thấy các vị pháp thân đại sĩ, tức những
người đã minh m kiến tánh m lượng của các ngài rộng lớn như hư không
bao trùm khắp pháp giới, chính thế i nhìn của các ngài đối vi tất cả
chúng sanh trong hư không và các pháp gii đều bình đẳng.
Thế nào bình đẳng? niệm là bình đẳng n niệm không bình
đẳng. Pht trnim, trong kinh Kim Cang câu" Ưng sở tr, sở tr
vô trụ" vô trụ tức là Phật trụ mà vô trụ là vô nim.
Chúng sanh trong chín pháp giới còn chđể trụ. như BTát tr cảnh
gii lục độ. Duyên giác trụ ở nhân duyên, Thanh văn trụ ở Tứ đế, Ngạ quỷ ở
cảnh giới tham, địa ngục trụ nơi n, súc sanh trụ cảnh si mê. m của tất
cả các chúng sanh này đều còn chổ để trụ để dính mắc. Nói cách khác, tâm
KhaiThiHTTinhKhong.pdf - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KhaiThiHTTinhKhong.pdf - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
KhaiThiHTTinhKhong.pdf 9 10 100