Ktl-icon-tai-lieu

KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BÀI TOÁN TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN

Được đăng lên bởi Duấn Dinh
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 363 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BÀI
TOÁN TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN

Gv Thái Văn Duẩn

A. Lý do chọ
chọn đề
đề tài

Bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là bài toán luôn có mặt hầu hết
trong các kỳ thi HSG và tuyển sinh Đại Học. Không những thế nó còn là bài toán hay
và khó nhất trong đề thi.
Trong chương trình giảng dạy và học tập bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, giá trị
nhất nhỏ luôn là chủ đề hấp dẫn đối với người dạy lẫn người học. Việc giảng dạy để
làm sao cho học sinh học tốt chủ đề này luôn là môt vấn đề khó. Chủ đề này thường
dành cho học sinh giỏi nên các bài toán đưa ra thường hay và khó.
Để chứng minh Bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhất nhỏ nhất có nhiều
phương pháp, và không có phương pháp nào là vạn năng để giải được mọi bài toán
cực trị mà chỉ chỉ có những phương pháp giải được một nhóm các bài toán mà thôi.
Một trong các phương pháp khá hiệu quả là dùng đạo hàm cho hàm nhiều biến, tư
tưởng cơ bản là khảo sát lần lượt từng biến, bằng cách xem các biến còn lại là tham số
cố định. Không có một thuật giải chi tiết nào cho phương pháp này mà chỉ thông qua
ví dụ để HS rèn luyện để tự mình tìm ra cách giải quyết như thế nào trong từng bài
toán cụ thể và từ đó tìm thấy sơ đồ giải cho riêng mình.
Vì những lý do trên chúng tôi viết chuyên đề này nhằm giúp học sinh có cái nhìn
rộng hơn về phương pháp sử dụng đạo hàm trong các bài toán chứng minh BĐT và
tìm GTLN, GTNN.

B. Nội Dung

1. Phương pháp đưa v
về
ề một biế
biến trong các bài toán hai biế
biến.
Biế
đổi giả
giả thiế
thiết và biể
biểu thứ
thức cầ
cần tìm cự
cực trị
trị để tìm mố
mối quan hệ
hệ giữ
giữ chúng rồ
rồi
Biến đổ
tìm
tìm cách đặt ẩn phụ
phụ hợp lý,
lý, đưa biể
biểu thứ
thức đã cho về
về hàm
hàm mộ
một biế
biến để
để khả
khảo sát.

Thí dụ
dụ 1: Cho x, y là số thực và thoả mãn xଶ + yଶ = 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ

nhất của biểu thức:

2008ሻ
Hoạ
Hoạt độ
động khám phá:
-

-

ܲ = 2ሺ‫ ݔ‬ଷ + ‫ ݕ‬ଷ ሻ − 3‫ݕݔ‬

ሺCao đẳ
đẳng khố
khối A, B –

Từ giả thiết xଶ + yଶ = 2 có thể đưa bài toán về một ẩn không?
Ta nghĩ tới hằng đẳng thức: ‫ ݔ‬ଶ + ‫ ݕ‬ଶ = ሺ‫ ݔ‬+ ‫ݕ‬ሻଶ − 2‫ ݔ ; ݕݔ‬ଷ + ‫ ݕ‬ଷ = ሺ‫ ݔ‬+ ‫ݕ‬ሻሺ ‫ ݔ‬ଶ −
‫ݕݔ‬+‫ݕ‬2
Khai triển biểu thức P cố gắng làm xuất hiện x ଶ + yଶ để sử dụng giả thiết.
Biến đổi biểu thức P và thế vào ‫ ݔ‬ଶ + ‫ ݕ‬ଶ = 2 ta có: ܲ = 2ሺ‫ ݔ‬+ ‫ݕ‬ሻሺ ‫ ݔ‬ଶ − ‫ ݕݔ‬+ ‫ ݕ‬ଶ ሻ −

