Ktl-icon-tai-lieu

khảo sát hàm số 2015

Được đăng lên bởi thuyduyen2408
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 2236 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TAILIEUEA.COM
Giáo Viên: Nguyễn Anh Tuấn – Trường THPT Nguyễn Thái Bình – Quảng Nam

CHUYÊN ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
I.Kiến thức cơ bản:
1. Định lý:
* f / ( x)  0x  D  f ( x) đồng biến trên D.
* f / ( x)  0x  D  f ( x) nghịch biến trên D.

2. Định lý mở rộng:
* f / ( x)  0x  D và f / ( x)  0 tại một số hữu hạn điểm  f (x) đồng biến trên D.
* f / ( x)  0x  D và f / ( x)  0 tại một số hữu hạn điểm  f (x) nghịch biến trên D.
3. Chú ý:
* f / ( x)  0 x  a; b  và f(x) liên tục trên a; b   f (x) đồng biến trên a; b  .
* f / ( x)  0 x  a; b  và f(x) liên tục trên a; b  f (x) nghịch biến trên a; b .
4. Điều kiện không đổi dấu trên R:
Cho f ( x)  ax 2  bx  c (a  0) .
a  0
* f ( x)  0x  R  
  0
a  0
* f ( x)  0x  R  
  0

a  0
* f ( x)  0x  R  
  0
a  0
* f ( x)  0x  R  
  0

II. Các dạng toán:
1. Tìm điều kiện để hàm số đơn điệu trên khoảng, đoạn cho trước:
Phương pháp:
* Tính y/ .
* Cho y/ = 0.
Có các cách sau
Cách 1. ( Nếu ta tìm được nghiệm của y/ )
+ Lập bảng biến thiên.
+ Dựa vào bảng biến thiên để xác định điều kiện bài toán.
Cách 2. ( Nếu ta rút ra được y/ = 0 về dạng g(x) = h(m))
+ Xét sự biến thiên của g(x).
+ Dựa vào bảng biến thiên để xác định điều kiện bài toán.
Cách 3. ( Không làm được như hai cách trên )
+ Lập bảng biến thiên dưới dạng tổng quát.
+ Dựa vào bảng biến thiên để xác định điều kiện bài toán.
Ví dụ 1. Cho hàm số y 

1 3
x   m  1 x 2   2m  1 x  6
3

a. Xác định m để hàm số đồng biến trên R.
b. Xác định m để hàm số đồng biến trên 2;   
c. Xác định m để hàm số nghịch biến trên  3;1
Giải:
LTĐH - Chuyên Đề Khảo Sát Hàm Số

2

TAILIEUEA.COM
Giáo Viên: Nguyễn Anh Tuấn – Trường THPT Nguyễn Thái Bình – Quảng Nam

a. Tập xác định: D = R.
y /  x 2  2m  1x  2m  1
a  0

1  0
 2

  0
m  0

Hàm số đồng biến trên R  y /  0 x  R  

/

m  R
m0

m  0

b. Tập xác định: D = R.
y /  x 2  2m  1x  2m  1

x  1
y  0  x  2  m  1 x  2m  1  0  
 x  2m  1
* Trường hợp 1: 2m  1  1  m  0 .
/

2

Ta có bảng biến thiên:
x 
y/

+

1



0

+


1
3

y 

Suy ra hàm số đồng biến trên R nên đồng biến trên 2;    .
Do đó m = 0 thỏa mãn.
* Trường hợp 2 : 2m  1  1  m  0 .
Ta có bảng biến thiên:
x 
1
2m+1

y/

+

0

-

0

+

y(1)



y 

y(2m+1)

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trên 2;   
1
( thỏa đk m>0)
2
* Trường hợp 3 : 2m  1  1  m  0 .
 2m  1  2  m 

Ta có bảng biến ...
TAILIEUEA.COM
Giáo Viên: Nguyn Anh Tuấn Trường THPT Nguyn Thái Bình – Quảng Nam
LTĐH - Chuyên Đề Khảo Sát Hàm S 2
CHUYÊN ĐỀ 1: TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM S
I.Kiến thức cơ bản:
1. Định lý:
)(0)(*
/
xfDxxf
đồng biến trên D.
)(0)(*
/
xfDxxf nghịch biến trên D.
2. Định lý mở rộng:
Dxxf 0)(*
/
0)(
/
xf
ti một số hữu hạn điểm )(xf
đồng biến trên D.
Dxxf 0)(*
/
0)(
/
xf tại một số hữu hạn điểm )(xf
nghịch biến trên D.
3. Chú ý:
baxxf ;0)(*
/
và f(x) liên tục trên
ba;
)(xf
đồng biến trên
ba;
.
baxxf ;0)(*
/
và f(x) liên tục trên
ba; )(xf
nghịch biến trên
ba; .
4. Điều kiện không đổi dấu trên R:
Cho
)0()(
2
acbxaxxf
.
0
0
0)(*
a
Rxxf
0
0
0)(*
a
Rxxf
0
0
0)(*
a
Rxxf
0
0
0)(*
a
Rxxf
II. Các dạng toán:
1. Tìm điều kiện để hàm s đơn điệu trên khong, đoạn cho trước:
Phương pháp:
* Tính y
/
.
* Cho y
/
= 0.
cácch sau
ch 1. ( Nếu ta tìm được nghiệm của y
/
)
+ Lp bảng biến thiên.
+ Dựa vào bảng biến thiên để xác định điều kiện bài toán.
ch 2. ( Nếu ta rút ra được y
/
= 0 về dạng g(x) = h(m))
+ Xét sự biến thiên của g(x).
+ Dựa vào bảng biến thiên để xác định điều kiện bài toán.
ch 3. ( Không m được như hai cách trên )
+ Lp bảng biến thiên dưới dạng tổng quát.
+ Dựa vào bảng biến thiên để xác định điều kiện bài toán.
Ví dụ 1. Cho hàm s
3 2
1
1 2 1 6
3
y x m x m x
a. Xác định m để hàm số đồng biến trên R.
b. Xác định m để hàm số đồng biến trên
;2
c. Xác định m để hàm snghịch biến trên
1;3
Gii:
khảo sát hàm số 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khảo sát hàm số 2015 - Người đăng: thuyduyen2408
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
khảo sát hàm số 2015 9 10 981