Ktl-icon-tai-lieu

khảo sát đồ thị của hàm số

Được đăng lên bởi Đặng Văn Hoành
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 2899 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trần Sĩ Tùng

 Phương pháp giải toán giải tích 12

CHƯƠNG II
CHƯƠNG
ỨNG DỤNG
DỤNG ĐẠO
ĐẠO HÀM
HÀM ĐỂ
ĐỂ KHẢO
KHẢO SÁT
SÁT
ỨNG
VÀ VẼ
VẼ ĐỒ
ĐỒ THỊ
THỊ CỦA
CỦA HÀM
HÀM SỐ
SỐ
VÀ

TÍNH ĐƠN
ĐƠN ĐIỆU
ĐIỆU CỦA
CỦA HÀM
HÀM SỐ
SỐ
I.I. TÍNH
1. Đinh nghĩa:
Hàm số f đồng biến trên K  (x1, x2  K, x1 < x2  f(x1) < f(x2)
Hàm số f nghịch biến trên K  (x1, x2  K, x1 < x2  f(x1) > f(x2)
2. Điều kiện cần:
Giả sử f có đạo hàm trên khoảng I.
a) Nếu f đồng biến trên khoảng I thì f(x)  0, x  I
b) Nếu f nghịch biến trên khoảng I thì f(x)  0, x  I
3. Điều kiện đủ:
Giả sử f có đạo hàm trên khoảng I.
a) Nếu f (x)  0, x  I (f(x) = 0 tại một số hữu hạn điểm) thì f đồng biến trên I.
b) Nếu f (x)  0, x  I (f(x) = 0 tại một số hữu hạn điểm) thì f nghịch biến trên I.
c) Nếu f(x) = 0, x  I thì f không đổi trên I.
Chú ý: Nếu khoảng I được thay bởi đoạn hoặc nửa khoảng thì f phải liên tục trên đó.
VẤN ĐỀ 1: Xét chiều biến thiên của hàm số
Để xét chiều biến thiên của hàm số y = f(x), ta thực hiện các bước như sau:
– Tìm tập xác định của hàm số.
– Tính y. Tìm các điểm mà tại đó y = 0 hoặc y không tồn tại (gọi là các điểm tới hạn)
– Lập bảng xét dấu y (bảng biến thiên). Từ đó kết luận các khoảng đồng biến, nghịch
biến của hàm số.
Bài 1

Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:
x2
5
x
4
4

a) y   2 x 2  4 x  5

b) y 

d) y  x 3  2 x 2  x  2

e) y  (4  x )( x  1)2

f) y  x 3  3x 2  4 x  1

h) y   x 4  2 x 2  3

i) y 

1 4
x  2x2 1
4
2x 1
k) y 
x5
g) y 

l) y 

x 1
2 x

1
2 x 2  x  26
o) y   x  3 
1 x
x2
Bài 2 Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:
n) y 

a) y  6 x 4  8 x 3  3 x 2  1

b) y 

x2  1
x2  4

Trang 1


c) y  x 2  4 x  3

1 4 1 2
x  x 2
10
10
1
m) y  1 
1 x
p) y 

c) y 

4 x 2  15 x  9
3x
x2  x  1
x2  x  1

Trần Sĩ Tùng

d) y 

 Phương pháp giải toán giải tích 12

2x 1

e) y 

x2



x 2  3x  2

h) y  x 2  x 2

g) y  2 x  1  3  x

k) y  sin 2 x  

x



x 
2
2

f) y  x  3  2 2  x
i) y  2 x  x 2

 

l) y  sin 2 x  x    x  
 2
2

VẤN ĐỀ 2: Tìm điều kiện để hàm số luôn đồng biến hoặc nghịch biến
trên tập xác định (hoặc trên từng khoảng xác định)
Cho hàm số y  f ( x , m) , m là tham số, có tập xác định D.

 Hàm số f đồng biến trên D  y  0, x  D.
 Hàm số f nghịch biến trên D  y  0, x  D.
Từ đó suy ra điều kiện của m.
Chú ý:
1) y = 0 chỉ xảy ra tại một số hữu hạn điểm.
2) Nếu y '  ax 2  bx...
Trần Sĩ Tùng WWW.ToanCapBa.Net Phương pháp giải toán giải tích 12
1. Đinh nghĩa:
Hàm số f đồng biến trên K (x
1
, x
2
K, x
1
< x
2
f(x
1
) < f(x
2
)
Hàm số f nghịch biến trên K (x
1
, x
2
K, x
1
< x
2
f(x
1
) > f(x
2
)
2. Điều kiện cần:
Giả sử f có đạo hàm trên khoảng I.
a) Nếu f đồng biến trên khoảng I thì f(x) 0, x I
b) Nếu f nghịch biến trên khoảng I thì f(x) 0, x I
3. Điều kiện đủ:
Giả sử f có đạo hàm trên khoảng I.
a) Nếu f (x) 0, x I (f(x) = 0 tại một số hữu hạn điểm) thì f đồng biến trên I.
b) Nếu f (x) 0, x I (f(x) = 0 tại một số hữu hạn điểm) thì f nghịch biến trên I.
c) Nếu f(x) = 0, x I thì f không đổi trên I.
Chú ý: Nếu khoảng I được thay bởi đoạn hoặc nửa khoảng thì f phải liên tục trên đó.
VẤN ĐỀ 1: Xét chiều biến thiên của hàm số
Để xét chiều biến thiên của hàm số y = f(x), ta thực hiện các bước như sau:
– Tìm tập xác định của hàm số.
– Tính y
. Tìm các điểm mà tại đó y
= 0 hoặc y
không tồn tại (gọi là các điểm tới hạn)
Lập bảng xét dấu y
(bảng biến thiên). Từ đó kết luận các khoảng đồng biến, nghịch
biến của hàm số.
Bài 1 Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:
a)
y x x
b)
x
y x
c)
y x x
d)
y x x x
e)
  y x x
f)
y x x x
g)
y x x
h)
y x x 
i)
 
y x x
k)
l)
x
y
x
m)
y
x
n)

x x
y
x
o)
y x
x
 
p)

x x
y
x
Bài 2 Xét chiều biến thiên của các hàm số sau:
a)
y x x x 
b)
x
y
x
c)
x x
y
x x
Trang 1
WWW.ToanCapBa.Net
CHƯƠNG I
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT
VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
CHƯƠNG I
ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT
VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ
I. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
I. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
khảo sát đồ thị của hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khảo sát đồ thị của hàm số - Người đăng: Đặng Văn Hoành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
khảo sát đồ thị của hàm số 9 10 600