3‫ݕݔ‬

Từ giả thiết: ሺ‫ ݔ‬+ ‫ ݕ‬ሻଶ − 2‫ = ݕݔ‬2 ⇒ ‫= ݕݔ‬

= 2ሺ‫ ݔ‬+ ‫ݕ‬ሻሺ 2 − ‫ ݕݔ‬ሻ − 3‫ݕݔ‬
ሺ௫ା௬ሻమିଶ
ଶ

SÁNG KIÊN KINH NGHIỆM MÔN TOÁ...
KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP S DNG ĐẠO HÀM TRONG BÀI
TOÁN TÌM CC TR CA HÀM NHIU BIN
Gv Thái Văn Dun
SÁNG KIÊN KINH NGHIM
MÔN TOÁN 12
1
A.
A.A.
A.
Lý do ch
Lý do chLý do ch
Lý do chọ
ọn đ
n đn đ
n đề
tài
tàitài
tài
Bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất là bài toán luôn có mặt hầu hết
trong các kỳ thi HSG và tuyển sinh Đại Học. Không những thế nó còn là bài toán hay
và khó nhất trong đề thi.
Trong chương trình giảng dạy và học tập bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, giá trị
nhất nhỏ luôn là chủ đề hấp dẫn đối với người dạy lẫn người học. Việc giảng dạy để
làm sao cho học sinh học tốt chủ đề này luôn là môt vấn đề khó. Chủ đề này thường
dành cho học sinh giỏi nên các bài toán đưa ra thường hay và khó.
Để chứng minh Bất đẳng thức và tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhất nhỏ nhất có nhiều
phương pháp, và không có phương pháp nào là vạn năng để giải được mọi bài toán
cực trị mà chỉ chỉ có những phương pháp giải được một nhóm các bài toán mà thôi.
Một trong các phương pháp khá hiệu quả là dùng đạo hàm cho hàm nhiều biến, tư
tưởng cơ bản là khảo sát lần lượt từng biến, bằng cách xem các biến còn lại là tham số
cố định. Không có một thuật giải chi tiết nào cho phương pháp này mà chỉ thông qua
ví dụ để HS rèn luyện để tự mình tìm ra cách giải quyết như thế nào trong từng bài
toán cụ thể và từ đó tìm thấy sơ đồ giải cho riêng mình.
những lý do trên chúng tôi viết chuyên đề này nhằm giúp học sinh có cái nhìn
rộng hơn về phương pháp sử dụng đạo hàm trong các bài toán chứng minh BĐT và
tìm GTLN, GTNN.
B.
B.B.
B.
N
NN
N
ội Dung
i Dungi Dung
i Dung
1.
1.1.
1. Phương pháp đưa v
Phương pháp đưa vPhương pháp đưa v
Phương pháp đưa về
m
mm
mộ
ột bi
t bit bi
t biế
ếế
ến
nn
n
trong các
trong cáctrong các
trong các
bài toán
bài toánbài toán
bài toán
hai bi
hai bihai bi
hai biế
ếế
ến
nn
n.
..
.
Bi
Bi
Bi
Biế
ếế
ến đ
n đn đ
n đổ
ổi gi
i gii gi
i gi
thi
thithi
thiế
ếế
ết
tt
t
và bi
bibi
biể
ểu th
u thu th
u thứ
ức c
c cc c
c cầ
ần tìm c
n tìm cn tìm c
n tìm cự
ực tr
c trc tr
c trị
đ
đđ
để
tìm m
tìm mtìm m
tìm mố
ối quan h
i quan hi quan h
i quan hệ
gi
gigi
giữ
chúng r
chúng rchúng r
chúng rồ
ồi
i i
i
tìm cách
m cáchm cách
m cách
đ
đđ
đặ
ặt
t t
t ẩ
ẩn ph
n phn ph
n phụ
h
hh
hợ
ợp lý
p lýp lý
p lý,
, ,
,
đưa
đưađưa
đưa
bi
bibi
bi
ểu th
u thu th
u thứ
ức
cc
c
đ
đđ
đã cho v
ã cho vã cho v
ã cho về
hàm m
m mm m
m mộ
ột bi
t bit bi
t biế
ếế
ến đ
n đn đ
n để
kh
khkh
khả
ảo sát.
o sát.o sát.
o sát.
Thí d
Thí dThí d
Thí d
1:
1:1:
1:
Cho x, y là s
th
mãn
x
+
y
=
2
. Tìm giá tr
l
n nh
t và giá tr
nh
nhất của biểu thức:
ܲ=2
ݔ
+ ݕ
− 3ݔݕ
ሺCao đ
ሺCao đሺCao đ
ሺCao đ
ng kh
ng khng kh
ng kh
i A, B
i A, B i A, B
i A, B
2008
20082008
2008
Ho
HoHo
Hoạ
ạt đ
t đt đ
t độ
ộng khám phá:
ng khám phá:ng khám phá:
ng khám phá:
-
Từ giả thiết
x
+ y
=2
có thể đưa bài toán về một ẩn không?
-
Ta nghĩ tới hằng đẳng thức:
ݔ
+ ݕ
=
ݔ+ ݕ
− 2ݔݕ
;
ݔ
+ ݕ
=
ݔ+ݕ
ሻሺ
ݔ
ݔݕ+ݕ2
-
Khai triển biểu thức P cố gắng làm xuất hiện
x
+ y
để sử dụng giả thiết.
-
Biến đổi biểu thức P và thế vào
ݔ
+ ݕ
=2
ta có:
ܲ=2
ݔ+ݕ
ሻሺ
ݔ
− ݔݕ+ ݕ
3ݔݕ
= 2
ݔ+ݕ
ሻሺ
2 − ݔݕ
− 3ݔݕ
- Từ giả thiết:
ݔ+
ݕ
− 2ݔݕ=2⇒ ݔݕ=
ሺ௫ା௬
ିଶ
www.VNMATH.com
KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BÀI TOÁN TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BÀI TOÁN TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN - Người đăng: Duấn Dinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
KHÁM PHÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ĐẠO HÀM TRONG BÀI TOÁN TÌM CỰC TRỊ CỦA HÀM NHIỀU BIẾN 9 10 887